Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-29-07 om sagsbehandling - funktionsevnemetoden - væsentlige ændringer - samtaleskema - aftaleskema - sammenfatning - ændrede forhold - el - varme - merudgifter til voksne

Resume:

Kommunen skulle i samarbejde med ansøger udarbejde et nyt samtaleskema, aftaleskema og sammenfatning, da ansøgers forhold var væsentligt ændrede. Sagen drejede sig om dækning af merudgifter til el og varme i ansøgers bolig, der var ombygget som følge af hans funktionsevnenedsættelse.

Ankestyrelsen henviste til, at der var indtrådt væsentlige ændringer i de forhold, der havde betydning for beskrivelsen og vurderingen af borgerens funktionsevne, og at de tidligere udarbejdede skemaer var ca. 2 1/2 år gamle.

Det blev desuden fremhævet i afgørelsen, at hensigten med samtaleskemaet og aftaleskemaet også var at sikre, at borgeren fik indflydelse på sagsbehandlingen og indsigt i sagsbehandlingens forløb.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 - § 100

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en yngre mand, som ved en ulykke var blevet lammet i underkroppen. Han boede i eget hus og havde tidligere dækket sit varmeforbrug ved hjælp af brænde fra egen skov. Der var som følge af ansøgers funktionsnedsættelse etableret boligændringer i form af bl.a. eldør og porthejs samt en tilbygning på 59 m2 til det oprindelige hus.

Kommunen gav ved sin afgørelse afslag på dækning af merudgifter til el og varme.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøgers handicap ikke i sig selv skønnedes at medføre væsentlige merudgifter til varme eller el, efter at hans hus var blevet ombygget. Omlægning fra dækning af varmeforbrug ved hjælp af brænde fra egen skov til oliefyr skønnedes ikke at være udtryk for en merudgift, der kunne dækkes efter loven, idet installering af oliefyr ikke skyldtes behov for yderligere varme, men måtte betragtes som en almindelig varmekilde i et nyrenoveret hus. Ansøgers merforbrug af el i forhold til tidligere kunne muligvis skyldes, at ansøger i modsætning til tidligere boede i et færdigrenoveret hus. Elforbruget skønnedes ikke at have sammenhæng med funktionsevnenedsættelsen.

Der var ved afgørelsen lagt vægt på, at ekstra installationer som følge af handicappet, såsom eldør og porthejs, kun påvirkede det samlede elforbrug i beskedent omfang. Endvidere hørte varme- og strømforbrug i forbindelse med gulvvarme og cirkulationspumpe med til almindeligt forbrug uanset handicap.

Det var anført i klagen, at merudgifterne til varme fra oliefyr var en følge af ansøgers nedsatte funktionsevne, og at han tidligere havde dækket sit varmeforbrug ved hjælp af brænde fra egen skov. Da tilbygningen til boligen skyldtes funktionsevnenedsættelsen, måtte merforbruget i hvert fald indirekte også skyldes denne.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår der skulle udarbejdes nyt samtaleskema, aftaleskema og sammenfatning.

Afgørelse:

Ankestyrelsen ophævede det sociale nævns afgørelse som ugyldig.

Begrundelsen var, at kommunen og det sociale nævn havde begået fejl ved sagsbehandlingen. Fejlen bestod i, at kommunen ikke havde udarbejdet nyt samtaleskema, aftaleskema og sammenfatning til brug for den aktuelle afgørelse, og at heller ikke skemaerne og sammenfatningen fra 2004 var indgået ved nævnets behandling af sagen.

Ankestyrelsen vurderede, at fejlen kunne have haft betydning for afgørelsens resultat. Fejlen medførte derfor, at det sociale nævns afgørelse var ugyldig.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det sociale nævn ved den aktuelle afgørelse hverken havde inddraget eller forholdt sig til de eksisterende skemaer fra 2004.

Desuden var der ved afgørelsen lagt vægt på, at ansøgers sociale forhold havde ændret sig væsentligt efter udarbejdelsen af skemaerne i sommeren 2004, idet hans kone og barn samme efterår fraflyttede den fælles bolig, og han efterfølgende blev skilt. Desuden havde hans boligforhold undergået en større ændring som følge af om- og tilbygning af boligen på grund af hans funktionsevnenedsættelse. Disse boligændringer var endnu ikke iværksat, da skemaerne blev udarbejdet.

Ankestyrelsen bemærkede i afgørelsen, at det sociale nævn i sin tidligere afgørelse om merudgifter vurderede, at kommunen forud for afgørelsen burde have udarbejdet en ny beskrivelse og vurdering af funktionsevnen.

Der var ved afgørelsen desuden lagt vægt på, at kommunen trods nævnets bemærkning ikke havde udarbejdet nye skemaer til brug for den aktuelle afgørelse om merudgifter.

Ankestyrelsen henviste til § 6 i funktionsevnebekendtgørelsen, hvorefter kommunen skal udarbejde en ny beskrivelse og vurdering af borgerens funktionsevne, hvis der indtræder væsentlige ændringer i de forhold, der har betydning for beskrivelsen og vurderingen af borgerens funktionsevne.

Ankestyrelsen var ved afgørelsen opmærksom på, at der forelå en lang række oplysninger fra ansøger om hans forbrug af el og varme samt om hans forhold i øvrigt.

Ankestyrelsen gjorde imidlertid opmærksom på, at det fremgår af § 4, stk. 5, i funktionsevnebekendtgørelsen, at hensigten med samtaleskemaet og aftaleskemaet også er at sikre, at borgeren får indflydelse på sagsbehandlingen og indsigt i sagsbehandlingens forløb.

Om sagens indhold henviste Ankestyrelsen vejledende til Principafgørelse C-18-00, hvori Ankestyrelsen vurderede, at der ved en boligændring i form af til- og ombygning som følge af et barns handicap kunne ydes hjælp til merudgifter i form af bl.a. større forbrug af el og varme.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 6. november 2019, da den er erstattet af principafgørelse 50-19.