Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-3-99 om tilbagekaldelse - lovændring - tidsbegrænset bevilling - begunstigende forvaltningsakt

Resume:

Kommunen var berettiget til at tilbagekalde en bevilling til diættilskud givet den 13. marts 1996 for en 5 årig periode.

Ved servicelovens ikrafttræden den 1. juli 1998 skete der en ændring af beregningsgrundlaget i forhold til bistandslovens bestemmelser herom.

Selvom der var givet en bevilling ( begunstigende forvaltningsakt) for en 5-årig periode, kunne der i dette tilfælde ske en tilbagekaldelse på grund af lovændring.

Modtagelse af en bevilling strækkende sig over en så lang periode kunne ikke antages at give en forventning om, at der ikke kunne ske retlige ændringer, der bevirkede et ændret tilkendelses/ beregningsgrundlag.

Der skulle gives en rimelig frist for tilbagekaldelsen.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 581 af 6. august 1998 - § 28, stk. 1, § 28, stk. 2 og § 28, stk. 3

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 41, stk. 1

Sagsfremstilling:

Kommunen bevilgede 9. marts 1989 hjælp efter bistandslovens § 48, stk. 1, til kosttilskud til familiens 2 børn. Bevillingen var gældende til den 31. marts 1990.

Der blev senere givet bevillinger gældende for 1 år ad gangen.

Den 13. marts 1996 gav kommunen en bevilling dækkende perioden 1. november 1996 til 31. oktober 2001. ( 5 år)

I forbindelse med servicelovens ikrafttræden pr. 1. juli 1998 annullerede kommunen den tidligere bevilling i henhold til bistandslovens § 48.

Kommunen lagde til grund, at diættilskuddet i henhold til servicelovens § 28, som var ny lovgivning vedrørende merudgifter til handicappede og kronisk syge børn, ændredes til 1/4 standardydelse, svarende til 500 kr. om måneden. Bevillingen var gældende til den 31. juli 1999.

Nævnet fandt, at kommunen var bundet af sin afgørelse af 13. marts 1996, således at kommunen ikke efterfølgende kunne tilbagekalde afgørelsen under henvisning til, at der er kommet ny lovgivning på området. Nævnet lagde vægt på, at der var tale om en lovlig og begunstigende forvaltningsakt, samt at bevillingen var tidsbegrænset til den 31. oktober 2001.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke i lov om social service er fastsat hjemmel til at tilbagekalde afgørelsen efter lov om social bistand § 48. Kommunen var derfor som udgangspunkt bundet af sin afgørelse og kunne således kun tilbagekalde afgørelsen, såfremt tilbagekaldelsesønsket havde en betydelig styrke, hvilket nævnet ikke fandt var tilfældet i den konkrete sag.

Nævnet gav således klager medhold, og pålagde kommunen at bevilge diættilskud med i alt 650 kr. pr. måned frem til den 31. oktober 2001.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om kommunen havde været berettiget til at tilbagekalde den tidligere udstedte bevilling efter bistandslovens § 48, stk. 1, i forbindelse med servicelovens ikrafttrædelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen havde været berettiget til at tilbagekalde bevilling af 13. marts 1996 om diættilskud med et månedligt beløb på 650 kr. i en 5-årig periode.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der var sket ændringer i det retlige grundlag, idet der med servicelovens ikrafttræden den 1. juli 1998 var sket en ændring af beregningsgrundlaget i forhold til bistandslovens bestemmelser herom, jf. servicelovens § 28, stk. 2 og 3.

Ankestyrelsen fandt ikke, at det forhold, at borgeren havde modtaget en begunstigende forvaltningsakt, tidsbegrænset for en 5-årig periode, i dette tilfælde kunne begrunde, at der ikke kunne ske tilbagekaldelse ved retlige ændringer.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at der ved modtagelse af en bevilling strækkende sig over en så lang periode, ikke kunne antages at være en forventning om, at der ikke ville kunne ske retlige ændringer, der bevirkede et ændret tilkendelses-/beregningsgrundlag.

Ankestyrelsen fandt endvidere, at der skulle gives en rimelig frist for tilbagekaldelsen.

Bevillingen af 13. marts 1996 kunne derfor først tilbagekaldes med udgangen af april måned 1999. (Med udgangen af den efterfølgende måned efter Ankestyrelsens afgørelse, idet nævnet havde ændret kommunens afgørelse).

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.