Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Større skattefrihed ved udlejning af værelser)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 8. oktober 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 P, stk. 1, 3. pkt., udgår »nr. 1-5 og 9-11,«, og efter »jf. § 4, stk. 2, i ejendomsværdiskatteloven« indsættes: », dog altid mindst 24.000 kr., jf. dog 5. pkt.«.

2. § 15 P, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Ejere af en helårsbolig, som er omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4, stk. 1, der udlejer boligen en del af indkomståret til beboelse, kan ved indkomstopgørelsen vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag som nævnt i stk. 1, 3. pkt.«

3. I § 15 P, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Erik Hovmand