Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-31-04 om pasning af nærtstående i hjemmet - personkreds - plejebehov

Resume:

Ankestyrelsen fandt efter en konkret vurdering ikke grundlag for, at der kunne ansættes en person til pasning af en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i hjemmet.

Begrundelsen for afgørelsen var, at alternativet til pasning af den nærtstående i hjemmet ikke var døgnophold uden for hjemmet, eller at plejebehovet svarede til et fuldtidsarbejde.

Ankestyrelsen lagde blandt andet vægt på, at kommunen havde vurderet behovet for personlig og praktisk hjælp til ca. en time om dagen. Det forhold, at den nærtstående blandt andet var initiativløs og havde behov for støtte til at komme i gang, var ikke tilstrækkeligt til, at han kunne anses for omfattet af personkredsen.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004 - § 103a, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 118

Sagsfremstilling:

En kvinde søgte om at blive ansat til at passe sin tidligere ægtefælle efter reglerne i servicelovens § 103 a om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i hjemmet.

Kommunen gav afslag på ansøgningen under henvisning til, at der ikke var tale om, at alternativet til pasning i hjemmet var døgnophold uden for hjemmet, eller at plejebehovet svarede til et fuldtidsarbejde. Manden fik hjælp til rengøring fra hjemmeplejen, og der var også behov for hjælp til personlig pleje, tøjvask samt tilberedning af måltider. Kommunen vurderede det samlede omfang af behovet for hjælp til 5 timer og 15 minutter ugentligt samt 1 time og 45 minutter hver anden uge til tøjvask.

Kvinden klagede over kommunens afgørelse, idet hun ikke fandt, at der var lagt vægt på omsorgsopgaver, deltagelse ved lægebesøg mv. samt praktiske og sociale støttefunktioner. Hun henviste til, at formålet med ønsket om ansættelse efter servicelovens § 103 a var, at den tidligere ægtefælle kunne genvinde den bedst mulige fysiske og psykiske sundhedstilstand.

Kommunen fastholdt afslaget under henvisning til, at manden var tilbudt hjælp til psykisk støtte og vejledning i forbindelse med ca. en times daglig personlig bistand, hvilket han havde afslået, da han ønskede at klare sig selv. Han havde heller ikke taget imod kommunens tilbud om indkøbsordning og hjælp til tøjvask. Manden var ikke berettiget til ledsagelse til lægebesøg mv.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse om, at der ikke var ret til hjælp efter servicelovens § 103 a, idet nævnet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af behovet for hjælp.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at mandens behov for pleje og pasning ikke havde et omfang, der svarede til et fuldtidsarbejde, eller at alternativet til pasning i hjemmet var døgnophold uden for hjemmet.

Nævnet lagde vægt på, at manden ifølge kommunens visitationsrapporter i princippet i rimeligt omfang kunne klare sig selv, men at han for tiden på grund af en depression havde behov for støtte/opmuntring til at klare personlig hygiejne, madlavning, indkøb mv. Nævnet henviste til, at behovet for hjælp af kommunen var vurderet til at udgøre ca. en time dagligt i form af støtte og vejledning samt personlig bistand. Der var behov for hjælp til rengøring og tøjvask, og der var tilbudt indkøbsordning.

I klagen til Ankestyrelsen anførte kvinden blandt andet, at den tidligere ægtefælle var deprimeret, og at han ifølge egen læge havde en form for demens, som viste sig ved, at han blot sagde ja eller nej til spørgsmål om egenomsorg.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om manden var omfattet af personkredsen i servicelovens § 103 a.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse om, at manden ikke havde ret til hjælp efter servicelovens § 103 a, stk. 1. Den tidligere ægtefælle kunne derfor ikke ansættes af kommunen til at passe ham i hjemmet i en periode på op til seks måneder.

Ankestyrelsen begrundede afgørelsen med, at alternativet til pasning i hjemmet ikke var døgnophold uden for hjemmet, eller at behovet for pleje svarede til et fuldtidsarbejde.

Ankestyrelsen henviste til lovens § 103 a, stk. 1, hvorefter en person med tilknytning til arbejds-markedet, der ønsker at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet, ansættes af kommunen, hvis betingelserne i nr. 1)-3) er opfyldt. Efter nr. 1) er det en betingelse, at alterna-tivet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde.

Ankestyrelsen lagde ved vurderingen af om denne betingelse var opfyldt vægt på, at det ikke i de foreliggende oplysninger, herunder kommunens visitationsrapporter, var sandsynliggjort, at alternativet til pasning i hjemmet på daværende tidspunkt var døgnophold uden for hjemmet, eller at plejebehovet svarede til et fuldtidsarbejde. Det fremgik således, at behovet for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp mv. var vurderet til ca. en time om dagen.

Det forhold, at manden på grund af sin psykiske tilstand var initiativløs og havde behov for støtte til at komme i gang, var ikke tilstrækkeligt til, at han kunne anses for omfattet af § 103 a.

Ankestyrelsen henviste i øvrigt til forarbejderne til lovens § 103 a (L 128, folketingsåret 01/02 - 2. samling).

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 12. december 2018, da den er erstattet af principafgørelse 56-18.