Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

(Forsøgsordning med 150 pct. fradrag for forskningsudgifter)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 8. oktober 2001, som ændret ved lov nr. 135 af 20. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 8 P indsættes:

»§ 8 Q. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, selskaber, som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-6, og stk. 6, samt § 2, stk. 1, litra a, og fonde, som er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, fradrage et beløb svarende til 50 pct. af de fradrags- eller afskrivningsberettigede udgifter, som afholdes i forbindelse med et samfinansieret forskningsprojekt mellem en erhvervsvirksomhed og en offentlig forskningsinstitution. Der er alene fradragsret for beløb, som virksomheden ifølge en samarbejdskontrakt med forskningsinstitutionen udbetaler direkte til denne. Der er ikke fradragsret, hvis dette beløb er mindre end 0,5 mio. kr. ifølge aftalen, og fradragsretten gælder kun for udbetalinger på højst 5 mio. kr. inden for et indkomstår. Ekstrafradraget kan kun gives for den betaling til forskningsinstitutionen, som er angivet i den aftale, der har været forelagt for et forskningsråd efter stk. 2. Efter samme vilkår kan udbetalinger til en offentlig forskningsinstitution i forbindelse med samfinansierede forskerskoleaktiviteter fradrages.

    Stk. 2. Det er en betingelse for ekstrafradraget, at det pågældende forskningsprojekt på forhånd er godkendt af et statsligt forskningsråd, jf. lov om forskningsrådgivning. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for godkendelsen og for administrationen af ordningen.

    Stk. 3. Ekstrafradraget efter stk. 1 berører ikke den skattepligtiges adgang til fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger efter skattelovgivningens almindelige regler. Der er ikke fradragsret, hvis virksomheden får offentligt tilskud, herunder tilskud fra EU, til forskningsprojektet. Der indrømmes endvidere ikke ekstrafradrag for udgifter, for hvilke der gives ekstrafradrag efter § 8 F, stk. 1, eller § 8 G, stk. 1 eller 2.«

§ 2

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 4. oktober 2000, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1294 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »8 N,«: »8 Q,«.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Loven har virkning for aftaler om samfinansierede forskningsprojekter indgået i indkomstårene 2002 og 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand