Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-32-04 om ansættelse til pasning af nærtstående i hjemmet - personkreds - kontanthjælpsmodtager - tilknytning til arbejdsmarkedet

Resume:

En kontanthjælpsmodtager kunne i det konkrete tilfælde ikke ansættes til pasning af sin psykisk syge søn, da han ikke havde en tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet.

En person, der modtager kontanthjælp, vil dog efter en konkret vurdering kunne anses for at have en sådan tilknytning til arbejdsmarkedet, at personen vil kunne ansættes af kommunen til pasning i hjemmet af en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Det er en forudsætning, at kontanthjælpsmodtageren aktivt udnytter sine arbejdsmuligheder, herunder deltager i aktiveringsforanstaltninger.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004 - § 103, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 118

Sagsfremstilling:

Det fremgik af sagen, at en kontanthjælpsmodtager i foråret 2003 søgte kommunen om ansættelse til at passe sin svært sindslidende voksne søn i seks måneder efter reglerne i servicelovens § 103 a.

Kommunen gav afslag på ansøgningen under henvisning til, at ansøgeren var på kontanthjælp.

Det sociale nævn stadfæstede, at ansøgeren ikke var berettiget til ansættelse efter servicelovens § 103 a til pasning af sin psykisk syge søn.

Nævnet begrundede blandt andet afgørelsen med, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet ikke havde tilknytning til arbejdsmarkedet, da han gennem en årrække havde modtaget kontanthjælp til forsørgelse.

Ansøgeren klagede over nævnets afgørelse. Han henviste blandt andet til, at forslaget til § 103 a ligeledes omfatter arbejdsledige og selvstændige erhvervsdrivende.

Til brug for behandlingen af sagen indhentede Ankestyrelsen akterne i ansøgerens sag om kontanthjælp.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om ansøgeren som kontanthjælpsmodtager kunne anses for at have en sådan tilknytning til arbejdsmarkedet, at han var omfattet af personkredsen i servicelovens § 103 a, stk. 1.

Afgørelse:

Ankestyrelsen traf afgørelse om, at ansøgeren ikke kunne ansættes til pasning af sin psykisk syge søn efter reglerne i servicelovens § 103 a, stk. 1.

Begrundelsen for afgørelsen var, at Ankestyrelsen efter en konkret vurdering ikke fandt, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde en sådan tilknytning til arbejdsmarkedet, at han kunne anses for at være omfattet af personkredsen i servicelovens § 103 a, stk. 1.

Ankestyrelsen lagde ved vurderingen blandt andet vægt på, at det fremgik af oplysningerne fra kommunen, at ansøgeren havde modtaget kontanthjælp siden et kortvarigt beskæftigelsesforhold i 1997, og at han frem til ansøgningen i foråret 2003 om ansættelse efter § 103 a ikke havde deltaget i nogen form for aktiveringsforanstaltninger, bortset fra en 1-dags IT-kompetenceafklaring i 2000.

Hertil kom, at ansøgeren i forbindelse med en aktiveringssamtale i efteråret 2003 over for kommunen havde givet udtryk for, at han ikke kunne overkomme en aktivering.

Det var således Ankestyrelsens opfattelse, at en kontanthjælpsmodtager efter en konkret vurdering vil kunne anses for at havde en sådan tilknytning til arbejdsmarkedet, at han vil kunne ansættes efter § 103 a, stk. 1. Dette forudsætter imidlertid, at kontanthjælpsmodtageren aktivt udnytter sine arbejdsmuligheder, herunder deltager i aktiveringsforanstaltninger med videre.

Ankestyrelsen havde også taget forarbejderne til servicelovens § 103 a i betragtning (Lovforslag nr. L 128 fra folketingsåret 2001-02). Det fremgik heraf blandt andet, at formålet med forslaget er at give bedre muligheder for at personer med tilknytning til arbejdsmarkedet kan varetage pasnings- og omsorgsopgaver over for nærtstående, samtidig med de bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Forslaget omfatter ligeledes arbejdsledige og selvstændige erhvervsdrivende.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 12. december 2018, da den er erstattet af principafgørelse 56-18.