Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-48-05 om personlig og praktisk hjælp i hjemmet - hjemmehjælp - kontant tilskud til personlig hjælp - kommunal tilsynspligt

Resume:

Ankestyrelsen har behandlet en sag om, hvor langt en kommunes forpligtelse rakte i en situation, hvor der var ydet et tilskud til, at en kvinde selv kunne antage den fornødne hjælp til hjemmepleje.

Ankestyrelsen fandt, at kommunen havde været berettiget til at udbetale et tilskud til, at kvinden selv kunne antagne den fornødne hjælp.

Ankestyrelsen fandt dog samtidig, at kommunen bevarede pligten til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver blev løst, selv om der var ydet tilskud til, at kvinden selv kunne antagne den fornødne hjælp.

Det betød, at hvis kommunen var bekendt med, at en ordning om udbetaling af et tilskud til hjælp, som kvinden selv antog, ikke fungerede, måtte kommunen etablere den nødvendige hjælp og pleje.

Love:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005 - § 16

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 - § 71 og § 76

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 83 og § 95

Sagsfremstilling:

Kvinden, der var plejekrævende, havde tidligere modtaget den personlige pleje og praktiske bistand fra den kommunale hjemmepleje. Kommunen havde imidlertid problemer med fortsat at stille den nødvendige hjælp til rådighed. Kommunen gav derfor et tilskud efter servicelovens § 76 til at kvinden selv kunne antage hjælpen.

Kvinden havde gjort brug af tilskuddet efter servicelovens § 76 til selv at antage hjælpen, men ordningen fungerede ikke.

Nævnet havde i afgørelse af 25. januar 2005 pålagt kommunen at sørge for, at kvinden modtog den nødvendige pleje og bistand i hjemmet.

Afgørelsen var begrundet med, at kommunen bevarede ansvaret for, at en person, som havde behov for hjælp efter servicelovens § 71, modtog den fornødne hjælp.

Nævnet fandt også, at det gjaldt i tilfælde, hvor kommunen ikke kunne stille den nødvendige hjælp til rådighed og i stedet udbetalte et kontant tilskud til hjælpen.

Nævnet henviste til Socialministeriets vejledning nr. 58 af 10. marts 1998 punkt. 58.

Nævnet traf også afgørelse i kvindens sag den 23. februar 2005.

Nævnet afviste ved denne afgørelse at behandle klagen fra kvindens pårørende.

Nævnet henviste til, at nævnet blandt andet ved sin afgørelse af 25. januar 2005 havde truffet afgørelse om kommunens forpligtelse til at sørge for pleje og bistand til kvinden, og at nævnet i afgørelsen den 25. januar 2005 havde fastslået, at en kommune kunne tilbyde hjælpen som et kontant tilskud til hjælp, som kvinden selv antog, men at nævnet samtidig havde gjort opmærksom på, at en kommune fortsat havde det overordnede ansvar for, at kvinden fik den nødvendige og tilstrækkelige hjælp.

Det var nævnets opfattelse, at kvindens behov for hjælp var tilgodeset, da hun ifølge det hidtil oplyste selv kunne bestille hjælpen fra et vikarbureau.

Endvidere var kvinden tilbudt en plejehjemsplads, hvilket hun dog aktuelt ikke havde ønsket at tage imod.

Det var således nævnets opfattelse, at kommunen havde opfyldt sin forpligtelse til at sørge for tilbud om pleje til kvinden ved at bevilge det kontante tilskud til hjælp i hjemmet samt stille en plejehjemsplads til rådighed.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af en kommunes forpligtelse til at yde personlig og praktisk hjælp i hjemmet, når der forelå samarbejdsvanskeligheder.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen bevarede tilsynsforpligtelsen, selv om der var ydet tilskud efter servicelovens § 76 til, at kvinden selv kunne antagne den fornødne hjælp.

Det betød, at hvis kommunen var bekendt med, at en ordning efter servicelovens § 76 ikke fungerede, måtte kommunen etablere den nødvendige hjælp og pleje.

Ankestyrelsen fandt, at kommunen efter servicelovens § 76 havde været berettiget til at udbetale et tilskud til hjælp til kvinden, således at hun selv kunne antage hjælpen.

Det fremgår af servicelovens § 71, at kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver.

Det fremgår samtidig af servicelovens § 76, at hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter servicelovens § 71, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som personen selv antager.

Ankestyrelsen fandt dog, at selv om der kunne gives et tilskud efter servicelovens § 76 til, at en person selv kunne antage hjælpen, bevarede kommunen dog forpligtelsen til at føre tilsyn med, at opgaverne blev udført. Ankestyrelsen henviste til, at efter retssikkerhedslovens § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det fremgår af Socialministeriets vejledning fra 1998 om sociale til- bud til ældre m. fl. , punkt 85, at det efter § 76 er kommunen, der som offentlig myndighed skal træffe afgørelse om indhold og omfang af hjælpen, ligesom kommunen skal føre tilsyn med, at opgaverne løses-og løses forsvarligt- i overensstemmelse med den kvalitet og de målsætninger, som kommunalbestyrelsen har lagt. Kommunen bevarer således ansvaret for, at personer, der får udbetalt tilskud til selv at antage hjælp, modtager den fornødne hjælp.

Hvis kommunen var bekendt med, at en ordning efter servicelovens § 76 ikke fungerede, måtte kommunen således etablere den nødvendige hjælp og pleje.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 4. juli 2018, da den ikke længere har vejledningsværdi.