Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-24-01 om afbrydelse af samvær - formandsbeslutning - godkendelse af formandsbeslutning - skriftlig afgørelse

Resume:

Ankestyrelsen ophævede af formelle grunde Børn og unge-udvalgets godkendelse af en foreløbig afgørelse om afbrydelse af samvær, truffet af udvalgets formand.

Begrundelsen for ophævelsen var, at udvalgets afgørelse ikke blev meddelt forældrene skriftligt og derfor var ugyldig.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 944 af 16. oktober 2000 - § 45, stk. 1, § 45, stk. 3, § 57, stk. 3 og § 62, stk. 6

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 74, stk. 6, § 75, stk. 1, § 75, stk. 3 og § 71, stk. 3

Sagsfremstilling:

En dreng på 4 år var tvangsanbragt uden for hjemmet. Der havde i en lang periode ikke været samvær med forældrene og i forbindelse med genoptagelse af samværene udviste drengen tiltagende tegn på mistrivsel. Han var meget angst og brød efter et samvær sammen. Der blev i forlængelse heraf af formanden truffet en foreløbig afgørelse om afbrydelse af samværet.

På godkendelsesmødet i udvalget inden 7 dage skulle der samtidig træffes afgørelse om fortsat afbrydelse af samværet mellem forældrene og drengen i en nærmere angivet periode. Endvidere skulle der i Børn og unge-udvalget samtidig behandles en række indstillinger vedrørende forældrenes øvrige børn.

Børn og unge-udvalget godkendte formandens beslutning om afbrydelse af samværet og tiltrådte samtidig de øvrige indstillinger på mødet. Afgørelsen om godkendelse af formandsbeslutningen var ved en fejl ikke med i afgørelsesskrivelsen til forældrene. Afgørelsen var heller ikke meddelt forældrene mundtligt.

Afgørelse:

Ankestyrelsen ophævede af formelle grunde Børn og unge-udvalgets godkendelse af formandens foreløbige afgørelse om ophævelse af samvær, idet afgørelsen herom ikke havde gyldighed, da den ikke skriftligt var blevet meddelt forældrene jf. serviceloven § 62 stk. 6.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 7. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.