Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-15-06 om afdragsfrihed under uddannelse - barselsorlov - midlertidig afbrydelse - ligebehandling - bil

Resume:

En ansøger havde ret til afdragsfrihed på billånet under barselsorlov fra sin uddannelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på formålet med bestemmelsen om afdragsfrihed, hvorefter barselsorloven alene var en midlertidig afbrydelse af uddannelsesforløbet, og at ansøger modtog revalideringsydelse under orloven.

Ankestyrelsen lagde endelig vægt på principperne i ligestillingsloven, hvorefter der ikke måtte finde forskelsbehandling sted på grund af køn.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2005 - § 99

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 114, stk. 3

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en 40-årig ansøger, som var bevilget støtte til køb af bil efter servicelovens § 99.

Ansøger var bevilget revalideringsydelse i forbindelse med et universitetsstudie. I studieperioden var hun bevilget afdragsfrihed i henhold til den dagældende § 4, stk. 8, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 1998 om støtte til bil.

Under uddannelsesforløbet gik ansøger på barselorlov. Under barselsorloven modtog hun fortsat revalideringsydelse i henhold til reglerne i aktivloven, da hun ikke havde afsluttet sit uddannelsesforløb.

Amtet traf afgørelse om, at ansøger ikke havde ret til at få afdragsfrihed på billånet under barselsorloven. Amtet lagde vægt på, at ansøger ikke var aktivt studerende i barselsperioden.

Ansøger klagede over afgørelsen og fik medhold af det sociale nævn.

Nævnet lagde vægt på, at efter § 4, stk. 8, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 1998, kunne der til personer under uddannelse, der sigtede mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder, og som var uden erhvervsindtægt, gives afdragsfrihed, så længe uddannelsen varede.

Nævnet havde ved afgørelsen fulgt principperne i § 55 i lov om aktiv socialpolitik, hvorefter revalidenden bevarede revalideringsydelsen, når den pågældende havde ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption efter reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov.

Amtet klagede over nævnets afgørelse.

Efter nævnets opfattelse støttede bestemmelsen om, at en revalidend bevarede sin revalideringsydelse under en barselsorlov, den antagelse, at uddannelsen varede ved også under en barselsorlov.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om man var berettiget til afdragsfrihed efter servicelovens § 99, når man havde barselsorlov fra sin uddannelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger havde ret til afdragsfrihed under sin barselsorlov.

Begrundelsen var, at ansøger under sin barsel var omfattet af bilbekendtgørelsens bestemmelser om afdragsfrihed.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøgers barselsorlov alene var en midlertidig afbrydelse af hendes samlede uddannelsesforløb, idet uddannelsen skulle genoptages efter barselsorlovens ophør.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på formålet med bestemmelsen om afdragsfrihed, hvorefter der skulle ydes særlig støtte til de personer, som var under uddannelse og som i uddannelsesperioden havde en lav indtægt. Ankestyrelsen havde i den forbindelse noteret sig, at ansøger også havde modtaget revalideringsydelse under sin barsel.

Ankestyrelsen lagde endelig lagt vægt på principperne i ligestillingsloven, hvorefter der ikke måtte finde forskelsbehandling sted på grund af køn.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.