Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-56-01 om anbringelse uden for hjemmet - foranstaltning - gaver fra indehaver af forældremyndigheden

Resume:

Der kan ikke i medfør af servicelovens § 40, stk. 2, nr. 9, jf. stk. 1 gives tilskud til gaver fra forældremyndighedens indehaver til anbragte børn.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 844 af 24. september 2001 - § 40, stk. 1 og § 40, stk. 2, nr. 9

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 52

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 208 af 19. december 2000 om særlig støtte til børn og unge - pkt. 35, pkt. 47

Sagsfremstilling:

Moderen, indehaver af forældremyndigheden, havde efter det oplyste i en årrække fået tilskud til gaver til sine anbragte børn.

I den aktuelle sag havde kommunen meddelt afslag på tilskud, jf. servicelovens § 40, stk. 2, nr. 9.

Det sociale nævn havde stadfæstet kommunens afgørelse.

Nævnet lagde bl.a. vægt på, at der ikke forelå holdepunkter for at antage, at en imødekommelse af det ansøgte ville fremme en hjemgivelse. Det ansøgte fandtes heller ikke at kunne støtte en stabil kontakt mellem moderen og hendes anbragte børn. På denne baggrund fandt nævnet efter en konkret skønsmæssig vurdering, at det ansøgte ikke var omfattet af servicelovens § 40, stk. 2, nr. 9, jf. stk. 1.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om gaver fra forældremyndighedens indehaver til et barn anbragt uden for hjemmet kunne være omfattet af servicelovens § 40, stk. 2, nr. 9, jf. stk. 1.

Afgørelse:

Ankestyrelsen stadfæstede nævnets afgørelse om afslag på tilskud til jule- og fødselsdagsgaver til børnene.

Ankestyrelsen fandt, at gaver som eksempelvis jule- og fødselsgaver ikke var omfattet af servicelovens § 40, stk. 2, nr. 9, jf. stk 1.

Begrundelsen for afgørelsen var, at støtte til gaver efter Ankestyrelsens vurdering ikke var omfattet af formålet med bestemmelsen.

Af Socialministeriets vejledning pkt. 47 om servicelovens § 40, stk. 2 nr. 9 fremgår, bl.a. at der er mulighed for at yde økonomisk bistand som en formålsbestemt foranstaltning til støtte af en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen.

Det var Ankestyrelsen vurdering ud fra en fortolkning af loven, at der ikke i tilstrækkelig grad er en sammenhæng mellem ydelse af støtte til gaver og kravet om, at formålet skal være at yde støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 7. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.