Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven,
arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og andre love

(Konsekvensændringer som følge af førtidspensionsreformen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 1. oktober 2001, som ændret ved § 5 i lov nr. 1033 af 17. december 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 11 A, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., affattes således:

»Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af kontohaverens død før det fyldte 60. år eller kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension.«

2. § 12, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., affattes således:

»Der kan dog tillige bestemmes udbetaling til kontohaveren i tilfælde af varigt nedsat arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger denne til at oppebære førtidspension, eller i tilfælde af livstruende sygdom.«

3. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2. ved udbetaling til ejeren på grund af varigt nedsat arbejdsevne, der er indtruffet efter oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed, og som efter lov om social pension berettiger ejeren til at oppebære førtidspension, eller som indebærer, at ejeren er tilkendt højeste eller mellemste førtidspension efter de før den 1. januar 2003 gældende regler herom i lov om social pension, eller som berettiger ejeren til at få forsikringssummen udbetalt i medfør af policens bestemmelser om udbetaling ved invaliditet,«.

4. I § 25, stk. 1, nr. 3, ændres »lov om social pension« til: »§ 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform)«.

5. § 29 B affattes således:

»29 B. For udbetalinger af følgende engangsbeløb udgør afgiften 40 pct.:

1. Kapitaliserede engangsbeløb, der udbetales efter § 9, stk. 1, 2. pkt., og §§ 11,  11 a,  12 og  13 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,

2. engangsbeløb, der udbetales efter § 14 b, stk. 1, § 14 e, stk. 1, § 17 c, stk. 5, 1. pkt., § 17 h, stk. 4, 1. og 3. pkt., og § 17 i, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og

3. engangsbeløb, der udbetales efter § 17 d, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, såfremt udbetalingen ikke overstiger 1.100 kr.«

6. § 49 B, stk. 2-5, affattes således:

»Stk. 2. Af tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag efter tilkendelse af førtidspension eller efter dødsfald, jf. § 31, stk. 1, i lov om fleksydelse, svares en afgift på 30 pct. af tilbagebetalingsbeløbet.

    Stk. 3. Kontant tilbagebetaling af bidrag til fleksydelsesordningen efter § 31, stk. 3, 4. pkt., i lov om fleksydelse medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Kontant tilbagebetaling efter forskrifter udstedt med hjemmel i § 33 i lov om fleksydelse medregnes tillige ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2.

    Stk. 4. Overførsel af en fleksydelsesordning efter § 31, stk. 3, 2. pkt., i lov om fleksydelse til en bestående eller nyoprettet pensionsordning omfattet af kapitel 1 behandles ikke som indbetaling til pensionsordningen.

    Stk. 5. Ved overførsel af en fleksydelsesordning efter § 31, stk. 3, 3. pkt., i lov om fleksydelse til en bestående eller nyoprettet udenlandsk pensionsordning svares en afgift på 60 pct. af tilbagebetalingsbeløbet.«

§ 2

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 284 af 25. april 2001 og senest ved § 5 i lov nr. 148 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, litra e, ændres »efter § 14, jf. § 52 i lov om social pension« til: »efter § 16, jf. § 52 i lov om social pension og § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform)«.

2. § 1, stk. 1, litra g, affattes således:

»g) til fleksjob, ledighedsydelse og skånejob med løntilskud efter §§ 72, 74 d, 74 e og 76, jf. § 104 i lov om aktiv socialpolitik og«.

3. I § 8, stk. 1, litra f, ændres »modtagere af delpension« til: »modtagere af delpension i henhold til lov om delpension«.

4. I § 8, stk. 1, litra f, ændres »eller førtidspension i henhold til lov om social pension« til: », modtagere af førtidspension i henhold til lov om social pension eller § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform)«.

§ 3

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 24. februar 1999, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 1286 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 3, 2. pkt., ændres »invaliditet« til: »varigt nedsat funktionsevne«.

§ 4

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996, som ændret senest ved § 18 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 3 A, stk. 4, 2. pkt., ændres »invaliditet« til: »varigt nedsat funktionsevne«.

§ 5

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 8. oktober 2001, som ændret ved lov nr. 135 af 20. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, litra i, indsættes efter »lov om social pension«: »eller § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform)«.

2. I § 7, litra j, indsættes efter »for modtageren,«: »ydelser efter § 84 i lov om social service,«.

3. § 7, litra p, affattes således:

»p) Børnetilskud og ydelser omfattet af §§ 10 a og 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, forskudsvis udbetaling af børnebidrag og af særlige bidrag som nævnt i denne lovs § 10, stk. 1, 5. pkt., og § 11, stk. 1, 3. pkt.«

4. I § 7, litra ø, indsættes efter »invaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg«: »i henhold til § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform)«.

5. § 7 F, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) støtte ydet efter § 37, stk. 1, 2 og 4, § 40, stk. 1 og 2, § 44, stk. 2, § 44 a, stk. 2, § 45, stk. 1, § 47, stk. 1, § 62, stk. 2 og 3, og § 74 a i lov om byfornyelse og boligforbedring og § 62, § 134, stk. 1, § 145, stk. 3, §§ 148-150, § 151, stk. 2 og 5, § 153, stk. 1 og 3, § 154, stk. 1, § 161, stk. 1, § 168, stk. 4 og 5, § 169, stk. 1, og § 174, stk. 4, i lov om byfornyelse,«.

6. I § 9, stk. 5, indsættes efter 4. pkt.:

»3. og 4. pkt. finder tilsvarende anvendelse på godtgørelser, jf. 2. pkt., der udbetales til medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende.«

7. I § 9 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »at han som følge af invaliditet« til: »at vedkommende som følge af varigt nedsat funktionsevne«.

8. I § 12 A, stk. 1, sidste pkt., ændres »efterlønsmodtager eller« til: »efterlønsmodtager, fleksydelsesmodtager eller er«.

§ 6

I lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 29. november 2000, som ændret ved § 5 i lov nr. 1286 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »lov om social pension«: »eller § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform)«.

2. I § 9, stk. 1, nr. 3, udgår »eller«.

3. I § 9, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) der ved indkomstårets udgang modtager fleksydelse, jf. lov om fleksydelse, eller«.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

4. I § 9, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 5, ændres »nr. 1, 2 eller 3« til: »nr. 1, 2, 3 eller 4«.

§ 7

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2001, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 484 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 89 A, stk. 1, indsættes efter »lov om social pension«: »eller § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love«.

§ 8

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra samme dato, jf. dog stk. 2-9.

    Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, har virkning for henholdsvis rateopsparing i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed, der oprettes den 1. januar 2003 og senere.

    Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning for udbetalinger fra kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed, der sker den 1. januar 2003 og senere.

    Stk. 4. § 1, nr. 4, § 2, nr. 4, § 5, nr. 1, 2 og 4, § 6, nr. 1, og § 7, nr. 1, har virkning fra og med den 1. januar 2003.

    Stk. 5. Afgift af engangsbeløb, der udbetales efter § 14 b, stk. 1, og § 14 e, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. pensionsbeskatningslovens § 29 B, nr. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, har virkning for ydelser til ægtefæller og samlevere samt børneydelser, der udbetales ved dødsfald, der indtræffer den 1. januar 2004 eller senere.

    Stk. 6. § 1, nr. 6, har virkning for tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag og overførsel af fleksydelsesordninger, når anmodningen herom fremsættes efter lovens ikrafttræden, jf. stk. 1.

    Stk. 7. § 2, nr. 1 og 2, har virkning for beregningen af reguleringsbehovet og fastsættelsen af bidragssatsen for 2003 og senere år.

    Stk. 8. § 5, nr. 5, har virkning fra og med den 1. januar 1998.

    Stk. 9. § 5, nr. 8, og § 6, nr. 2-4, har virkning fra og med indkomståret 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand