Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-13-06 om dagtilbud - forældrebetaling - økonomisk friplads - opsparet overskud - beregningsgrundlag

Resume:

Et opsparet virksomhedsoverskud skulle indgå i beregningsgrundlaget ved bevilling af økonomisk friplads i 2003.

Der blev bl.a. lagt vægt på, at det opsparede virksomhedsoverskud fra tidligere år var hævet og overført til beskatning som personlig indkomst i 2003, samt på, at overskudet ved beskatning indgik i og påvirkede den aktuelle indkomst, og at det opsparede overskud ikke havde ført til en forhøjelse af beregningsgrundlaget for tidligere år.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2005 - § 15, stk. 1 og § 15, stk. 6

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - lov nr. 1148 af 3. december 2008 - § 43, nr. 2

Sagsfremstilling:

En kvinde havde i 2003 fået bevilget 100% økonomisk friplads à konto. Af en opgørelse fra skatteforvaltningen fremgik, at hun i 2003 havde haft et beregnet indtægtsgrundlag for husstanden på kr. 585.807. Heri indgik bl.a. et hævet opsparet overskud fra virksomhed på kr. 779.294.

Kommunen meddelte ved sin afgørelse kvinden, at hun ifølge en opgørelse fra skatteforvaltningen i 2003 havde haft et beregnet indtægtsgrundlag for husstanden på kr. 585.807, hvilket med 2 hjemmeboende børn under 18 år ikke berettigede til friplads. Hun skulle derfor betale kr. 2.682 tilbage til kommunen.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse med den begrundelse, at der i 2003 havde været en indtægtsfremgang på mere end 10%, jf. dagældende betalingsbekendtgørelse § 16, stk. 2, 2. pkt (nugældende betalingsbekendtgørelse § 19, stk. 2, 2. pkt).

Nævnet lagde vægt på, at beregningsgrundlaget som udgangspunkt bestod af personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomst, jf. dagældende betalingsbekendtgørelse § 13, stk. 1 (nugældende betalingsbekendtgørelse § 16, stk. 1). Dette udgangspunkt blev fraveget, hvis den faktiske indtægt, der var til rådighed, væsentligt oversteg indtægten efter § 13, stk. 1. Herefter blev beregningsgrundlaget fastlagt efter en samlet vurdering af husstandens økonomiske og sociale forhold, jf. dagældende betalingsbekendtgørelse § 13, stk. 3 (nugældende betalingsbekendtgørelse § 16, stk. 3).

Det var nævnets opfattelse, at opgørelsen af beregningsgrundlaget med hensyn til tillæg af hævet overskud med kr. 779.294 alene skulle ske/var sket i medfør af hovedreglen i dagældende betalingsbekendtgørelse § 13, stk. 1.

Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at det hævede opsparede overskud var overført til beskatning som personlig indkomst, og at det var på dette grundlag, at der var foretaget efterregulering af økonomisk friplads for 2003.

I klagen til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at opsparet overskud ikke skulle indgå i indkomsten i det år, hvor det blev hævet og overført til beskatning som personlig indkomst. Desuden var det anført, at sagen havde principiel og generel betydning, således at der kunne ske en afklaring af, om opsparet overskud kunne give fradrag i indkomstgrundlaget i det år, det blev opsparet, og om det skulle indgå i beregningsgrundlaget i det år, hvor det blev hævet. Endvidere ville det have principiel betydning, om man i henhold til betalingsbekendtgørelsens § 13, stk. 3, kunne anse opsparet overskud som et skatteteknisk fradrag.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår et opsparet overskud skulle indgå i beregningsgrundlaget ved bevilling af økonomisk friplads.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at den foretagne efterregulering af økonomisk friplads for 2003 skulle opretholdes, således at kvinden skulle tilbagebetale kr. 2.682 til kommunen.

Begrundelsen for afgørelsen var, at kvinden i 2003 havde haft en indtægtsfremgang på mere end 10%.

Ankestyrelsen fandt således, at beregningsgrundlaget ved bevilling af økonomisk friplads i 2003 i kvindens tilfælde skulle fastlægges efter betalingsbekendtgørelsens hovedregel herom, og at det opsparede virksomhedsoverskud på kr. 779.294 skulle indgå i beregningsgrundlaget.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at beregningsgrundlaget ved bevilling af økonomisk friplads som udgangspunkt bestod af personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomst. Dette udgangspunkt blev fraveget, hvis den faktiske indtægt, der var til rådighed, var væsentligt større eller mindre end den beregnede indtægt. I den situation blev beregningsgrundlaget fastlagt efter en samlet vurdering af husstandens økonomiske og sociale forhold.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at det opsparede virksomhedsoverskud fra tidligere år ifølge opgørelsen fra skatteforvaltningen var hævet og overført til beskatning som personlig indkomst i 2003.

Ankestyrelsen lagde endelig vægt på, at det opsparede overskud ved beskatning indgik i og påvirkede den aktuelle indtægt samt på, at det opsparede overskud ikke havde ført til en forhøjelse af beregningsgrundlaget for tidligere år.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.