Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-33-01 om overvåget samvær - forvaltningens indstilling - ugyldighed

Resume:

Ankestyrelsen ophævede Børn og unge-udvalgets afgørelse om overvåget samvær med den begrundelse, at der af forvaltningen ikke var indstillet hertil. Der var alene indstillet til fortsat anbringelse uden samtykke.

Børn og unge-udvalget kunne ikke behandle et spørgsmål om overvåget samvær uden at mødet var indkaldt med henblik herpå. Ankestyrelsen tog ikke stilling til, om de materielle betingelser for overvågning var opfyldt.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 244 af 16. oktober 2000 - § 57, stk. 3 og § 59

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 71

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 208 af 19. december 2000 om særlig støtte til børn og unge - pkt. 87-89

Sagsfremstilling:

Børn og unge-udvalget traf afgørelse om forsat anbringelse uden samtykke af et barn på knap 2 år. Barnet var blevet anbragt, da det var cirka 1 måned gammel. Under anbringelsen havde moderens samvær med datteren hidtil været overvåget, uden at der var blevet truffet afgørelse herom af Børn og unge-udvalget. I forbindelse med at Børn og unge-udvalget traf den aktuelle afgørelse om anbringelse uden samtykke, traf det tillige afgørelse om overvåget samvær mellem moderen og hendes barn. Forvaltningen havde alene indstillet til fortsat anbringelse, og forvaltningen havde i følge advokatens oplysninger ikke undersøgt om moderen selv kunne sørge for barnet under samværet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen ophævede Børn og unge-udvalgets afgørelse om at overvåge

samværet mellem moderen og datteren, jf. servicelovens § 59 og forretningsordenens § 3, stk. 1 af formelle grunde.

Der blev ved afgørelse heraf lagt vægt på, at der ikke i indstillingen til Børn og unge-udvalget var indstillet overvågning af samvær, ligesom der ikke over for moderen og hendes advokat var redegjort for, at mødet foruden fortsat anbringelse af barnet tillige skulle omhandle overvågning af moderens samvær med barnet.

Ankestyrelsen tog ikke stilling til, om de materielle betingelser for etablering af overvågning er opfyldt.