Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-25-07 om telefon- og brevkontrol - nærmere angivne personer - ubestemt bredere kreds af personer - ophold i institution

Resume:

Børn og unge-udvalgets afgørelse om, at der skulle føres kontrol med enhver form for telefon- og brevkontakt til en 16-årig blev ophævet, da der ikke efter loven kunne fastsættes telefon- og brevkontrol over for en ubestemt, bredere kreds af personer. Børn og unge-udvalget havde udover moderen ikke angivet, hvilke personer kontrollen gjaldt for. Afgørelsen om kontrol med den unges brevveksling og telefonsamtaler med moderen blev stadfæstet.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 - § 71, stk. 5 og § 123, stk. 2, 1. punktum

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en ung pige, der var anbragt på en institution. Børn og unge-udvalget havde bl.a. truffet afgørelse om, at enhver form for telefonisk og enhver form for brevkontakt skulle kontrolleres af institutionen. Afgørelsen blev begrundet med, at pigen havde haft en meget uheldig kontaktform til mænd og drenge og med moderen. Derfor ville kontrollen være til pigens eget bedste og nødvendig af hensyn til hendes sundhed.

Afgørelse:

Ankestyrelsen ophævede børn og unge-udvalgets afgørelse om kontrol af pigens telefonkontakt og brevveksling i forhold til enhver.

Ankestyrelsen stadfæstede afgørelsen om kontrol i forhold til moderen, da Ankestyrelsen vurderede, at det i en periode på 6 måneder var nødvendigt af hensyn til pigens sundhed eller udvikling at kontrollere breve og telefonsamtaler mellem moderen og hendes datter.

Begrundelsen for afgørelsen i forhold til enhver var, at der efter loven ikke kunne fastsættes brev- og telefonkontrol overfor en ubestemt, bredere kreds af personer.

Ankestyrelsen henviste til, at børn og unge-udvalget ikke i sin afgørelse nærmere havde angivet, hvilke personer uden for pigens institution kontrollen gjaldt for, jf. servicelovens § 123, stk. 2, 1. pkt.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det fremgik af børn og unge-udvalgets afgørelse, at enhver form for telefonisk kontakt og enhver form for brevkontakt skulle kontrolleres af institutionen.

Begrundelsen for afgørelsen i forhold til moderen var, at moderen ikke var i besiddelse af den fornødne indsigt i og forståelse for datterens problemer og behov.

Begrundelsen for afgørelsen var desuden, at moderen ikke var i stand til at se, hvad der var bedst for pigens udvikling, og at hun tidligere havde motiveret datteren til at stikke af fra institutionen.

Begrundelsen var endelig, at pigen kunne have vanskeligt ved at forstå, hvad der blev sagt, og at hun derfor havde brug for vejledning og beskyttelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 7. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.