Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-1-05 om afgrænsning - rengøring - rask ægtefælle - merudgifter til voksne - praktisk hjælp

Resume:

En ansøger var ikke berettiget til at få medtaget 2 timers rengøring ugentligt ved beregningen af nødvendige merudgifter.

Ankestyrelsen fandt, at hjælp til rengøring som udgangspunkt skulle ydes efter bestemmelsen i serviceloven om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Ankestyrelsen fandt endvidere, at hjælp til daglige håndsrækninger som f.eks. rengøring kunne være omfattet af reglerne om merudgifter f.eks. i forbindelse med udsving i helbredstilstanden, ved behandlinger etc.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at der i husstanden var en rask ægtefælle, der kunne deltage i opgaveudførelsen i hjemmet og at der ikke i sagen var beskrevet sådanne særlige forhold, der kunne bevirke, at kvinden i perioder havde opfyldt betingelserne for at få hjælp til rengøring efter reglerne om nødvendige merudgifter.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004 - § 71, stk. 1, nr. 2 og § 84, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 83 og § 100

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en kvinde, der tidligere havde arbejdet som sygehjælper, men ikke kunne fortsætte arbejdet på grund af en arbejdsskade, der påvirkede ryggen. Kvinden fik bevilget revalideringsstøtte til en kontoruddannelse. Hun fik i januar 2003 konstateret lidelsen myastenia gravis.

Kommunen bevilgede hjælp til merudgifter til medicin, psykologbehandling, kontingent til muskelsvindfonden, transport og kursusgebyr.

Det fremgik af udtalelsen fra ergoterapeuten i kommunen, at kvinden i sommeren 2003 startede i fleksjob med ca. 4 timer dagligt. Sygdommen medførte stor træthed, så kvinden ikke var i stand til at varetage normal husførelse ved siden af jobbet. Kvinden ville gerne kunne fastholde nogenlunde samme standard af rengøring, som tidligere. Kvinden arbejdede i hjemmet i det omfang det var muligt, men der kunne være dage, hvor hun ikke magtede noget som helst. Ægtefællen var vicevært i flere ejendomme og han havde ofte lange arbejdsdage. Han kunne også blive kaldt ud i weekenderne. Ægtefællen klarede den udvendige og noget af den indvendige rengøring.

Det fremgik bl.a. af samtaleskemaet, at kvinden havde svært ved at passe både arbejde og hjemmet. Grundet smerter i skulder og nakke havde hun problemer med at fungere ved køkkenbordet. Hun havde på grund af træthed og åndenød i forbindelse med sygdommen svært ved at overkomme rengøringen, hvorfor hun og ægtefællen hjalp hinanden. Såfremt hun skulle passe arbejdet, måtte hun melde fritidsinteresserne fra. Kvinden var p.t. sygemeldt.

Kommunen traf afgørelse om, at kvinden ikke opfyldte betingelserne for at få bevilget hjælp til rengøring 2 timer ugentlig ved hjemmeservicefirmaet.

Begrundelsen var, at da husstanden indbefattede en rask ægtefælle, skønnede kommunen at ægtefællen kunne varetage de huslige opgaver, som kvinden ikke magtede.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Det betød, at udgifterne til rengøring ikke kunne medtages ved beregning af merudgifter på grund af hendes nedsatte funktionsevne.

Nævnet havde begrundet afgørelsen med, at servicelovens § 71 om hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, skulle anvendes i tilfælde som kvindens.

Det var nævnets opfattelse at denne specialbestemmelse normalt måtte anses for udtømmende. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke var mulighed for at yde hjælp til praktiske opgaver i hjemmet som en merudgift efter § 84. Dette gjaldt også i tilfælde hvor betingelserne for at yde hjælpen efter § 71 ikke skulle være opfyldt.

Nævnet var opmærksomt på, at kvinden havde anført, at det var meget vigtigt for hende, at ægtefællen ikke blev tvunget til at overtage alle de opgaver, som hun på grund af sygdom ikke længere kunne klare.

På grundlag af de foreliggende oplysninger var det nævnets opfattelse, at der ikke var sådanne særlige forhold, der kunne begrunde, at udgifterne til rengøring kunne medtages som en merudgift.

I klagen til Ankestyrelsen havde Muskelsvindfonden på vegne af kvinden anført, at det var af principiel og generel betydning, at Ankestyrelsen tog stilling til, om bevilling af hjælp til rengøring som håndsrækning efter servicelovens § 84 generelt var udelukket, alene med baggrund i eksistensen af servicelovens § 71, uagtet at målgruppen og bevillingskriterierne for de to bestemmelser var forskellige, samt om det var en forudsætning for bevilling af håndsrækninger i almindelighed og hjælp til rengøring i særdeleshed, at der forelå særlige forhold.

Det fremgik af nævnets genvurdering, at bestemmelsen i § 71 normalt måtte anses for udtømmende. Det var nævnets opfattelse, at der kunne være tilfælde, hvor en udgift til rengøring kunne medtages ved beregning af støtte efter § 84.

Det var nævnets opfattelse, at der i kvindens tilfælde ikke var oplyst om sådanne forhold, der medførte dette.

Sagen blev behandlet i principielt møde til afklaring af afgrænsningen mellem reglen i servicelovens § 71 om personlig og praktisk hjælp og servicelovens § 84 om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sagen blev endvidere behandlet med henblik på at bedømme, i hvilket omfang daglige håndsrækninger kunne dækkes efter servicelovens § 84.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kvinden ikke opfyldte betingelserne for at få bevilget hjælp til dækning af udgifter til rengøring som merudgift.

Begrundelsen var, at kvinden ikke opfyldte betingelserne for at få hjælp til praktisk hjælp som merudgift efter servicelovens § 84 ud fra en vurdering af hendes samlede situation.

Det blev lagt til grund, at kvinden var omfattet af personkredsen i servicelovens § 84.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at praktisk hjælp til rengøring som udgangspunkt skulle ydes efter servicelovens § 71.

Ankestyrelsen lagde videre vægt på, at ansøgning om daglige håndsrækninger skulle vurderes ud fra den pågældendes samlede situation og at det forudsattes, at eventuelle øvrige medlemmer af husstanden deltog i opgaveudførelsen i hjemmet.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at kvinden havde en rask ægtefælle og det blev forudsat, at han deltog i opgaveudførelsen i hjemmet.

Ankestyrelsen fandt, at ansøgningen om daglig håndsrækning som f.eks. rengøring kunne være omfattet af § 84 om merudgifter, f.eks. i forbindelse med udsving i helbredstilstanden, ved behandlinger etc.

Ankestyrelsen fandt ikke, at der i sagen var beskrevet sådanne særlige forhold, der kunne bevirke, at kvinden i perioder havde opfyldt betingelserne for at få hjælp til praktiske opgaver i hjemmet.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 10. november 2016, da den er erstattet af principafgørelse 75-16.