Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-54-00 om fælles forældremyndighed - part - anbringelse uden for hjemmet - lægelig behandling - ugyldig afgørelse

Resume:

Det sociale nævn havde behandlet en klage fra moderen, uden at inddrage faderen, der havde del i forældremyndigheden over et barn, der var anbragt uden for hjemmet.

Ankestyrelsen fandt nævnets afgørelse ugyldig og hjemviste sagen til fornyet behandling i nævnet.

Ankestyrelsen slog fast, at der i sager, hvor der er fælles forældremyndighed, er pligt til at inddrage begge forældre som parter i behandlingen af sagen. *)

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 26 af 17. januar 2000 - § 55, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 69

Note:

*) Der henvises til SM O-117-94.

Sagsfremstilling:

En kommune havde overfor moderen truffet afgørelse om, at en pige, der var anbragt uden for hjemmet, skulle i behandling med væksthormoner, jf. servicelovens § 55, stk. 1. Pigens forældre havde fælles forældremyndighed, men boede ikke sammen. Moderen klagede til det sociale nævn over kommunens afgørelse, idet hun var uenig i, at pigen skulle have hormonbehandling.

Faderen blev af kommunen gjort bekendt med klagen til nævnet.

Nævnet behandlede sagen uden på noget tidspunkt at tage kontakt til faderen, som heller ikke fik meddelelse om afgørelsen.

Ved afgørelsen ændrede nævnet kommunens afgørelse således, at pigen ikke skulle i behandling med væksthormoner.

Kommunen klagede til Ankestyrelsen over nævnets afgørelse, idet kommunen fandt, at pigen skulle i hormonbehandling.

Ankestyrelsen behandlede sagen i principielt møde med henblik på afklaring af, i hvilket omfang, en person, der har del i forældremyndigheden over et barn, der er anbragt uden for hjemmet, skal inddrages i en afgørelse om forholdene under anbringelsen, jf. servicelovens § 55.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt nævnets afgørelse ugyldig, og den blev derfor ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling i nævnet.

Begrundelsen for afgørelsen var, at nævnet ikke havde orienteret faderen om eller inddraget ham i behandlingen af sagen, og derved havde nævnet begået en alvorlig sagsbehandlingsfejl, som medførte ugyldighed, jf. almindelige forvaltningsretlige principper.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at faderen var medindehaver af forældremyndigheden. Han var således part i sagen, såvel ved afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, jf. servicelovens § 42, stk. 1, jf. §40, stk. 2, nr. 11, som ved afgørelse om forhold under anbringelsen, jf. servicelovens § 55.

Det var Ankestyrelsens opfattelse, at nævnet burde have kontaktet faderen direkte og givet ham muligheder for at fremkomme med bemærkninger til sagen.

Endvidere burde nævnet i forbindelse med sagens afslutning have meddelt resultatet af afgørelsen direkte til faderen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 7. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.