Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-54-06 om personlig hjælp - hjemmehjælp - sexualhjælpemiddel

Resume:

Hjælp til betjening af sexualhjælpemidler faldt udenfor de ydelser, hvortil der kunne ydes hjemmehjælp.

En stærkt handicappet mand var derfor ikke berettiget til hjemmehjælp, der kunne gøre ham i stand til at benytte et sexualhjælpemiddel.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 699 af 7. juni 2006 - § 71, stk. 1, § 71, stk. 2 og § 75, stk. 2

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 83 og § 88

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 36 af 28. februar 2001 om sexualitet uanset handicap - kapitel 4, afsnit 2

Socialministeriets vejledning nr. 59 af 6. marts 1998 om sociale tilbud til ældre m.fl. - pkt. 44

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en mand, der led af dissemineret sclerose og stærkt nedsat syn. Som følge heraf havde han et meget beskedent funktionsniveau, der til daglig gjorde ham afhængig af hjælp af forskellig art. Han modtog bl.a. hjemmehjælp.

Manden søgte kommunen om hjælp fra hjemmehjælpen til at betjene et bevilget sexualhjælpemiddel - en penispumpe - 1-2 gange ugentligt.

Kommunen meddelte afslag på mandens ansøgning med den begrundelse, at hjælp til betjening af sexualhjælpemidler ikke i henhold til servicelovens § 71 var en ydelse, borgerne havde krav på offentlig støtte til.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse og fandt således, at manden ikke var berettiget til hjemmehjælp, der kunne gøre ham i stand til at benytte den penispumpe, han var bevilget som sexualhjælpemiddel.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at reglerne om hjemmehjælp ikke sås at omfatte hjælp af den art, manden havde efterspurgt i denne forbindelse, jf servicelovens §§ 71 og 75.

Nævnet lagde vægt på, at manden havde anmodet om hjælp til betjening af sexualhjælpemiddel, som han ikke selv var i stand til at benytte.

Nævnet lagde endvidere vægt på det oplyste om mandens funktionsnedsættelse samt på det oplyste om den hjælp, der som følge heraf var iværksat.

Nævnet lagde endelig vægt på, at det fremgik af pkt. 44 i vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl., at hjemmehjælp blev ydet som hjælp til selvhjælp. Det var nævnets vurdering, at det behov, manden havde angivet at have i forbindelse med brug af penispumpen ikke havde karakter af vejledning/oplæring (hjælp til selvhjælp), men var af en mere varig og praktisk art, som det ikke var muligt at yde hjemmehjælp til.

Ved afgørelsen var nævnet opmærksom på vejledning om sexualitet uanset handicap. Dette kunne dog ikke føre til et andet resultat, idet mandens behov som anført sås at gå ud over, hvad der kunne betegnes som vejledning/oplæring.

I mandens klage til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at han ikke kunne forstå det afslag, som han havde fået fra nævnet. Han fik hjælp til de fleste daglige funktioner i sin hverdag, men ikke hjælp til at varetage betjening af et hjælpemiddel til sit sexuelle liv. Han mente, at det var et menneskeligt basalt behov, som han også følte, at han havde ret til at have, selv om han var handicappet.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af, om hjælp til betjening af et sexualhjælpemiddel hørte under servicelovens § 71 om personlig og praktisk hjælp.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at manden ikke var berettiget til hjemmehjælp, der kunne gøre ham i stand til at benytte den penispumpe, han var bevilget som sexualhjælpemiddel.

Begrundelsen var, at reglerne om hjemmehjælp ikke fandtes at omfatte hjælp til betjening af sexualhjælpemidler.

Ankestyrelsen lagde vægt på ordlyden af servicelovens bestemmelse om personlig og praktisk hjælp, hvorefter hjælpen omfatter personlig pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på formålet med at yde hjemmehjælp, således som dette formål var beskrevet i lovteksten og den tilhørende vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl. Formålet med hjemmehjælp var således at bidrage til dels at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hjemmehjælp måtte således betragtes som hjælp til selvhjælp.

Ankestyrelsen fandt på denne baggrund, at hjælp til betjening af sexualhjælpemidler faldt udenfor de ydelser, hvortil der kunne ydes hjemmehjælp.

Ankestyrelsen bemærkede afslutningsvis, at man ved vurderingen af sagen havde været opmærksom på vejledning om sexualitet uanset handicap. Dette havde dog ikke kunnet føre til en anden afgørelse, idet mandens behov efter det til sagen oplyste rakte ud over vejledning/oplæring, som var den støtte og hjælp til sexualitet, der ifølge vejledningen kunne ydes bistand til.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 4. juli 2018, da den ikke længere har vejledningsværdi.