Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-8-06 om ledsagelse - integreret del af servicetilbud - botilbud - selvvalgte aktiviteter

Resume:

Ledsagelse, der gives af botilbuddet til lægeordineret ridefysioterapi, var ikke ledsagelse i en form, der svarede til den individuelle ledsageordning efter serviceloven. Timerne skulle derfor ikke fratrækkes ledsageordningen. Ankestyrelsen lagde vægt på, at terapien var lægeordineret.

Ledsagelse til aktiviteter på botilbuddets hjemmedage var derimod ledsagelse i en form, der svarede til ledsageordningen efter serviceloven. Timerne skulle derfor fratrækkes ledsageordningen. Ankestyrelsen lagde vægt på, at de aktiviteter, der fandt sted på hjemmedagene, var selvvalgte

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2005 - § 78

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 97

Sagsfremstilling:

En kommune havde efter en nærmere opgørelse af en kvindes ledsagetimer fundet, at kvinden modtog individuel ledsagelse via sit botilbud svarende til ledsagelse efter § 78 i serviceloven.

Kommunen havde lagt vægt på, at kvinden boede i et botilbud efter servicelovens § 91, hvor ledsagelse var en integreret del af det samlede tilbud. Kvinden modtog minimum 15 timers ledsagelse og kommunen vurderede derfor ikke, at der kunne stilles hende yderligere ledsagelse til rådighed.

Endvidere havde kommunen lagt vægt på, at den i forvejen ydede ledsagelse blev tilrettelagt i samarbejde med kvinden ud fra hendes ønsker. Kommunen fandt, at personalet havde været fleksibel i forhold til kvindens fremkomne ønsker. Ved ledsagelsen blev der stillet en person til rådighed, som kvinden var bekendt med og tryg ved.

Det sociale nævn stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet henviste til, at begrundelsen var den samme som kommunens.

Nævnet lagde vægt på, at det fremgår af servicelovens § 78, at ledsagelse ydes med 15 timer månedlig.

Endvidere henviste nævnet til, at det af § 5, stk. 2 i bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven fremgår, at såfremt personen i forvejen modtager ledsagelse i en form, der svarer til ledsagelse som en integreret del af et botilbud, skal denne fradrages i de 15 timers ledsagelse pr. måned.

Nævnet fandt, at det betød, at en beboer, der som integreret del af botilbuddet i forvejen modtog individuel ledsagelse til aktiviteter, der var selvvalgt, men som personen alene på grund af sit handicap ikke kunne deltage i uden ledsagelse, ikke havde krav på yderligere 15 timers ledsagelse, men op til i alt 15 timers ledsagelse.

Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at det var oplyst, at kvinden modtog individuel ledsagelse i botilbuddet med minimum 17,10 timer pr. måned.

Kvinden klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen anførte kvinden, at det var af principiel betydning at få afgjort, hvilke behov der skulle dækkes, som en del af bofællesskabets pædagogiske indsats i forhold til hende, samt hvornår der var tale om individuel ledsagelse uden pædagogisk indhold.

Kvinden fandt ikke, at kommunen var berettiget til at fratrække de timer bofællesskabet brugte til at ledsage hende til lægeordineret ridefysioterapi fra den individuelle ledsageordning efter servicelovens § 78. Hun begrundede dette i, at hjælp til ridefysioterapi var et led i et lægeordineret behandlingstilbud og som sådan skulle ydes som en del af botilbuddets støtte til hende. Da kvinden boede i et bofællesskab, anså hun det som bofællesskabets opgave at sørge for, at den nødvendige ledsagelse, hjælp og omsorg i forbindelse med behandling var til rådighed.

Samtidig fandt kvinden ikke at hjemmedagene, som hun havde én hverdag om ugen, skulle fratrækkes i de 15 timers ledsagelse, idet formålet med hjemmedage var at sørge for hendes omsorg, behandling, pleje og udvikling.

Endvidere fandt hun ikke, at kommunen/bofællesskabet adskilte socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 73 og individuel ledsagelse efter servicelovens § 78. Hun fandt, at dette i sig selv viste, at der ikke var tale om selvvalgt ledsagelse. Kvinden havde ikke ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven, fordi hun skulle benytte sig af den person, som bofællesskabet havde udpeget. Kvinden ønskede selv at ansætte en person, der ikke havde relation til bofællesskabet.

Kvinden henviste til § 4 i bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven, hvoraf fremgik, at ledsageordningen ikke indeholdt socialpædagogisk bistand men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemte indholdet i. Ordningen var således begrænset til personer, der kunne efterspørge ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Kvinden gjorde gældende, at hun var i stand til dette. Hun stillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt de selvvalgte aktiviteter var selvvalgte. Hun henviste til, at hun ikke havde mulighed for selv at vælge aktiviteter, udvælge ledsager, bestemme tidspunkt for aktiviteter, herunder aften og weekendaktiviteter, eller havde mulighed for opsparing, hvilket hun gjorde gældende var baggrunden for hendes ansøgning om ledsagelse efter servicelovens § 78.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt ledsagelse for personer i botilbud opfyldte betingelserne for ledsagelse i servicelovens § 78.

Afgørelse:

Den lægeordinerede ridefysioterapi var ikke ledsagelse i en form, der svarede til ledsagelse efter servicelovens § 78.

Hjemmedagene var ledsagelse i en form, der svarede til ledsagelse efter servicelovens § 78.

Tiden til ridefysioterapi skulle derfor ikke trækkes fra de 15 timers ledsagelse pr. måned, der kunne gives efter § 78, men tiden til hjemmedagene skulle trækkes fra.

Begrundelsen var, at det fremgår af § 5, stk. 2 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1471 af 14. december 2004 om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven, at hvis en person mellem 18 og 67 år i forvejen modtager ledsagelse i en form, der svarer til ledsagelse efter § 78, f.eks. som en integreret del af servicetilbud i eget hjem eller i et amtskommunalt botilbud, skal denne fradrages i de 15 timers ledsagelse pr. måned.

Ankestyrelsen var af den opfattelse, at kun det, der kunne betegnes som individuel ledsagelse, som den enkelte beboer selv havde valgt, og som ikke indeholdt socialpædagogisk bistand, kunne indgå i vurderingen af, om der i forvejen blev ydet hjælp svarende til servicelovens § 78.

Ankestyrelsen fandt ikke, at ridefysioterapien var selvvalgt. Ankestyrelsen havde i den forbindelse lagt vægt på, at terapien var lægeordineret. Det faktum, at kvinden var glad for ridningen, fandt Ankestyrelsen ikke kunne føre til et andet resultat.

Samtidig fandt Ankestyrelsen, at de aktiviteter, der fandt sted på hjemmedagene var selvvalgte. Ankestyrelsen havde i den forbindelse lagt vægt på det oplyste fra bofællesskabet om, at aktiviteterne blandt andet bestod i ærinder, herunder indkøb af f.eks. tøj og mad, besøg hos f.eks. frisør samt en tur på restaurant. Aktiviteterne blev fastlagt efter kvindens valg.

Ankestyrelsen fandt derfor, at aktiviteterne på hjemmedagene svarede til ledsagelse efter servicelovens § 78, og at den tid, der blev brugt derpå, skulle trækkes fra de 15 timers ledsagelse pr. måned i overensstemmelse med § 5, stk. 2 i Socialministeriets bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven. Ankestyrelsen fandt således ikke, at indholdet af hjemmedagene havde karakter af socialpædagogisk bistand.

Ankestyrelsen fandt samtidig, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at kvinden ikke selv kunne vælge sin ledsager samt tidspunktet for ledsagelsen for hjemmedagene. Det afgørende var derimod, at aktiviteterne var selvvalgte.

Redaktionel note
  • Denne princpafgørelse er kasseret den 7. juni 2018, da den ikke længere har vejledningsværdi.