Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af afskrivningsloven

(Ændringer som følge af tonnageskatteloven)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 4. oktober 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, indsættes efter »for den enkelte virksomhed«: », jf. dog § 5 B«.

2. Efter § 5 A indsættes:

»§ 5 B. Skibe med en bruttotonnage på 20 t eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, afskrives på en særskilt saldo, når

1) den skattepligtige er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 6,

2) den skattepligtige er omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og er hjemmehørende i en anden EU-medlemsstat, eller

3) skibet udlejes uden besætning (bareboat) eller erhverves med henblik på sådan udlejning.

    Stk. 2. Afskrivning kan højst udgøre 12 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi. For nybyggede skibe, som alene er omfattet af stk. 1, nr. 1 og 2, og som ikke undergives beskatning efter tonnageskatteloven, kan afskrivning det første år, hvori der kan foretages afskrivninger, dog udgøre indtil 20 pct. af anskaffelsessummen, hvorefter den resterede del af anskaffelsessummen tillægges den afskrivningsberettigede saldoværdi for det efterfølgende indkomstår. § 5, stk. 4-6, og § 6 finder ikke anvendelse.

    Stk. 3. For skibe, som er omfattet af § 5, og som bliver omfattet af stk. 1 og 2, beregnes saldoen efter disse stykker ved en forholdsmæssig fordeling af den eksisterende saldo på grundlag af den regnskabsmæssige værdi af de pågældende skibe og den regnskabsmæssige værdi af øvrige aktiver. Reglerne i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, når skibe omfattet af stk. 1 og 2 bliver omfattet af § 5.«

3. I § 28 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Der kan ikke foretages forskudsafskrivninger på skibe, som er omfattet af § 5 B.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. For skibe, som undergives beskatning efter tonnageskatteloven fra og med indkomståret 2001 eller indkomståret 2002, har loven virkning fra og med det pågældende indkomstår. For øvrige skibe har loven virkning fra og med indkomståret 2003.

    Stk. 3. Loven omfatter ikke skibe ejet af skattepligtige, som ikke driver rederivirksomhed, når skibene senest den 31. december 2002 er udlejet til en uafhængig lejer, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.

    Stk. 4. § 1, nr. 3, finder ikke anvendelse, når bindende aftale om bygning af skib er indgået senest den 31. december 2002.

    Stk. 5. For skibe, som alene bliver omfattet af § 5 B, stk. 1, nr. 1 og 2, og som ikke undergives beskatning efter tonnageskatteloven, kan der i det første indkomstår, hvor loven får virkning, foretages afskrivninger med indtil 20 pct.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand