Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-61-03 om tabt arbejdsfortjeneste - pensionsbidrag - ikrafttræden

Resume:

En mor, der modtog hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til pasning af et barn med handicap i hjemmet, havde ret til at få indregnet bidrag til pensionsordning i den hjælp, der vedrørte perioden efter den 31. december 2002.

Det var tilstrækkeligt, at moderen havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning umiddelbart før, at hun overgik til at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Det var således ikke en betingelse for at få indregnet pensionsbidrag, at moderen havde en pensionsordning, da reglerne om pensionsbidrag i forbindelse med hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste trådte i kraft den 1. januar 2003.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003 - § 29

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 42

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørte en mor, der havde et barn med et alvorligt handicap. Moderen havde modtaget hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet i hjemmet siden april 1992.

Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste var beregnet på grundlag af moderens indtægt som sygehjælper, hvor hun var tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Moderen fik efterfølgende i juni 1992 udbetalt sit pensionsindestående, da hun valgte at udmelde sig af pensionsordningen.

Kommunen og det sociale nævn fandt, at moderen ikke havde ret til at få indregnet bidrag til pensionsordning ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste.

Nævnet henviste til, at moderen ikke betalte bidrag til pensionsordning ved lovens ikrafttræden, da hun havde meldt sig ud af pensionskassen for flere år siden.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om det er en betingelse for at få indregnet bidrag til pensionsordning i hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 29, at moderen havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning, da bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar 2003, eller om det var tilstrækkeligt, at hun havde en pensionsordning umiddelbart før hun overgik til at modtage tabt arbejdsfortjeneste.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at moderen havde ret til at få indregnet bidrag til pensionsordning i den hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, der vedrørte tiden efter den 31. december 2002.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der ved ændringen af servicelovens § 29, der trådte i kraft den 1. januar 2003, blev indført en bestemmelse om, at der ved beregning af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste indregnes bidrag til pensionsordning, der udgør 6% af bruttoydelsen pr. 1. januar 2003 og 10% af bruttoydelsen pr. 1. januar 2004. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag.

Ved afgørelsen af om moderen kunne anses for omfattet af denne bestemmelse lagde Ankestyrelsen til grund, at moderen havde modtaget tabt arbejdsfortjeneste siden april 1992 til pasning af barnet i hjemmet. Moderen modtog for tiden tabt arbejdsfortjeneste for 17 timer ugentligt.

Ankestyrelsen lagde også til grund, at den tabte arbejdsfortjeneste var beregnet på grund af en indtægt som sygehjælper, og at moderen under denne beskæftigelse havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Moderen meldte sig ud af pensionsordningen i juni 1992, hvor hun fik udbetalt sit indestående. Moderen var således fortsat medlem af pensionsordningen, da hun overgik til at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at der ikke i forbindelse med ændringen af servicelovens § 29, der trådte i kraft den 1. januar 2003, var fastsat særlige ikrafttrædelsesbestemmelser eller overgangsregler.

Ankestyrelsen lagde herefter vægt på bekendtgørelsen om tilskud efter serviceloven til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, hvor det af § 8, stk. 1 fremgår, at bidrag til pensionsordning alene beregnes for personer, der umiddelbart før overgangen til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Ifølge § 22, stk. 1 trådte bekendtgørelsen i kraft den 19. marts 2003 og havde virkning for ydelser, der vedrørte perioden efter den 31. december 2002.

Ankestyrelsen fandt herefter, at der ikke var grundlag for at begrænse retten til at få indregnet pensionsbidrag til ansøgere, der havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning den 1. januar 2003. Det betød, at ansøgere, der havde en arbejdsgiverfinansieret pension umiddelbart før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste, ville være berettiget til at få indregnet pensionsbidrag, selvom de efterfølgende har udmeldt sig af pensionsordningen. Der kunne dog kun indregnes pensionsbidrag i ydelser, der vedrørte tiden efter den 31. december 2002.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.