Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-6-99 om barn - telefon- og brevkontrol - magtanvendelsesbekendtgørelsen - ugyldig afgørelse - anbragt i familiepleje

Resume:

Ankestyrelsen ophævede Børn og unge-udvalgets afgørelse om iværksættelse af kontrol med forældrenes brevveksling og telefonsamtaler til deres barn af formelle grunde.

En afgørelse om telefon- og brevkontrol for barn anbragt i plejefamilie var ugyldig.

Begrundelsen var, at brev- og telefonkontrol i medfør af magtan vendelsesbekendtgørelsen alene kan finde sted i døgninstitution. Barnet var anbragt i en plejefamilie.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 581 af 6. august 1998 - § 57, stk. 5 og § 108, stk. 2

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 71, stk. 3

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning af 5. marts 1998 om servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge - pkt. 5.4.4

Sagsfremstilling:

Et Børn og unge-udvalg traf afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af en 13-årig dreng jf. servicelovens § 42, stk. 1, 1. pkt., nr. 1 og nr. 4. Genbehandling af sagen blev fastsat til 2 år. Der blev endvidere truffet afgørelse overfor forældrene om brev- og telefonkontrol under barnets ophold hos en plejefamilie.

Af sagen fremgik det, at barnets anbringelsessted var en plejefamlie, godkendt efter de almindelige regler herom, jf. servicelovens § 49. Under opholdet skulle der laves observationer og undersøgelse af barnet ved medarbejdere fra institutionen, der om dagen kom til øen, hvor familien boede. Efter sin karakter var der således tale om en plejefamilieanbringelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte Børn og unge-udvalgets afgørelse om anbringelse, men ændrede udvalgets afgørelse om, at sagen i medfør af servicelovens § 43, stk. 2 først skulle genbehandles om 2 år. Der1/2 blev ved afgørelsen lagt vægt på, at det ikke var dokumenteret i sagen, at selve sagens behandling var belastende for barnet.

Ankestyrelsen ophævede afgørelsen om kontrol med forældrenes brevveksling og telefonsamtaler med barnet af formelle grunde.

Ved afgørelsen om ophævelse af brev- og telefonkontrol lagde An kestyrelsen vægt på, at brev- og telefonkontrol i medfør af magtanvendelsesbekendtgørelsen § 15, alene kan finde sted i døgninstitution. og da barnet var anbragt i familiepleje ville der ikke gyldigt kunne træffes en afgørelse om brev- og telefonkontrol.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 7. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.