Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-40-06 om tabt arbejdsfortjeneste - handicappet barn - studerende - SU

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var berettiget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste under sit fuldtidsstudium.

Begrundelsen var, at det ikke var tilstrækkelig godtgjort, at ansøger havde et indtægtstab.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger modtog SU, og at hun ikke herudover havde en lønindtægt. *)

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 699 af 7. juni 2006 - § 29, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 42, stk. 1

Note:

*) SM O-66-87 ophæves

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en ansøger, som i flere år havde modtaget delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på grund af sin handicappede søn.

Da ansøger påbegyndte et fuldtidsstudie, hvor ansøger samtidig modtog Statens Uddannelsesstøtte (SU), gav kommunen ansøger afslag på fortsat hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen lagde vægt på, at der alene kunne kompenseres for tab af lønindtægt, og at SU ikke var lønindtægt.

Ansøger klagede over afgørelsen. I klagen var bl.a. anført, at ansøger havde meddelt kommunen, at hun havde været nødt til ophøre med sit arbejde på grund af sønnens sygdom. Ansøger kunne således ikke passe både arbejde, studie og sønnens sygdom.

Ansøger oplyste videre, at SM O-66-87 var forældet, da samfundet havde ændret sig markant de sidste 20 år. I dag var det normalt, at næsten alle studerende på SU var nødsaget til at arbejde for at kunne klare sig økonomisk. Dette gjaldt også enlige forsørgere, som måtte tjene det dobbelte ved siden af deres SU. Endvidere var skemaet til møde på studiet ikke et fuldtidsskema. Sidste år havde ansøger f.eks. 2 hele ugentlige fridage, hvor ansøger normalt kunne have arbejdet en fuld dag. På grund af sønnens sygdom lod dette sig dog ikke gøre, og ansøger måtte derfor helt opgive arbejdet. Ansøger vurderede, at hun havde et indtægtstab, netop fordi hun måtte ophøre med at arbejde 2 måneder efter studiestart, hvor hun søgte SU.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse. Nævnet fandt, at ansøger ikke var berettiget til at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste under sit fuldtidsstudie, hvor hun modtog SU.

Ansøger klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt der kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til en ansøger, som var tilmeldt fuldtidsstudie og modtog SU.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var berettiget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste under sit fuldtidsstudium.

Begrundelsen for afgørelsen var, at det ikke var tilstrækkelig godtgjort, at ansøger havde et indtægtstab som følge af sin søns nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det fulgte af bestemmelsen om tabt arbejdsfortjeneste sammenholdt med kompensationsprincippet, at forudsætningen for, at der kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, var, at der var tale om et indtægtstab som følge af barnets funktionsnedsættelse.

Ankestyrelsen lagde videre vægt på, at ansøger var i gang med fuldtidsstudie og modtog Statens Uddannelsesstøtte, SU. Ansøger havde ikke herudover en lønindtægt.

Ansøger havde i klagen bl.a. anført, at hun ville have arbejdet ved siden af studiet, hvis hun ikke havde haft en søn med nedsat funktionsevne. Ansøger havde videre anført, at næsten alle studerende i dag havde et arbejde ved siden af deres studier.

Ankestyrelsen fandt ikke, at det i klagen anførte, var tilstrækkeligt til at godtgøre, at ansøger ville have suppleret sin SU med en fast lønindtægt, hvis hun ikke havde haft en søn med nedsat funktionsevne.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.