Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-1-04 om førtidig udskiftning - totalskade - særlig indretning - anvendelse af forsikringssum - bil - hjælpemidler

Resume:

En ansøger fik i forbindelse med totalskade udbetalt en forsikringssum for en bil, hvortil der tidligere var givet støtte i form af lån indenfor den sædvanlige låneramme samt tilskud til automatisk transmission. Ansøger indfriede herefter hele restgælden til kommunen af den udbetalte forsikringssum.

Ankestyrelsen fandt, at den del af forsikringssummen, som herudover resterede skulle anvendes enten til køb af den nye bil, hvortil der blev ydet støtte, og/eller fratrækkes i det nye lån. Der var ikke hjemmel i bilbekendtgørelsen til at lade forsikringssummen medføre fradrag i det nye tilskud til automatisk transmission.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003 - § 99

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 114, stk. 3

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en 50-årig kvinde, der var bevilget støtte til køb af bil den 4. september 2001 i henhold til bilbekendtgørelsens § 4 jf. § 1 og § 2, stk. 1, nr. 1. Hun blev samtidig bevilget tilskud til automatisk transmission med kr. 17.400 kr., som bilen var udstyret med fra fabrikken. Hun valgte at købe en bil, som var dyrere end svarende til den normale låneramme efter § 4 og tilskuddet til automatisk transmission.

Bilen blev totalskadet den 14. oktober 2002 i forbindelse med en trafikulykke og kvinden fik den 28. november 2002 udbetalt et erstatningsbeløb på 188.000 kr. fra forsikringsselskabet.

Restgælden på bilen udgjorde 100.693,96 kr., idet den afdragspligtige del af lånet var 65.643,40 kr. og den afdragsfrie del af lånet var 35.050,56 kr.

Kommunen bemærkede i sin nye indstilling til amtskommunen, at hele restgælden var indfriet. Kommunen indstillede herefter, at der bevilgedes støtte til bil, særlig indretning samt afgiftsfritagelse/nedsættelse.

Amtskommunen traf afgørelse, hvorefter kvinden var berettiget til støtte til bil efter bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 2, jf. § 4 og § 1 og § 2 stk. 1, nr. 1.

Amtskommunen fandt imidlertid, at kvinden ikke kunne bevilges fornyet tilskud til særlig indretning, hvortil hun henvistes at bruge den udbetalte erstatning. Amtskommunen anførte, at der var udbetalt 188.000 kr. i erstatning for den totalskadede bil og at restgælden udgjorde 100.693,96 kr. I henhold til bekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 4, er det et vilkår for lån til bil efter bekendtgørelsens § 4, at bilen holdes kaskoforsikret for den fulde værdi. Socialministeriet havde vejledende udtalt, at denne ordlyd også omfatter særlig indretning bevilget efter § 9.

Det sociale nævn gav ved sin afgørelse kvinden medhold i sin klage over amtskommunens afgørelse, idet nævnet fandt at hun var berettiget til tilskud til automatisk transmission efter bekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at støtte til særlig indretning ydes som et tilskud, og at der i bilbekendtgørelsen ikke er hjemmel til at lade særlig indretning af bil indgå i beregningen ved udmåling af støtten til den nye bil, jf. provenureglen i bekendtgørelsens § 5. Nævnet ændrede således amtskommunens afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen anførte amtskommunen, at den forsikringssum, der udbetales i forbindelse med totalskade af en bil, hvortil der er ydet støtte, ikke fuldt ud skal sidestilles med et provenu. Amtskommunen lagde herved en vejledende udtalelse om kaskoforsikring fra Socialministeriet til grund.

I denne udtalelse af 22. november 2002 havde Socialministeriet anført, at det er ministeriets opfattelse, at ordlyden i bekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 4, "Bilen skal holdes kaskoforsikret for den fulde værdi. " omfatter bilens fulde pris, inkl. eventuel særlig indretning bevilget efter bilbekendtgørelsens § 9.

Amtskommunen fandt, at fornyet bevilling af tilskud til særlig indretning, der er omfattet af en kaskoforsikring, ville medføre at borgeren fik dobbelterstatning for den særlige indretning.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at afklare, af om der - i forbindelse med erstatning for totalskade af tidligere bil - er hjemmel til at lade særlig indretning af bil indgå i beregningen ved udmåling af støtten til den nye bil, jf. provenureglen i bilbekendtgørelsens § 5.

Afgørelse:

Ansøger var berettiget til tilskud til automatisk transmission.

Begrundelsen var, at der ikke var hjemmel i bilbekendtgørelsen til at pålægge kvinden at benytte en del af den udbetalte forsikringssum til selv at betale tilskud til automatisk transmission.

Ankestyrelsen lagde til grund, at kvinden var berettiget til førtidig udskiftning af bil, idet den tidligere bevilgede bil var totalskadet, jf. § 7, stk. 2.

Hun havde indfriet restgælden til kommunen af den udbetalte forsikringssum, jf. bilbekendtgørelsens § 7, stk. 3.

Efter bilbekendtgørelsens § 5 skal nettoprovenuet ved salget af en bil, hvortil der er ydet støtte, enten anvendes til køb af den nye bil og/eller fratrækkes i det nye lån.

Ankestyrelsen fandt at denne bestemmelse ud fra sit formål må anses for at finde analog anvendelse i det tilfælde, hvor der er tale om et nettoprovenu ved udbetaling af den tidligere bils forsikringssum. Derimod fandt Ankestyrelsen ikke at § 5 i bekendtgørelsen kunne udstrækkes til også at omfatte forlodsfradrag til indretninger i den nye bil.

Kvinden skulle således efter § 5 anvende nettoprovenuet af forsikringssummen i forbindelse med købet af den nye bil, men kunne dog anvende provenuet til at købe en bil, der oversteg den almindelige låneramme efter § 4.

Selv om kvindens tidligere bil var forsikret for den fulde værdi, dvs. incl. den særlige indretning i form af automatisk transmission, fandt Ankestyrelsen ikke at dette forhold i sig selv kunne medføre at der var hjemmel til at lade den udbetalte forsikringssum medføre fradrag (helt eller delvis) i det nye tilskud til automatisk transmission.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.