Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-47-06 om afdragsfrihed - uddannelse - revalideringsydelse - indtægt i stedet for erhvervsindtægt - overgangsbestemmelse - bil

Resume:

En ansøgning om afdragsfrihed på billån under uddannelse skulle vurderes efter bestemmelserne i den gældende bilbekendtgørelse, uanset at bilen var bevilget efter reglerne i den tidligere gældende bilbekendtgørelse.

Revalideringsydelse var en indtægt, der trådte i stedet for en erhvervsindtægt. Revalideringsydelsen skulle derfor indgå ved beregningen af, om der kunne bevilges afdragsfrihed under uddannelsen.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 699 af 7. juni 2006 - § 99

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 114, stk. 3

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 5 af 11. januar 2005 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 99 - pkt. 64

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en kvinde, som efter et længerevarende forrevalideringsforløb havde fået bevilget revalidering til en 3-årig uddannelse med start i september 2005. Ansøger ville få revalideringsydelse under sin uddannelse.

Ansøger søgte om støtte til køb af bil og tilskud til kørekort i 2002.

Ansøger fik bevilget støtte til køb af bil og tilskud til kørekort i marts 2004. Ansøger fik kørekort i januar 2005 og indregistrerede sin bil i marts 2005.

Ansøger søgte herefter i april 2005 om afdragsfrihed på billånet under sit uddannelsesforløb.

Amtet gav ansøger afslag på ansøgningen.

Ansøger påklagede afgørelsen til det sociale nævn. Ansøger gjorde bl.a. gældende, at sagen skulle vurderes efter den bilbekendtgørelse, som var gældende indtil 1. januar 2005, idet ansøgers sag om støtte til bil var vurderet efter den tidligere gældende bilbekendtgørelse.

Det sociale nævn tiltrådte amtets afgørelse.

Nævnet fandt, at ansøger ikke havde ret til afdragsfrihed under uddannelse, hvis ansøgers årlige erhvervsindtægt eller det der trådte i stedet f.eks. revalideringsydelse, oversteg et beløb på pt. kr. 23.666 før skat, jf. bilbekendtgørelsens § 6, stk. 9.

Nævnet lagde ved afgørelsen til grund, at ansøger havde indgivet ansøgning om afdragsfrihed i april 2005 på et lån til en bil, som var blevet indregistreret i marts 2005. Nævnet fandt derfor, at sagen skulle vurderes efter den bilbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2005.

Ansøger klagede over nævnets afgørelse. I klagen til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at ansøger havde fået bevilget støtte til bil i marts 2004, men at ansøger på grund af eksaminer først kunne begynde køreundervisning sommeren 2004 og opnå kørekort i januar 2005. Ansøger erhvervede derfor først sin bil i januar 2005. Ansøger vurderede fortsat, at sagen skulle vurderes efter den tidligere gældende bilbekendtgørelse.

Det var videre anført, at kommunen havde tilsidesat sin oplysningspligt, da kommunen ikke havde orienteret ansøger om de nye regler.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt spørgsmålet om afdragsfrihed under uddannelse på et billån vedrørende en bil bevilget efter dagældende bilbekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 1998, skulle vurderes efter reglerne i denne eller gældende bilbekendtgørelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke havde ret til afdragsfrihed på sit billån under uddannelsen.

Begrundelsen for afgørelsen var, at ansøgers sag om afdragsfrihed på billånet under uddannelse skulle vurderes efter bestemmelserne i den gældende bilbekendtgørelse.

Begrundelsen var videre, at revalideringsydelse var en indtægt, som trådte i stedet for en erhvervsindtægt.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen til grund, at ansøgers revalideringsydelse oversteg 12/72 af ansøgers billån.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger havde ansøgt om afdragsfrihed i april 2005.

Ankestyrelsen lagde videre vægt på, at det følger af ikrafttrædelsesbestemmelsen i bilbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2005, at bekendtgørelsen fandt anvendelse på ansøgninger om støtte til køb af bil, som var indgivet efter den 1. januar 2005.

Ankestyrelsen lagde videre vægt på, at ansøgning om støtte til bil og ansøgning om afdragsfrihed ikke kunne anses for at være en sammenhængende ansøgning. Støtte til køb af bil på uddannelsesmæssigt grundlag medførte således ikke i alle tilfælde ret til afdragsfrihed under uddannelse.

Ankestyrelsen lagde endelig vægt på, at revalideringsydelse efter sin art måtte anses for at være en indtægt, som trådte i stedet for en erhvervsindtægt.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.