Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-38-06 om tabt arbejdsfortjeneste - skolemøder - handicappet barn

Resume:

En ansøger var ikke berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i 2-3 ekstraordinære møder i barnets skole, som skyldtes barnets handicap, selvom at barnet var omfattet af den personkreds, der efter serviceloven kunne begrunde, at der blev ydet forældrene kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at der var tale om 2-3 møder om året, og at disse møder, selvom de vedrørte tilrettelæggelse af barnets skoleforløb i relation til hans handicap, ikke gik ud over, hvad forældre til ikke-handicappede børn skulle deltage i, hvis børnene f.eks. af sociale eller faglige årsager, havde problemer med skolegangen.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 699 af 7. juni 2006 - § 29

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 42

Sagsfremstilling:

Ansøgers søn led af Aspergers syndrom og havde en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som gjorde det muligt for forældrene at få dækning for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 29. Sønnen gik i almindelig folkeskole.

Herudover led sønnen af astma.

Kommunen afslog forældrenes ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til møder i sønnens skole og begrundede afgørelsen med, at også forældre til ikke-handicappede børn kom ud for at skulle deltage i skolemøder.

Forældrene havde oplyst, at de i 2005 hidtil havde brugt 3 dage, og at de formentlig resten af året ville bruge mindst 4 dage til astmaambulatorium, 2 skolemøder og ekstra skolelæge i forbindelse med motorisk træning.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse om afslag på kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i skolemøder. Afgørelsen blev begrundet med, at der ikke i servicelovens var hjemmel til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med skolemøder, som var begrundet i barnets handicap.

Nævnet lagde i forbindelse hermed vægt på ordlyden og praksis omkring bestemmelsen og fandt endvidere, at også forældre til ikke-handicappede børn kunne komme ud for at skulle deltage i et udvidet antal skolemøder.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt deltagelse i skolemøder, begrundet i et barns handicap kunne dækkes efter reglerne om tabt arbejdsfortjeneste i servicelovens § 29.

Afgørelse:

Ansøger var ikke berettiget til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i ekstraordinære møder i barnets skole, som skyldtes barnets handicap.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen til grund, at barnet var omfattet af den personkreds, der efter servicelovens § 29 kunne begrunde, at der blev ydet forældrene kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsen vurderede imidlertid, at det forhold, at ansøger tog fri fra arbejde for at deltage i møder i barnets skole eller hos PPR, ikke kunne begrunde, at der blev ydet kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at der var tale om 2-3 møder om året, og at disse møder, selvom de vedrørte tilrettelæggelse af barnets skoleforløb i relation til hans handicap, ikke gik ud over, hvad forældre til ikke-handicappede børn skulle deltage i, hvis børnene f.eks. af sociale eller faglige årsager, havde problemer med skolegangen.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 3. november 2016, da den er erstattet af principafgørelse 69-16.