Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-38-02 om anbringelse uden for hjemmet - ugyldig afgørelse - Børn og unge - udvalgets kompetence - indstilling

Resume:

Ankestyrelsen ophævede Børn og unge-udvalgets afgørelse efter servicelovens § 42, stk. 3 om anbringelse uden for hjemmet af en ung på 15 år, da afgørelsen lå uden for kommunens indstilling.

Samtidig traf Ankestyrelsen afgørelse om, at hun skulle anbringes uden for hjemmet uden samtykke.

Begrundelsen for ophævelsen var, at Børn og unge-udvalget ikke havde kompetence til at træffe afgørelse efter servicelovens § 42, stk. 3, når kommunen havde indstillet, at der blev truffet afgørelse efter servicelovens § 42, stk. 1, nr. 2. *)

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 844 af 24. september 2001 - § 42, stk. 1, nr. 2, § 42, stk. 3 og § 59

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 58

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 4 af 16. januar 2002 om særlig støtte til børn og unge - pkt. 115-117

Note:

*) Se også SM O-47-96.

Sagsfremstilling:

En pige havde selv henvendt sig til kommunen og bedt om at blive anbragt. Kommunen forelagde efterfølgende sagen for Børn og unge-udvalget med indstilling om, at der blev truffet afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af pigen i henhold til servicelovens § 42, stk. 1, nr. 2.

Børn og unge-udvalget traf afgørelse om anbringelse uden for hjemmet i henhold til servicelovens § 42, stk. 3, med den begrundelse, at pigen var enig i anbringelsen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen ophævede Børn og unge-udvalgets afgørelse om, at pigen skulle anbringes uden for hjemmet uden forældrenes samtykke, idet afgørelsen var ugyldig.

Ved afgørelsen lagde Ankestyrelsen vægt på, at sagen var blevet forelagt for Børn og unge-udvalget med indstilling om at træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, jf. servicelovens § 42, stk. 1, nr. 2, og at udvalget alene kunne træffe afgørelse i overensstemmelse med kommunens indstilling. Udvalget havde således ikke kompetence til at træffe afgørelse i henhold til servicelovens § 42, stk. 3.

Samtidig traf Ankestyrelsen i henhold til servicelovens 47, stk. 3, jf. § 42, stk. 3, afgørelse om, at pigen skulle anbringes uden for hjemmet uden forældrenes samtykke.

På baggrund af Ankestyrelsens afgørelse efter servicelovens § 42, stk. 3, anmodede Ankestyrelsen kommunen om at ændre handleplanen i overensstemmelse med Ankestyrelsens afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 7. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.