Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-13-02 om ekstraudstyr - metallak - gældsbrev - låneramme - provenue - beregningsgrundlag - bil - hjælpemidler

Resume:

Ekstraudstyr - i dette tilfælde metallak - som en bil var leveret med fra fabrikken - kunne indgå i den maksimale låneramme for almindeligt lån, i det omfang der ikke var tale om nødvendig særlig indretning.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der i denne situation er frit bilvalg og at reglerne ikke indeholder begrænsninger for så vidt angår ekstraudstyr og lignende.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 844 af 24. september 2001 - § 99

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 114, stk. 1 og § 114, stk. 3

Sagsfremstilling:

En ansøger havde påny fået støtte til køb af bil indenfor almindelig låneramme efter bilbekendtgørelsens § 4. Ved købet af den ny bil skulle provenuet fra den tidligere bil indgå i handelen. Provenuet fra den tidligere bevilgede bil var 55.000 kr. Den ny bil kostede ca. 180.000 kr. inclusiv automatisk transmission og leveringsomkostninger. Ansøger ønskede at købe en bil med ekstraudstyr i form af metallak. Metallakken kostede ca. 5.000 kr. Bilens samlede pris var herefter ca. 185.000 kr. Spørgsmålet var herefter om prisen for metallak kunne indgå i gældsbrevet, når bilens samlede pris med leveringsomkostninger og metallak men eksklusiv automatisk transmission og med fratræk af provenuet fra tidligere bevilgede bil, ikke oversteg den normale låneramme.

Kommunen fandt, at udgiften til metallak ikke kunne medregnes i gældsbrevet, da metallakken var særskilt bestilt og anført på slutsedlen under punktet udstyr m.m. Bilen kunne leveres i en standardfarve, men man kunne mod betaling få den leveret i metallak. Kommunen henviste til vejledningen om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning m.m., hvorefter der ydes tilskud til bilens købesum. Der nævnes ikke betaling af udstyr.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse. Nævnet fandt, at udgiften til metallak kunne medregnes i gældsbrevet, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen om støtte til køb af bil.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at der ikke sås at være hjemmel i hverken lov om social service eller bekendtgørelsen om støtte til køb af bil til at holde udgiften ude af gældsbrevet.

Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at bilen blev leveret fra fabrikken med metallak, og at ansøger havde ca. 192.900 kr. at købe bil for (§ 4-lån 121.000 kr. + provenue 55.000 kr. + udgiften til automatisk transmission på 16.900 kr.). Bilens pris var ca. 185.000 kr. incl. metallak, automatisk transmission og leveringsomkostninger.

Kommunen klagede over afgørelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af hvorvidt ekstraudstyr - f.eks. i form af metallak - kunne indgå i bilens købesum sammenholdt med reglerne om udmåling af støtte efter bilbekendtgørelsens § 4, stk. 1 og bilbekendtgørelsens § 5, hvorefter nettoprovenuet ved salget af en tidligere bevilget bil, enten anvendes til køb af den ny bil og/eller fratrækkes i det nye lån, således at den tilbagebetalingspligtige del nedbringes først.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at ændre nævnets afgørelse, hvorefter ansøger i forbindelse med genanskaffelse af bil var berettiget til at få udgiften til metallak medregnet i gældsbrevet, jf. § 4, stk. 1 og § 5 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 1998 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 99.

Ankestyrelsen fandt således, at ekstraudstyr som bilen var leveret med fra fabrikken, kunne indgå i den maksimale låneramme efter lovens § 99, stk. 1, og bilbekendtgørelsens § 4, stk. 1, i det omfang der ikke var tale om en nødvendig særlig indretning efter bekendtgørelsens § 9.

Ankestyrelsen begrundede afgørelsen med, at der ved støtte til køb af bil efter bilbekendtgørelsens § 4 er frit bilvalg og at reglerne om lån til støtte til køb af bil ikke ses at indeholde begrænsninger for så vidt angår ekstraudstyr eller lignende.

Ankestyrelsen henviste til Socialministeriets vejledning nr. 52 af 5. marts 1998 om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. pkt. 80, hvoraf bl.a. fremgår, at ". . . . Ved almindeligt lån efter bekendtgørelsens § 4 er ansøgeren frit stillet med hensyn til, hvilken bil han/hun vil købe. . . ".

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.