Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-37-06 om afdragsfrihed - uddannelse - erhvervsindtægt - førtidspension - bil

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at en ansøger ikke havde ret til afdragsfrihed på sit billån under uddannelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger modtog førtidspension, som efter sin art måtte betragtes som en ydelse, der trådte i stedet for en erhvervsindtægt.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 699 af 7. juni 2006 - § 99, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 114, stk. 3

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 5 af 11. januar 2005 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 99 - pkt. 64

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en ansøger, som var under uddannelse. Ansøger modtog førtidspension og havde fået bevilget støtte til køb af bil på trivselsmæssigt grundlag.

Amtskommunen gav ansøger afslag på afdragsfrihed på billånet under uddannelsesforløbet.

Ansøger klagede over amtskommunens afgørelse.

Det sociale nævn ændrede afgørelsen og fandt, at ansøger var berettiget til afdragsfrihed under uddannelsesforløbet.

Nævnet henviste til bilbekendtgørelsens § 6, stk. 9, hvorefter der kan gives afdragsfrihed til personer under uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, så længe uddannelsen varer. Ved uddannelsens afslutning afskrives et beløb svarende til, hvad der i perioden skulle have været betalt. Afdragsfrihed under uddannelse gives kun til personer, hvis årlige erhvervsindtægt eller anden ydelse, der træder i stedet for erhvervsindtægt, ikke overstiger et beløb svarende til 12/72 af lånet efter § 5, stk. 1.

Nævnet henviste videre til bilvejledningens punkt 64, hvoraf fremgår, at efter bilbekendtgørelsens § 6, stk. 9, kan der til personer under uddannelse gives afdragsfrihed, så længe uddannelsen varer. Det er en betingelse, at personens årlige erhvervsindtægt eller det, der træder i stedet fx bruttorevalideringsydelse, ikke overstiger et beløb svarende til 12/72 af det rentefri lån på 139.000 kr. før skat. Ved periodens afslutning afskrives et beløb svarende til, hvad der i perioden skulle have været betalt. Det er ikke en betingelse for afdragsfrihed under uddannelse efter § 6, stk. 9, at billånet er bevilget til at dække et kørselsbehov til og fra uddannelse. Der kan således godt gives afdragsfrihed, hvis modtageren efterfølgende går ind i et uddannelsesforløb. SU, pensionsindtægt, formue, renteindtægt mv. anses ikke for at være erhvervsindtægt.

Nævnet var af den opfattelse, at vejledningens pkt. 64 på officiel måde tolkede indholdet af bekendtgørelsens § 6, stk. 9.

Nævnet måtte herefter lægge til grund, at der kunne bevilges afdragsfrihed også i en situation, hvor en bil var bevilget som trivselsbil, men hvor ansøger efterfølgende påbegyndte uddannelse. Nævnet måtte således lægge til grund, at førtidspension ikke var en indtægt, der indgik som erhvervsindtægt - eller hvad der trådte i stedet for.

Ansøgers pensionsindtægt skulle derfor ikke indgå ved beregningen af de 12/72, der omtaltes i bekendtgørelsens § 6, stk. 9.

Amtskommunen klagede over nævnets afgørelse. I klagen var det bl.a. anført, at der efter den gamle bilbekendtgørelse alene kunne ydes afdragsfrihed til uddannelsessøgende, hvis ansøger var uden erhvervsindtægt. Det gav uheldige konflikter for uddannelsessøgende, der var på elevløn i forhold til uddannelsessøgende, der modtog revalideringsydelse, hvor sidstnævnte fik afdragsfrihed. Med den nye bestemmelse i § 6, stk. 9, var der sket en ændring, således at også andre indtægter, der trådte i stedet for erhvervsindtægt, skulle medregnes, men at der blev accepteret en indtægt på 12/72 af lånebeløbet efter bilbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Ordlyden skulle ses i sammenhæng med ændringerne på uddannelsesområdet, hvorefter handicappede uddannelsessøgende nu sædvanligvis fik SU med handicaptillæg frem for revalideringsydelse. Samtidig var det anført, at førtidspension sædvanligvis blev betegnet som en ydelse, der erstattede en manglende evne til erhvervsindtægt, hvorfor amtet fandt, at førtidspension trådte i stedet for erhvervsindtægt, svarende til ordlyden af § 6, stk. 9. Amtet var bekendt med teksten i vejledning nr. 5 af 11. januar 2005 om støtte til køb af bil og var helt enig i henvisningen til, at SU, formue, renteindtægter, der ikke erstattede en manglende evne til erhvervsindtægt, ikke skulle medtages ved beregning af eventuel grænse for afdragsfrihed.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt førtidspension skulle betragtes som en erhvervsindtægt eller anden ydelse, der trådte i stedet for erhvervsindtægt, jf. bilbekendtgørelsens § 6, stk. 9, om afdragsfrihed under uddannelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke havde ret til afdragsfrihed under sin uddannelse.

Begrundelsen var, at førtidspension var en ydelse, der trådte i stedet for en erhvervsindtægt.

Ved afgørelsen var det lagt til grund, at ansøgers førtidspension oversteg 12/72 af billånet efter bilbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ifølge Socialministeriets bekendtgørelse om støtte bil, alene kunne gives afdragsfrihed til personer, hvis årlige erhvervsindtægt eller anden ydelse, der trådte i stedet for erhvervsindtægt, ikke oversteg et beløb svarende til 12/72 af det rentefri billån.

Ankestyrelsen lagde videre vægt på, at førtidspension var en løbende forsørgelsesydelse, som efter sin art måtte betragtes som en ydelse, der trådte i stedet for en erhvervsindtægt.

Ankestyrelsen var opmærksom på, at det fremgik af punkt 64 i Socialministeriets vejledning nr. 5 af 11. januar 2005 om støtte til køb af bil, at pension ikke ansås for erhvervsindtægt.

Ankestyrelsen vurderede imidlertid ikke, at det i vejledningen anførte, kunne begrunde en ændret vurdering.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Ankestyrelsen bemærkede i afgørelsen, at afgørelsen havde virkning for fremtiden, og at amtet ville kontakte ansøgeren med henblik på ophør af den afdragsfrihed, der var blevet fastslået ved nævnets afgørelse.