Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-55-05 om hjælpeordning - udlandsbekendtgørelse - midlertidigt ophold - udland - ganske særlige forhold - udviklingsarbejde

Resume:

En yngre mand kunne medtage sin hjælpeordning under et 6 måneders ophold som udviklingsarbejder i et tredjeverdensland.

Der forelå ganske særlige forhold, idet han under sit ophold skulle varetage både udviklings- og bistandsmæssige formål og interessepolitiske formål af handicap-politisk art. Opholdet var bragt til veje og delvist finanseret i et samarbejde mellem DANIDA og DSI.

Ankestyrelsen lagde til grund, at et halvt års ophold i udlandet kunne anses for et midlertidigt ophold.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 - § 77

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 2, stk. 2 og § 96

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en yngre jurist, som søgte om tilladelse til at medtage sin hjælpeordning efter servicelovens §77 under en udstationering som udviklingsarbejder for DSI i et afrikansk land.

Jobbet var lønnet, og midlerne var finanseret via et af DANIDA til DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) bevilget personelprogram. Jobbeskrivelsen var at virke som juridisk rådgiver for fem parlamentmedlemmer, der alle havde en fysisk eller kommunikativ funktionsnedsættelse.

Han fik af sin opholdskommune afslag på dækning af lønudgifter til hjælpere i forbindelse med arbejdet i det afrikanske land.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet lagde vægt på, at der efter udlandsbekendtgørelsen og servicelovens § 77 ikke sås at være hjemmel til, at der under hans ophold som interessepolitisk arbejder for DSI i det afrikanske land kunne ske aflønning af hans hjælpere efter serviceloven.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår der forelå ganske særlige forhold, som kunne bevirke, at retten til hjælp efter servicelovens § 77 bevaredes ved midlertidige arbejdsophold i udlandet.

Afgørelse:

Manden var berettiget til at medtage den bevilgede hjælpeordning under sit planlagte ophold i det afrikanske land.

Begrundelsen for afgørelsen var, at hjælp efter servicelovens § 77 i henhold til § 1, stk. 2, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 113 af 20. februar 2004 kunne medtages under midlertidige ophold i udlandet, når der forelå ganske særlige forhold.

Det var Ankestyrelsens vurdering, at hans ophold i det afrikanske land som ulandsfrivillig i et job skaffet i et samarbejde mellem DANIDA og DSI, var omfattet af bekendtgørelsen, idet opholdet efter en samlet konkret vurdering hørte ind under begrebet ganske særlige forhold.

Ankestyrelsen lagde vægt på formålet med opholdet, hvorefter han skulle fungere som udviklingsarbejder i Afrika i forbindelse med et arbejde som juridisk rådgiver for fem parlamentsmedlemmer med funktionsnedsættelser af fysisk eller kommunikativ art. Opgaven indebar hermed varetagelse af både udviklings- og bistandsmæssige formål og interessepolitiske formål af handicap-politisk art.

En udtalelse fra Socialministeriet af 1. november 2005 var indgået i Ankestyrelsens overvejelser. Det fremgik heraf, at det efter ministeriets opfattelse ud fra en konkret vurdering ikke ville være udelukket, at man med udgangspunkt i udlandsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 6 ville kunne medtage hjælp under udlandsophold, hvor den pågældende f.eks. opholdt sig som ulandsfrivillig eller som led i interessepolitisk arbejde.

Det var Ankestyrelsens vurdering, at udtalelsen støttede, at manden var berettiget til at medtage hjælpeordningen under sit ophold som udviklingsarbejder i Afrika.

Ankestyrelsen lagde ved denne vurdering vægt på, at kompensationsprincippet skulle tillægges betydning ved fortolkningen af bestemmelsen, således at han i videst muligt omfang blev kompenseret for følgerne af sin nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen lagde til grund, at et halvt års ophold i udlandet kunne anses for et midlertidigt ophold, der var omfattet af bekendtgørelsen.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 22. december 2016, da den ikke længere er gældende