Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-1-99 om kompetence - undersøgelse af barn uden samtykke - formandsafgørelse - 7-dages-frist - indkaldelse til møde

Resume:

En formandsafgørelse om undersøgelse bortfalder efter udløbet af 7dages-fristen, når den ikke forinden er godkendt af Børn og unge udvalget, og har herefter ingen retsvirkning.

En godkendelse af Udvalgets godkendelse af yderligere en formandsafgørelse, der blev truffet på selve mødet, blev ophævet, da procedurereglerne med hensyn til skriftlig meddelelse om afgørelse og mødeindkaldelse var tilsidesat.

Ankestyrelsen fandt således, at Børn og unge-udvalget ikke kunne bortse fra overholdelse af lovens formelle betingelser for godkendelse af formandsafgørelser.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 581 af 6. august 1998 - § 39, stk. 1, § 39, stk. 2, § 45, stk. 2, § 45, stk. 3, § 62, stk. 1 og § 62, stk. 2

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 75, stk. 2, § 75, stk. 3, § 74, stk. 1, § 74, stk. 2, § 51, stk. 1 og § 51, stk. 2

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 57 af 5. marts 1998 om servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge - pkt. 31, pkt. 96-98

Sagsfremstilling 1:

En 5-årig dreng fik i børnehaven konstateret blå mærker på halsen, og han forklarede selv, at det var fordi hans stedfar aftenen forinden havde taget kvælertag på ham.

Moderen blev kontaktet, og drengen blev undersøgt hos egen læge, der foranstaltede indlæggelse på hospital. På baggrund af hospitalets umiddelbare indtryk traf næstformanden for Børn og unge-udvalget herefter afgørelse om, at drengen skulle undersøges og under undersøgelsen forblive på hospital eller institution.

Den 8. dag var moderen og hendes advokat indkaldt til møde i Børn og unge-udvalget med henblik på godkendelse af næstformandens afgørelse, og dommeren i udvalget bemærkede på mødet i den anledning, at mødet skulle have været afholdt dagen forinden. Formanden traf herefter en ny foreløbig afgørelse om undersøgelse, og med moderens og advokatens accept blev afgørelsen behandlet i udvalget straks.

Udvalget godkendte herefter såvel næstformandens som formandens afgørelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen anså næstformandens foreløbige afgørelse for bortfaldet, idet den ikke snarest muligt og senest inden 7 dage var forelagt udvalget til godkendelse. Den foreløbige afgørelse var derfor uden retsvirkning.

Ankestyrelsen ophævede samtidig Børn og unge-udvalgets afgørelse om godkendelse af formandens foreløbige afgørelse truffet samme dag med henvisning til, at de formelle procedureregler var tilsidesat.

Ankestyrelsen fandt således ikke, at kravet om skriftlig meddelelse inden 24 timer efter iværksættelse af en foreløbig afgørelse til forældremyndighedens indehaver, jf. servicelovens § 45, stk. 2, kunnetilsidesættes, selv om der gives accept fra forældremyndighedsinde haverens advokat. Desuden var udvalget ikke indkaldt til godkendelse af denne afgørelse.

Ankestyrelsen bemærkede iøvrigt, at det ikke var dokumenteret, at drengens øjeblikkelige behov ikke kunne afvente en behandling af sagen i Børn og unge-udvalget, samt at der ikke sås at være søgt samtykke fra moderen til færdiggørelse af den iværksatte undersøgelse, inden der blev truffet fornyet foreløbig afgørelse.

Ankestyrelsen tilføjede, at styrelsen på det foreliggende grundlag fandt, at en undersøgelse var nødvendig.