Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-21-05 om personkreds - førtidspension - ophør - merudgifter til voksne - hjælpeordning

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at en person, som modtog førtidspension tilkendt efter de gældende regler før 1. januar 2003, var omfattet af personkredsen i servicelovens § 84 frem til det tidspunkt, hvor en bevilget personlig hjælpeordning efter servicelovens § 77 formelt blev bragt til ophør.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005 - § 77 og § 84, stk. 5

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 100

Sagsfremstilling:

Ansøger søgte den 7. januar 2004 om hjælp til merudgifter efter servicelovens § 84.

Kommunen gav i begyndelsen af februar måned afslag på hjælp til merudgifter.

Kommunen henviste til, at ansøger modtog pension efter de gældende regler før 1. januar 2003, og at der kun kunne ydelse hjælp efter servicelovens § 84, hvis der samtidig blev ydet personlig hjælp efter servicelovens § 77.

Kommunen henviste i den forbindelse til, at kommunen den 23. januar 2004 havde frakendt ham hjælp efter § 77, idet han ikke længere opfyldte betingelserne.

Kommunen mente, at han ikke var omfattet af servicelovens § 77 fra afgørelsestidspunktet.

Afgørelsen om stop for den bevilgede personlige hjælpeordning efter servicelovens § 77 havde virkning fra 1. maj 2004, idet han blev givet tid til at opsige hjælpere og forsikring mv.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet lagde vægt på, at kommunen den 23. januar 2004 traf afgørelse om, at han ikke længere var berettiget til personlig hjælpeordning i henhold til servicelovens § 77, og at kommunen af hensyn til afviklingen af den eksisterende ordning besluttede, at frakendelsen skulle ske med virkning fra den 1. maj 2004.

Nævnet lagde endelig vægt på, at hans berettigelse til personlig hjælpeordning var bortfaldet inden kommunen meddelte afslag på hans ansøgning om hjælp til merudgifter efter servicelovens § 84.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om det var afgørelsestidspunktet for en afgørelse om at standse hjælperordningen efter servicelovens § 77 eller det var tidspunktet for hjælpeordningens faktiske ophør, der var afgørende for om man var omfattet af personkredsen i servicelovens § 84, jf. stk. 5.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger var omfattet af personkredsen i servicelovens § 84 frem til hjælperordningen blev bragt til ophør den 1. maj 2004.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at afgørelsen om hjælperordningens ophør beroede på en konkret vurdering af behovets omfang, herunder fra hvilket tidspunkt modtageren ikke længere opfyldte betingelserne for at modtage hjælp efter servicelovens § 77, hvorfor det i relation til servicelovens § 84 måtte lægges til grund, at der var bevilget en personlig hjælpeordning, og at den først ophørte med virkning fra 1. maj 2004.

Ankestyrelsen lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at det i vejledning om sociale tilbud til voksne med handicap var anført, at en person, som havde fået bevilget en hjælpeordning, beholdt ordningen så længe han/hun opfyldte betingelserne.

Sagen blev derfor hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse af, om han frem til hjælperordningens ophør havde været berettiget til dækning af merudgifter efter

servicelovens § 84.