Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-31-05 om cystisk fibrose - medicin m.m - merudgifter til voksne

Resume:

En ansøger, der led af cystisk fibrose, kunne alene få dækket sine merudgifter til diæt, men var ikke berettiget til at få dækket merudgifter til medicin, særligt tøj, kørsel og ekstra eludgift.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005 - § 84

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 100

Sagsfremstilling:

Ansøger led af cystisk fibrose.

Den 7. juli 2003 traf kommunen afgørelse om, at ansøger kunne få bevilget merudgifter til kost.

Kommunen gav afslag på hjælp til medicin, idet et hospital sørgede herfor.

Endvidere blev der givet afslag på særligt tøj, kørsel og ekstra el-udgift, idet udgifterne kunne betegnes som forebyggende.

Den 27. juli 2004 tiltrådte nævnet kommunens afgørelse, således at ansøger ikke var berettiget til dækning af merudgifter til medicin, særligt tøj, kørsel og ekstra el-udgift efter servicelovens § 84.

Nævnet fandt ud fra en konkret vurdering af ansøgers lidelse og den beskrevne funktionsnedsættelse ikke, at der forelå sådanne særlige forhold, der indebar, at ansøger var omfattet af personkredsen i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, idet hans lidelse efter nævnets opfattelse ikke havde konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse og medførte, at der måtte sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger for, at han kunne opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.

Nævnet havde herved lagt vægt på, at ansøger gik i gymnasiet, og at han havde et normalt fritidsliv, ligesom hans lidelse var reguleret ved medicinsk behandling, kost og behandling på et hospital.

Ansøger ankede afgørelsen.

I anken fremhævede ansøger bl.a., at patienter med cystisk fibrose under ingen omstændigheder kunne behandles med diæt alene, men altid skulle indtage enzymer til maden og stort set altid var i antibiotisk behandling for at undgå lungeinfektioner. Endvidere var det meget vigtigt at leve i et så rent miljø som muligt, hvorfor der i sin tid blev bevilget og opsat ventilationsanlæg i huset.

Nævnet genvurderede sagen og fremkom med supplerende bemærkninger.

Nævnet var af den opfattelse, at ansøger var omfattet af personkredsen i servicelovens § 84. Nævnet lagde imidlertid vægt på, at Socialministeriet i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens § 84, § 2, stk. 1 havde fastsat, at personer med medfødte misdannelser eller mangler, men ikke synligt eller umiddelbart nedsat funktionsevne, når forskrifter om diæt eller lignende blev fulgt, alene kunne få hjælp til diætkost.

Nævnet fastholdt sin afgørelse, at der i bekendtgørelsen var gjort op med, hvilke merudgifter personer med bl.a. cystisk fibrose kunne få dækket.

Det ville dog efter en konkret vurdering være muligt at yde hjælp til merudgifter ud over diæten, hvis der på trods af diæten var en synlig eller umiddelbar funktionsnedsættelse.

Ved en samlet konkret vurdering af ansøgers funktionsnedsættelse set i forhold til hans daglige tilværelse havde nævnet fortsat ikke fundet, at der i hans tilfælde forelå sådanne særlige omstændigheder, der berettigede ham til dækning af merudgifter ud over diæt.

Der var taget i betragtning, at de beskrevne påvirkninger af hud, lungeslimhinder, mave-tarmkanal, svedkirtler m.v., som var forårsaget af lidelsen ikke sås at ligge ud over, hvad der var normale følgevirkninger af lidelsen, og som Socialministeriet således havde taget stilling til i ovennævnte bekendtgørelse § 2, stk. 1.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en person med cystisk fibrose kunne få dækket eventuelle merudgifter ud over merudgifter til diætkost, jf. lov om social service § 84 og §§ 1 og 2 i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens § 84.

Afgørelse:

Ankestyrelsen havde ud fra en konkret vurdering ikke fundet, at ansøger var berettiget til dækning af merudgifter til medicin, særligt tøj, kørsel og ekstra el-udgift, jf. servicelovens § 84.

Ankestyrelsen lagde til grund, at ansøger var omfattet af personkredsen i § 2 i Socialministeriets bekendtgørelse af 23. oktober 2002 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens § 84.

Efter denne bestemmelse kan personer med medfødte misdannelser eller mangler, men ikke synlig eller umiddelbar konstaterbar funktionsnedsættelse, få hjælp til dækning af merudgifter til diæt.

Som følge af ansøgers lidelse cystisk fibrose havde han efter ovennævnte bestemmelse til dækning af sine merudgifter til diæt på månedligt 778 kr. fået bevilget basisbeløbet på 1500 kr. månedligt efter bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Efter bekendtgørelsens § 2 kan der alene ydes hjælp til merudgifter til diæt.

Ankestyrelsen fandt ikke, at ansøger var omfattet af § 1 i ovennævnte bekendtgørelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgers lidelse med den givne forebyggende diæt ikke havde medført en sådan varig nedsættelse af hans funktionsevne med konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse, at der måtte sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 21. december 2015, da den er erstattet af principafgørelse 89-15.