Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-3-00 om skolevalg - anbringelse - kompetencefordeling - betaling

Resume:

Under et barns anbringelse uden for hjemmet fører kommunen løbende tilsyn med barnets forhold og træffer afgørelse om bl.a. skolegang i det omfang det er nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen.

Forældrenes betaling af udgifter reguleres i betalingsbekendtgørelsen. Der er således ikke efter betalingsbekendtgørelsen mulighed for at kommunen opkræver særskilt betaling for bestemte udgifter. Forældrenes betaling reguleres alene efter forældrenes indkomstgrundlag.

Kommunen kan dog i forbindelse med udarbejdelse af og revision af en handleplan bestemme, at forældremyndighedsindehaveren i overensstemmelse med formålet med anbringelsen kan få indflydelse på nærmere afgrænsede forhold, herunder selv afholde udgifter hertil.

Love:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 540 af 21. juli 1998 - § 69

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 581 af 6. august 1998 - § 40, stk. 2, nr. 11, § 50, § 52, § 53, stk. 1, § 53, stk. 2, § 55, stk. 1 og § 56, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 69

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 57 af 5. marts 1998 om servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge - pkt. 111-112

Sagsfremstilling:

To søskende var anbragt uden for hjemmet med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Børnene led af en alvorlig sygdom og var på grund af moderens forhold anbragt i en plejefamilie. Plejeforældrenes børn gik på privatskole. Moderen havde en ældre søn, som også var anbragt uden for hjemmet. Han gik på samme privatskole. Moderen betalte selv udgifterne til den ældre søns skolegang. Privatskolen lå ikke i plejeforældrenes skoledistrikt, men den lå tæt på moderens bopæl.

Moderen søgte sammen med plejeforældrene ved de 2 søskendes skolestart kommunen om betaling af udgifterne til gang på privatskolen, hvilket kommunen afslog. Kommunen vurderede, at det normale skoletilbud, distriktsskolen, var et tilstrækkeligt og godt tilbud til børnene. Der var derfor ikke grundlag for at gå ind i betaling af privatskole.

Det sociale nævn fandt ikke, at de foreliggende oplysninger om børnenes personlige forhold gav grundlag for at pålægge kommunen at bevilge den ønskede hjælp til betaling af skolegang i privat skole.

Sagen blev behandlet i Ankestyrelsen på principielt møde med henblik på afklaring af

1) efter hvilken regel og af hvem, der træffes afgørelse om valg af skole for et barn anbragt uden for hjemmet, og

2) efter hvilke regler eventuel betaling fra forældremyndighedsindehaveren til skolegang finder sted.

Afgørelse:

Ankestyrelsen stadfæstede nævnets afgørelse om ikke at pålægge kommunen at bevilge hjælp til betaling af skolegang på privat skole. Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at tilsidesætte den skønsmæssige vurdering i sagen, jf. retssikkerhedslovens § 69.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at afgørelse om skolegang skal træffes af kommunen, jf. servicelovens § 55, stk. 1, hvorefter kommunen løbende fører tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet uden for hjemmet og træffer afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet, i det omfang det må anses for nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen.

Ankestyrelsen fandt anledning til at oplyse, at reglerne for forældrenes betaling af udgifter ved ophold uden for hjemmet følger af Socialministeriets bekendtgørelse nr. 959 af 12. december 1997 om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge. Forældrenes betaling reguleres alene efter forældrenes indkomstgrundlag, jf. bekendtgørelsens § 1. Der er således efter disse regler ikke mulighed for, at kommunen opkræver særskilt betaling for bestemte udgifter, herunder udgifter til privatskole.

Det var dog samtidig Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen i forbindelse med udarbejdelse af og revision af handleplan, jf.serviceloven § 53 og 56, kan bestemme, at forældremyndig hedsindehaveren i overensstemmelse med formålet for anbringelsen kan få indflydelse på nærmere afgrænsede forhold, herunder selv afholde udgifterne hertil, f.eks skolevalg og fritidsaktiviteter.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 7. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.