Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-25-04 om basisinventar - bleer - amtsligt botilbud - hjælpemidler

Resume:

Hjælpemidler, som må forventes at findes i et bestemt botilbud på grund af beboernes nedsatte funktionsevne og behov, må anses som basisinventar, som skal stilles til rådighed af botilbuddet.

Bleer måtte anses som basisinventar i et social-psykiatrisk amtskommunalt botilbud for voksne sindslidende og skulle derfor stilles til rådighed af botilbuddet.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004 - § 92

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 108, stk. 1 og § 112, stk. 1

Sagsfremstilling:

Et amtskommunalt botilbud søgte i 2003 på vegne af flere gerontopsykiatriske beboere kommunen om hjælp til bleer efter servicelovens § 97.

Kommunen meddelte afslag på ansøgningen. Kommunen henviste til at det, efter kommunens opfattelse, er boinstitutionens forpligtelse at sørge for hjælpemidler, som må anses for sædvanligt udstyr på en gerontopsykiatrisk boenhed.

Amtskommunen klagede på vegne af én af beboerne over kommunens afslag. I klagen var der bl.a. henvist til, at ophold på en amtslig institution under § 92 anses for beboerens egen bolig, hvor der betales husleje, hjælp til rengøring og betaling for den daglige kost på lige fod med andre pensionister.

Kommunen fastholdt den tidligere trufne afgørelse og anførte i genvurderingen, at det er almindeligt for beboere på den type botilbud at benytte bleer. Dette understøttes af, at der samtidig er søgt om hjælp til bleer til 11 ud af 18 beboere på gerontopsykiatrisk afdeling. Et hjælpemiddel, der er så almindeligt, at det må betragtes som basisinventar.

Amtskommunen oplyste supplerende, at botilbuddet i 1999 overgik fra at være amtsplejehjem til social-psykiatrisk botilbud for voksne sindslidende efter servicelovens § 92.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet fandt således ikke, at det var kommunens forpligtelse at afholde udgiften til bleer i henhold til lov om social service § 97.

Begrundelsen var, at ansøgeren boede i et amtsligt botilbud (gerontopsykiatrisk afd. ) efter servicelovens kapitel 18, der er beregnet for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med behov for omfattende hjælp i daglige funktioner, eller pleje, omsorg eller behandling, jf. servicelovens § 92.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at bleer måtte anses som sædvanlige basishjælpemidler i et botilbud af denne karakter, og at botilbuddet således måtte stille bleer til rådighed for institutionens beboere.

Der blev endvidere lagt vægt på, at der i botilbuddet, måtte forventes at være bleer til beboerne, uanset de forskelle der kunne være i funktionsevnen for de forskellige beboere.

Amtskommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev der bl.a. henvist SM O-143-97 om stomimaterialer og i den forbindelse anført, at bleer på den baggrund også måtte anses for at være et personligt hjælpemiddel og ikke basisinventar.

Der blev videre henvist til Socialministeriets vejledning, hvor der er nævnt en række eksempler på hjælpemidler som er omfattet er basisinventaret. Fælles for disse hjælpemidler er, at der er tale om hjælpemidler, der har karakter af egentligt inventar og som over tid naturligt kan anvendes af flere. Bleer må derimod anses for at være et personligt hjælpemiddel, der alene anvendes af den enkelte og medtages ved ophold uden for botilbuddet. Endvidere er der tale om et hjælpemiddel som beboeren anvender permanent. Bleer må derfor ligesom stomimateriale anses for at være et personligt hjælpemiddel, jf. bkg. § 7, stk. 2.

Det blev herudover anført, at beboerne er visiteret til botilbuddet på grund af deres psykiatriske lidelse. En række af beboerne har på grund af inkontinens brug for at anvende ble. Bleer skal afhjælpe den funktionsnedsættelse, der er en følge af inkontinensen. Bleer kan derfor ikke anses for at være en del af basisinventaret, uanset der er tale om en gerontopsykiatrisk del af botilbuddet.

Nævnet henviste ved genvurderingen til SM C-43-03, hvoraf det fremgår, at bleer ikke er et personligt hjælpemiddel. Nævnet henviste endvidere fortsat til SM C-2-02, hvor det fastslås, at hjælpemidler, som forventes at forefindes i et bestemt botilbud på grund af beboernes funktionsevne og behov må anses som basisinventar.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt de ansøgte bleer er basisinventar på gerontopsykiatrisk afdeling på et amtsligt botilbud, som er et social-psykiatrisk botilbud for voksne sindslidende, jf. servicelovens § 92, eller hvorvidt der er tale om et personligt hjælpemiddel, der skal bevilges efter servicelovens § 97.

Afgørelse:

De ansøgte bleer skulle betragtes som basisinventar i botilbuddet, jf. § 7, stk. 1, i Socialministeriets hjælpemiddel-bekendtgørelse. Hjælpen til bleer skulle derfor ydes af amtskommunen.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at botilbuddet var et social-psykiatrisk amtskommunalt botilbud for voksne sindslidende, jf. servicelovens § 92.

Ankestyrelsen lagde videre vægt på, at botilbud efter servicelovens § 92 er beregnet for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Det indgik endelig i Ankestyrelsens vurdering, at botilbuddet havde en afdeling for demente, hjerneskadede eller gerontopsykiatriske beboere, det vil sige ældre beboere, og at 11 af de 18 beboere havde behov for hjælp til bleer.

Henset til arten af såvel botilbuddet som det ansøgte hjælpemiddel fandt Ankestyrelsen herefter, at de ansøgte bleer var et hjælpemiddel, som måtte forventes at forefindes i et specialiseret social-psykiatrisk botilbud.

Det forhold, at beboerne betalte husleje mv. kunne ikke, efter Ankestyrelsens vurdering, begrunde en ændret vurdering. Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at botilbud oprettet i medfør af servicelovens § 92 er omfattet af de botilbud der er nævnt i § 7, stk. 1 i Socialministeriets hjælpemiddelbekendtgørelse.

I forhold til den i klagen anførte sammenligning med afgørelsen refereret i SM O-143-97 om stomihjælpemidler henledte Ankestyrelsen opmærksomheden på, at Ankestyrelsen bl.a. begrundede denne afgørelse med at stomimateriale var uden relation til den pågældende institutions målgruppe.