Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter
m.v.

 

Herved bekendtgøres lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., jf. lov nr. 169 af 15. marts 2000, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, § 47 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, § 33 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 4 i lov nr. 1299 af 20. december 2000 og § 3 i lov nr. 1058 af 17. december 2002.

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven gælder for opkrævning af skatter og afgifter m.v., for hvilke virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v. er eller skulle have været registreret hos eller anmeldt til de statslige told- og skattemyndigheder, i det omfang der ikke er fastsat særlige bestemmelser i anden lovgivning eller i EF-forordninger.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i § 9, gælder loven i det omfang, der er fastsat i § 9.

Stk. 3. Loven gælder derudover for opkrævning af andre skatter og afgifter m.v. end de i stk. 1 nævnte, i det omfang der i anden lovgivning henvises til denne lov.

Stk. 4. Loven gælder uanset stk. 1 ikke opkrævning af told.

Stk. 5. Loven gælder kun for opkrævning af virksomhedens ejers, selskabets, fondens eller foreningens egne indkomstskatter, i det omfang dette er særligt fastsat i anden lovgivning.

Kapitel 2

Afregning af skatter og afgifter m.v.

§ 2. For hver afregningsperiode og for hver skat eller afgift m.v. skal der indgives en angivelse med de oplysninger, som følger af reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov. Afregningsperioden er kalendermåneden. Hvor der i anden lovgivning er henvist til afgiftsperioden, svarer dette til afregningsperioden.

Stk. 2. 1)  Angivelser vedrørende de i bilag 1, liste A, nævnte love skal indgives til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden. Angivelser vedrørende de i bilag 1, liste B, nævnte love skal indgives til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 10. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden, jf. dog stk. 5. I januar måned skal disse angivelser dog indgives senest den 17. januar.

Stk. 3. Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelsesdag.

Stk. 4. 1) Skatter og afgifter m.v. (tilsvaret) forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. 1) For indeholdelsespligtige efter kildeskatteloven og lov om en arbejdsmarkedsfond, hvor det sammenlagte tilsvar i henhold til indgivne angivelser eller foreløbige fastsættelser, jf. § 4, af enten arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing eller A-skat i en forudgående 12-måneders-periode regnet fra og med oktober 2 år før kalenderåret til og med september i året før kalenderåret overstiger 250.000 kr. henholdsvis 1 mio. kr., forfalder indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i kalenderåret til betaling den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører. Forfaldstidspunktet for indeholdt A-skat m.v. som nævnt i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for indeholdelsespligtige med flere virksomheder, for hvilke der føres særskilt regnskab, og som har fået tildelt flere SE-numre. Sidste rettidige angivelses- og betalingsdag er forfaldsdagen.

Stk. 6. 1) Udgør betalingen ifølge en angivelse under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag skal kun indbetales, såfremt beløbene tilsammen udgør 50 kr. eller derover.

Stk. 7. 1) Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om angivelse og indbetaling af skatter og afgifter m.v. efter stk. 1-5. Skatteministeren kan ligeledes fastsætte regler om angivelse og indbetaling ved ophør af virksomhed.

§ 3. Angivelser efter § 2 skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan give tilladelse til, at angivelse indgives ved elektronisk dataoverførsel. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for sådanne angivelser.

§ 4. Har de statslige told- og skattemyndigheder efter afleveringsfristens udløb ikke modtaget angivelse for en afregningsperiode, kan de fastsætte virksomhedens tilsvar af skatter og afgifter m.v. foreløbigt til et skønsmæssigt beløb.

Stk. 2. Virksomheden skal betale en afgift på 800 kr. for en foreløbig fastsættelse. Foretages der en foreløbig fastsættelse for både A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, betales dog kun én afgift pr. afregningsperiode.

Stk. 3. Såfremt en virksomhed i 4 på hinanden følgende afregningsperioder for det samme registreringsforhold har fået foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar af skatter eller afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage virksomhedens registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, for så vidt angår det pågældende registreringsforhold, medmindre virksomheden inden inddragelsen indgiver de manglende angivelser. De statslige told- og skattemyndigheder skal dog forinden inddragelsen meddele virksomheden, at registreringen vil blive inddraget, såfremt de manglende angivelser ikke indgives inden 14 dage. Meddelelsen skal gives virksomheden ved rekommanderet brev.

§ 5. Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse, således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb som godtgørelse og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal tilbagebetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

§ 6. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling efter denne lov.

§ 7. 1) Betales et beløb ikke rettidigt, eller er der ydet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente som fastsat efter stk. 2 med tillæg af 0,8 procentpoint for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales. For indeholdelsespligtige omfattet af § 2, stk. 5, betales renten efter 1. pkt. vedrørende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag dog for hver påbegyndt måned regnet fra den første i måneden efter sidste rettidige indbetalingsdag. Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Renten fastsættes for kalenderåret. Renten offentliggøres senest femtesidste børsdag forud for det år, hvor den skal have virkning. Renten for et år beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Københavns Fondsbørs dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for den 15. december i det foregående år. Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, der noteres på Københavns Fondsbørs, bortset fra konverterbare obligationer noteret over pari samt indeksregulerede obligationer. Renten udgør den gennemsnitlige obligationsrente, der er udregnet efter 4. pkt., oprundet til nærmeste halve procentpoint, divideret med 24, afrundet til 1 decimal.

§ 8. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, meddele fritagelse for betaling af

1)   afgift for foreløbig fastsættelse af tilsvar efter § 4, stk. 2,

2)   gebyr efter § 6 samt

3)   renter efter § 7.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af stk. 1.

Kapitel 3

Særlige regler for visse varemodtagere

§ 9. Den, der fra andre EU-lande modtager varer, der er afgiftspligtige efter de afgiftslove, der er nævnt i bilag 1, liste A, nr. 1-4, og som ikke er registreret efter den pågældende afgiftslov, skal ved modtagelsen af varerne angive den mængde varer, hvoraf der skal betales afgift, til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren eller en repræsentant for sælgeren.

Stk. 2. Varemodtagere, der ikke er erhvervsdrivende, og som fra andre EU-lande modtager varer m.v., der er afgiftspligtige efter de afgiftslove, der er nævnt i bilag 1, liste A, nr. 5-18 og 31, skal ved modtagelsen af varerne angive den mængde varer, hvoraf der skal betales afgift til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte varemodtagere skal indbetale afgiften til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelsen af de i stk. 1 og 2 nævnte angivelser. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades. § 3, stk. 2, og §§ 5-7 og § 8, nr. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om angivelsen og afgiftens indbetaling.

Kapitel 4

Hæftelse, inddrivelse og eftergivelse m.v.

§ 10. For betaling efter denne lov hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 11. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed at stille sikkerhed, når

1)   virksomheden for de seneste 12 afregningsperioder 4 gange ikke rettidigt har indbetalt skatter og afgifter m.v., der er omfattet af denne lov, og

a)   virksomheden er i restance vedrørende skatter og afgifter, for hvilke den er registreret, samt eventuelt selskabsskatter, med et beløb, der overstiger 25.000 kr., og virksomheden ikke indbetaler denne restance senest den 10. hverdag fra modtagelsen af en erindringsskrivelse fra de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved virksomheden underrettes om, at den ved fortsat manglende betaling pålægges at stille sikkerhed, eller

b)   virksomheden ikke rettidigt har indsendt selvangivelse eller

2)   virksomhedens kapitalgrundlag, herunder den lovpligtige kapital i selskaber, er trukket ud af virksomheden.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der anmeldes til registrering m.v. efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter denne lov, at stille sikkerhed, såfremt en fysisk eller juridisk person, som er eller inden for de seneste 5 år har været ejer af en anden virksomhed eller medlem af bestyrelsen eller direktionen i en anden virksomhed, der er gået konkurs eller er blevet konstateret insolvent, hvorved told- og skattemyndighederne har et ikke fuldt sikret tilgodehavende, eller staten er blevet påført et samlet tab på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter m.v., der opkræves efter denne lov,

1)   er ejer af virksomheden,

2)   reelt driver virksomheden og er knyttet til ejeren på samme måde som fastsat i aktieselskabslovens § 115, stk. 1, 2. pkt., eller

3)   er et medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion.

Stk. 3. Der skal dog kun stilles sikkerhed efter stk. 2, når det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten. Når en virksomhed pålægges at stille sikkerhed efter stk. 2, kan virksomheden ikke registreres, før dette pålæg er opfyldt.

Stk. 4. Er den i stk. 2 nævnte virksomhed et selskab, en fond eller en forening m.v., anses som ejer også

1)   en person, der besidder sådanne kapitalandele i virksomheden, som henregnes til hovedaktionæraktier efter aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4,

2)   et selskab m.v., der besidder sådanne kapitalandele i virksomheden, som er omhandlet i kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller

3)   en fysisk eller juridisk person, der udøver kontrol som defineret i ligningslovens § 2, stk. 2, over virksomheden.

Stk. 5. Sikkerhed efter stk. 1 og 2 skal stilles for et beløb, der svarer til virksomhedens restancer med skatter eller afgifter m.v., der opkræves efter denne lov, samt det forventede gennemsnitlige tilsvar i en 3-måneders-periode. Det gennemsnitlige tilsvar beregnes for igangværende virksomheder på baggrund af det senest afleverede årsregnskab. Sikkerhedsstillelsen for selskabsskatter beregnes med udgangspunkt i beregnet acontoskat for indeværende regnskabsår reduceret med eventuelle acontobetalinger.

Stk. 6. Sikkerhed efter stk. 1 og 2 skal stilles senest 8 dage efter, at virksomheden har modtaget meddelelse herom, idet fristen dog i særlige tilfælde kan forlænges efter anmodning herom. Pålæg om sikkerhedsstillelse meddeles virksomheden ved rekommanderet brev.

Stk. 7. Pålæg om sikkerhedsstillelse efter stk. 2 skal meddeles virksomheden senest 14 hverdage efter, at virksomheden anmeldes til registrering. Meddelelsen skal indeholde oplysning om, at undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomheden ikke kan registreres m.v., og at en fortsættelse af virksomheden vil være strafbar efter § 17, stk. 3. Stilles sikkerheden ikke rettidigt, meddeles det virksomheden ved rekommanderet brev, at en fortsættelse af virksomheden vil være strafbar efter bestemmelsen i § 17, stk. 3.

Stk. 8. Sikkerhed stillet efter stk. 1 og 2 frigives, når tidligere restancer er betalt og virksomheden i den seneste 12-måneders-periode har indbetalt skatter og afgifter m.v., der opkræves efter denne lov, rettidigt.

§ 11 a. 2)  Ved anmeldelse til registrering i henhold til momsloven, lønsumsafgiftsloven, kildeskatteloven eller arbejdsmarkedsfondsloven af en afgifts- eller indeholdelsespligtig virksomhed, der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, jf. stk. 6, eller § 2, stk. 1 eller 4, skal der stilles sikkerhed for tilsvar af moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, selskabsskat og lønsumsafgift, medmindre virksomhedens formue opgjort efter reglerne i selskabsskattelovens § 14, stk. 2-7, på registreringstidspunktet udgør mindst 125.000 kr. Det samme gælder en virksomhed, hvor en eller flere af deltagerne i virksomheden er selskaber m.v., som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, jf. stk. 6, eller § 2, stk. 1 eller 4, og som skal medregne deres andel af virksomhedens overskud i den skattepligtige indkomst, medmindre der blandt deltagerne i virksomheden er fysiske personer, der hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til forskellen mellem 125.000 kr. og virksomhedens formue med fradrag af 15.000 kr. Medmindre virksomheden efter reglerne i § 11 pålægges at stille sikkerhed for et større beløb, kan beløbet ikke overstige 110.000 kr.

Stk. 2. Når en virksomhed skal stille sikkerhed, kan virksomheden ikke registreres, før dette krav er opfyldt. Et krav om sikkerhedsstillelse skal meddeles virksomheden senest 14 hverdage efter, at virksomheden anmeldes til registrering. Krav om sikkerhedsstillelse meddeles ved anbefalet brev. Ved krav om sikkerhedsstillelse skal meddelelsen indeholde oplysning om, at undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomheden ikke kan registreres, og at en fortsættelse af virksomheden vil være strafbar efter bestemmelsen i § 17, stk. 3. Sikkerhed skal stilles senest 8 dage efter, at virksomheden har modtaget meddelelse herom, idet fristen dog efter omstændighederne kan forlænges efter anmodning herom. Stilles sikkerheden ikke rettidigt, meddeles det ved anbefalet brev, at en forsættelse af virksomheden vil være strafbar efter bestemmelsen i § 17, stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på foreninger og organisationer, hvis formål er af politisk, fagforeningsmæsssig, religiøs, patriotisk, filosofisk, filantropisk eller på anden måde er af almen velgørende eller almennyttig karakter, eller som udøver aktiviteter vedrørende amatørsport. Det er en betingelse, at overskuddet fra virksomheden fuldt ud anvendes til de nævnte formål.

Stk. 4. 4)  Krav om sikkerhedsstillelse ophører, når virksomheden har en formue på mindst 125.000 kr. og virksomheden i de seneste 18 måneder har indbetalt moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og lønsumsafgift rettidigt og ikke er i restance hermed eller vedrørende andre registreringsforhold. Sikkerhedsstillelsen kan dog frigives på et tidligere tidspunkt end efter udløbet af 18-måneders-perioden, hvis virksomheden på frigivelsestidspunktet kan dokumentere at have en formue på mindst 125.000 kr., og hvis virksomheden hidtil har indbetalt moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og lønsumsafgift rettidig og ikke er i restance hermed eller vedrørende andre registreringsforhold.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om sikkerhedsstillelse og om dokumentation af formue.

§ 12. Hvis en virksomheds tilsvar af skatter og afgifter m.v., der opkræves efter reglerne i denne lov, for en afregningsperiode er negativt, udbetales beløbet til virksomheden. Det samme gælder, når virksomheden ved en fejl har indbetalt for meget, eller når en godtgørelse eller lignende, som skal modregnes i virksomhedens tilsvar, overstiger tilsvaret. Beløb under 50 kr. udbetales ikke. Er der tale om beløb vedrørende indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, sker der kun udbetaling, hvis disse beløb tilsammen overstiger 50 kr.

Stk. 2. Såfremt angivelsen er modtaget rettidigt, sker udbetaling efter stk. 1 senest 3 uger efter modtagelsen af angivelsen for den pågældende periode. Såfremt tilbagebetalingen skyldes en fejl i indbetalingen, tilbagebetales beløbet senest 3 uger efter, at virksomheden har gjort de statslige told- og skattemyndigheder opmærksom på fejlen, eller de statslige told- og skattemyndigheder har konstateret fejlen.

Stk. 3. Kan de statslige told- og skattemyndigheder på grund af virksomhedens forhold ikke foretage kontrol af angivelsen, afbrydes udbetalingsfristen, indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrol. Skønner de statslige told- og skattemyndigheder, at udbetaling på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende risiko for afgiftstab, kan myndighederne ligeledes afbryde udbetalingsfristen eller stille krav om sikkerhedsstillelse, indtil virksomhedens forhold er undersøgt.

Stk. 4. Beløb, der skulle have været udbetalt efter stk. 1, kan tilbageholdes, såfremt angivelser vedrørende afsluttede afregningsperioder ikke er indgivet. Krav på tilsvar og eventuelle renter for disse perioder modregnes ved udbetalingen af beløb efter stk. 1, selv om kravet ikke er forfaldent. Beløb efter stk. 1 kan ligeledes tilbageholdes, såfremt virksomheden ikke rettidigt har indsendt sin selvangivelse.

§ 13. Krav på udbetalinger efter § 12 kan ikke overdrages før udløbet af den afregningsperiode, kravet vedrører. Aftaler om sådanne overdragelser er ugyldige.

§ 14. Ubetalte beløb kan inddrives ved lønindeholdelse i henhold til reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.

§ 15. Tilsvar, renter, gebyrer og administrative bøder, der opkræves eller pålægges efter denne lov, kan eftergives, hvis

1)   skyldneren godtgør, at denne ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og

2)   skyldnerens forhold og omstændighederne i øvrigt taler derfor.

Stk. 2. Under tilsvarende betingelser som nævnt i stk. 1 kan beløb eftergives, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling efter denne lov.

Stk. 3. Ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, skal der navnlig lægges vægt på, om skyldneren udelukkende eller overvejende har gæld i form af skatte-, told- eller afgiftsrestancer m.v., skyldnerens interesse i eftergivelse, gældens alder, omstændighederne ved dens pådragelse og hidtidige afvikling samt skyldnerens forhold under eftergivelsessagen.

Stk. 4. Kun skyldnere, som er fysiske personer, kan få eftergivet krav, der opkræves efter denne lov, jf. dog stk. 8.

Stk. 5. Eftergivelse kan gå ud på bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld. I forbindelse med nedsættelse kan der træffes bestemmelse om henstand med og afdragsvis betaling af den ikke eftergivne del af gælden. I henstands- og afdragsperioden sker der ingen forrentning af gælden.

Stk. 6. Eftergivelse kan bortfalde, såfremt skyldneren

1)   i forbindelse med eftergivelsessagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold eller

2)   groft tilsidesætter sine forpligtelser i forbindelse med afvikling af den ikke eftergivne del af gælden.

Stk. 7. Såfremt skyldneren ikke kan godtgøre, at denne ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, jf. stk. 1, nr. 1, kan der i stedet for eftergivelse meddeles skyldneren henstand. Stk. 1, nr. 2, stk. 2-4 og stk. 6, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af henstand.

Stk. 8. Eftergivelse eller henstand kan i øvrigt, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, meddeles personer, selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 16. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans vedrørende skønsmæssig ansættelse efter § 5, stk. 2.

Stk. 3. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 2.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 17. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)   overtræder § 2, stk. 1 eller 2, eller § 9, stk. 1 eller 2,

2)   afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for angivelse af skatter eller afgifter m.v. efter § 2, stk. 1, eller § 9, stk. 1 eller 2, eller

3) 1) undlader at indbetale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i rette tid, jf. § 2, stk. 4 og 5.

Stk. 2. 3)  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen skatter eller afgifter m.v., eller hvor der ved overtrædelse af stk. 1, nr. 3, foreligger skærpende omstændigheder, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 3. 1)2)3) Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed driver en virksomhed, selv om registrering er inddraget eller nægtet efter § 4, stk. 3, 1. pkt., § 11, stk. 3, 2. pkt., eller § 11 a, stk. 2. Virksomheden kan dog afvikle allerede indgåede ansættelses- og kontraktforhold, der gør det påkrævet at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, med kortest muligt varsel. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afregningen, herunder om forkortet afregningsperiode og indbetalingsfrist.

Stk. 4. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter ansøgning kan forlænges, at betale en bøde, der er angivet i tilkendegivelsen. § 752, stk. 1, i lov om rettens pleje finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med hensyn til den tilkendegivelse, der er nævnt i stk. 1, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i § 930, jf. § 926, i lov om rettens pleje tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Bøder i sager, der afgøres administrativt, opkræves og inddrives af skatteministeren. Inddrivelse kan ske ved lønindeholdelse, jf. § 14, og ved udpantning.

§ 19. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med reglerne i lov om rettens pleje om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 20. Loven træder i kraft den 1. januar 2001, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Den i § 7, stk. 1, nævnte rentesats fastsættes til 1,3 pct. for renter, der påløber i perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001, jf. dog 3. pkt. Uanset 1. pkt. kan der beregnes en rente efter fremgangsmåden i § 7, stk. 2, på grundlag af oplysninger fra 2000. Skatteministeren kan fastsætte, at denne rente skal have virkning for renter, der påløber fra et af skatteministeren fastsat tidspunkt efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Uanset § 12 kan tilbagebetaling af for meget indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag indtil den 1. januar 2002 afvente, at den indeholdelsespligtige modregner beløbene i den førstkommende indbetaling af A-skat, henholdsvis arbejdsmarkedsbidrag, medmindre særlige forhold taler imod.

Stk. 4. I det omfang opkrævning sker efter lovens ikrafttræden, finder lovens bestemmelser tilsvarende anvendelse på opkrævning af skatter og afgifter vedrørende perioder, der ligger før lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Fritagelse for betaling efter § 8 kan kun meddeles for krav, der er opstået efter denne lovs ikrafttræden.

Stk. 6. § 13 har virkning for overdragelser (transporter), som er kommet frem til de statslige told- og skattemyndigheder efter den 6. oktober 1999. Med hensyn til overdragelser af fordringer mod de statslige told- og skattemyndigheder kan de statslige told- og skattemyndigheder efter 1. januar 2005 foretage modregning over for overdrageren uden hensyn til overdragelsen. I særlige tilfælde kan de statslige told- og skattemyndigheder dispensere fra reglen i 1. og 2. pkt.

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 28. april 2003

Svend Erik Hovmand

/K.-H. Ludolph


Bilag 1

Liste A

1)   Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

2)   Lov om afgift af spiritus m.m.

3)   Lov om tobaksafgifter, dog kun for så vidt angår afgift efter kapitel 2.

4)   Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.

5)   Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier).

6)   Lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

7)   Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.

8)   Lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v.

9)   Lov om forskellige forbrugsafgifter.

10) Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler.

11) Lov om afgift af konsum-is.

12) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

13) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

14) Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

15) Lov om visse miljøafgifter.

16) Lov om afgift af mineralvand m.v.

17) Lov om afgift af svovl.

18) Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer.

19) Lov om afgift af affald og råstoffer.

20) Lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift).

21) Lov om afgift af elektricitet.

22) Lov om afgift af visse flyrejser.

23) Lov om afgift af naturgas og bygas.

24) Lov om afgift af spildevand.

25) Lov om afgift af ledningsført vand.

26) Lov om afgift af lønsum m.v.

27) Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

28) Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

29) Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer.

30) Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

31) Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse blødgøringsmidler).

32) 5)   Lov om gevinstgivende spilleautomater.

Liste B

1)   Lov om en arbejdsmarkedsfond.

2)   Kildeskatteloven.

 

 


5) Indsættelsen er sket ved § 47 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001.

Officielle noter

1) Ændring af § 2, stk. 2, 2. pkt., stk. 4, indsættelse af nyt stk. 5, (stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7), ændring af § 2, stk. 7, § 7, stk. 1, § 17, stk. 1, nr. 3, og stk. 3, 1. pkt., er sket ved § 4 i lov nr. 1299 af 20. december 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001. § 2, stk. 5 og § 7, stk. 1, havde virkning fra og med den 1. januar 2002, jf. § 5, stk. 1.

2) Indsættelse af § 11 a og ændring af § 17, stk. 3, 1. pkt. (ændret ved note 1) og stk. 3, 2. pkt., er sket ved § 6 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001, jf. § 7, stk. 1.

3) Ændring af § 17, stk. 2 og 3, er sket ved § 33 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, der trådte i kraft den 1. juli 2001, jf. § 58. Hvis der den 1. juli 2001 eller senere skal idømmes straf for en tidligere begået overtrædelse, for hvilken straf af hæfte indtil 30 dage ville være forskyldt, idømmes fængsel med samme antal dage som tidligere hæfte, jf. § 59.

4) Ændringen af § 11 a, stk. 4, er sket ved § 3 i lov nr. 1058 af 17. december 2002, der trådte i kraft den 1. januar 2003, jf. § 5, stk. 1.