Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-24-06 om beregningsgrundlag - virksomhedsskatteordning - overført opsparet overskud - friplads

Resume:

Overført opsparet overskud under virksomhedsskatteordningen var ikke et specielt skatteteknisk fradrag i relation til betalingsbekendtgørelsens regler om friplads.

Et i 2003 overført opsparet overskud under virksomhedsskatteordningen skulle derfor ikke indgå i beregningen af indtægten i forbindelse med beregning af en kvindes betaling for børnenes ophold i daginstitution i 2003. Overskuddet skulle således først indgå i beregningsgrundlaget ved bevilling af friplads i det år, hvor det blev hævet og overført til beskatning som personlig indkomst.

Der blev lagt vægt på definitionen på specielle skattetekniske fradrag og på det nærmere indhold af virksomhedsskatteordningen.

Love:

Lov om folkeskolen - lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 - § 50, stk. 2

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2005 - § 15, stk. 1 og § 15, stk. 6

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - lov nr. 1148 af 3. december 2008 - § 43

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en kvinde, hvis ægtefælle og svigerfar i fællesskab drev en minkfarm. Kvinden havde job uden for virksomheden.

Kvinden søgte den 21. marts 2003 kommunen om friplads til sine to børns ophold i daginstitution. Kommunen bevilgede delvis friplads fra den 1. april 2003 beregnet på grundlag af kvindens og hendes ægtefælles samlede forskudsregistrerede skattepligtige indkomst for 2003.

I efteråret 2004 foretog kommunen efterregulering af bevilget friplads i henhold til §§ 13 og 16 i dagældende bekendtgørelse nr. 1166 af 29. december 1999 om forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn, (nugældende bekendtgørelse nr. 828 af 29. august 2005 om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v., §§ 16 og 19).

Kommunen tog herved udgangspunkt i ægtefællernes samlede slutlignede indtægt for 2003. Til denne indtægt lagde kommunen årets overførte opsparede overskud under virksomhedsskatteordningen. På baggrund heraf fremsendte kommunen et efterreguleringskrav til kvinden vedrørende betaling for børnenes ophold i daginstitution.

I kvindens klage til det sociale nævn var det bl.a. anført, at henlæggelse af opsparet overskud til beskatning i virksomheden under virksomhedsskatteordningen ikke var et skatteteknisk fradrag i relation til betalingsbekendtgørelsens regler om friplads, bl.a. fordi overskuddet kom til genbeskatning i det år, det blev hævet. Det betød, at det medgik i den personlige indkomst i det år, hvor det blev hævet, og dermed var det med til at forhøje indkomstgrundlaget ved beregning af friplads for det år.

Nævnet fandt ved sin afgørelse bl.a., at det overførte opsparede overskud under virksomhedsskatteordningen skulle tillægges i beregningsgrundlaget ved bevilling af friplads for fremtiden, og nævnet hjemviste derfor sagen til fornyet behandling i kommunen.

I kommunens klage til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at kommunens afgørelse om efterregulering var begrundet med, at opsparet overskud i relation til reglerne om friplads var anset for et skatteteknisk fradrag, hvorfor beløbet måtte anses for rent faktisk at have været til rådighed for familien i 2003.

Under behandlingen af sagen i Ankestyrelsen indhentede styrelsen fra skatteministeriet en vejledende telefonisk udtalelse vedrørende virksomhedsskatteordningen. Det fremgik heraf, at virksomhedsskatteordningen var karakteriseret ved, at et opsparet overskud under denne ordning kun kunne anvendes til erhvervsmæssige formål. Hvis overskuddet blev hævet med henblik på benyttelse til formål af privat karakter, ville overskuddet i det pågældende år blive beskattet som personlig indkomst.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om overført opsparet overskud i virksomheden under virksomhedsskatteordningen skulle indgå i beregningen af indtægten i forbindelse med beregning af betaling for børns ophold i daginstitution - og i givet fald fra hvilket tidspunkt.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at det i 2003 overførte opsparede overskud under virksomhedsskatteordningen ikke skulle indgå i beregningen af indtægten i forbindelse med beregning af kvindens betaling for børnenes ophold i daginstitution i 2003. Overskuddet skulle således først indgå i beregningsgrundlaget ved bevilling af friplads i det år, hvor det blev hævet og overført til beskatning som personlig indkomst.

Begrundelsen for afgørelsen var, at overført opsparet overskud under virksomhedsskatteordningen ikke var et specielt skatteteknisk fradrag i relation til betalingsbekendtgørelsens regler om friplads.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at specielle skattetekniske fradrag var defineret ved, at der var tale om dispositioner, der ikke medførte en nedgang i den indtægt, som var til rådighed.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at virksomhedsskatteordningen var en ordning, hvor overført opsparet overskud var bundet til erhvervsmæssige formål, og hvis overskud blev hævet til formål af privat karakter, ville der i det år, hvor overskuddet blev hævet, ske genbeskatning som personlig indkomst.

Ankestyrelsen lagde endelig vægt på, at et overført opsparet overskud under virksomhedsskatteordningen først ville indgå i og påvirke den indtægt, som familien havde til rådighed, i det år, hvor overskuddet blev hævet og genbeskattet som personlig indkomst.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.