Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-32-07 om boligindretning - automatisk døråbner - bedre egnet som opholdssted - klare sig alene

Resume:

En kvinde, der havde en varigt nedsat funktionsevne, var berettiget til hjælp til en automatisk døråbner til sin lejlighed i et ældrecenter efter servicelovens regler om boligindretning. Den automatiske døråbner måtte efter en konkret vurdering anses for at være nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for hende, idet den øgede hendes muligheder for at klare sig alene.

Der blev lagt vægt på, at kvinden ikke selv kunne åbne døren til sin lejlighed, da døren var tung. Der blev endvidere lagt vægt på, at hun kunne komme omkring i sin lejlighed og udenfor med rollator.

Love:

Lov om almene boliger m.v. - lovbekendtgørelse nr. 341 af 13. april 2007 -

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 - § 116, stk. 1

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en kvinde, der havde ansøgt om en automatisk døråbner. Hun gik med rollator og brugte kørestol. Kvinden boede på et ældrecenter. Hun kunne ikke selv åbne og lukke døren til sin lejlighed.

Kommunen gav afslag på den ansøgte boligindretning. Afgørelsen blev truffet i medfør af servicelovens § 102 (nugældende § 116) om støtte til boligindretning. Kommunen fandt ikke, at en automatisk døråbner var en nødvendig indretning, da kvinden boede på et ældrecenter, hvor der var personale, som kunne være hende behjælpelig.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse, således at kvinden fik bevilget boligindretning i form af automatisk døråbner.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at der kunne ydes hjælp til en boligindretning, som var nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted. Nævnet fandt, at en automatisk døråbner var nødvendig for at gøre boligen bedre egnet for kvinden, idet den øgede hendes muligheder for at klare sig alene. Det var således nævnets opfattelse, at kvindens mulighed for at komme ud og ind af lejligheden uden at tilkalde personalet var en sådan forbedring af boligen, at udgiften til montering af en automatisk døråbner måtte anses som rimelig.

Nævnet var opmærksom på, at kommunen havde anført, at kvinden blot kunne tilkalde personalet, når hun ønskede at komme ud eller ind. Da ældrecentret efterfølgende havde oplyst, at hun ville drage stor nytte af en automatisk døråbner, og at problemerne med at åbne døren kunne betyde, at hun ikke deltog i de ting, hun havde lyst til, tillagde nævnet det ikke afgørende betydning, at kommunen havde anført, at hun blot kunne tilkalde personale.

I kommunens klage til Ankestyrelsen var det anført, at ældrecentrene blev opført og indrettet med henblik på ophold for personer med svære funktionsnedsættelser. Der var ingen dørtrin. Badeværelserne var indrettede til kørestolsbrugere. Der var kaldeanlæg med mere. Ældrecentrene havde personale, som skulle være behjælpelige med at få beboernes dagligdag til at fungere. Kommunen undrede sig over, at servicelovens § 116 skulle benyttes til indretning af plejeboliger. Kun personer med væsentlige funktionsnedsættelser og behov for ophold tæt på et plejepersonale blev visiteret til plejeboliger. Plejepersonalet dækkede blandt andet beboernes behov for hjælp til at færdes ude i fællesboligarealerne. I den aktuelle sag gjorde kommunen opmærksom på, at dørene fra beboernes lejligheder åbnede ud til indendørs fællesarealer og ikke ud i det fri. Kommunen gjorde opmærksom på, at der på ældrecentrene var mange beboere, som ikke selv kunne åbne og lukke dørene til deres lejligheder, da dørene var meget brede og tunge grundet brandkravene.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne bevilges støtte til boligindretning efter servicelovens § 116 til ældre- og handicapbolig, der var omfattet af lov om almene boliger.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at boliger omfattet af lov om almene boliger var omfattet af servicelovens § 116, stk. 1 om boligindretning. Ankestyrelsen fandt desuden, at kvinden var berettiget til hjælp til boligindretning i form af en automatisk døråbner.

Begrundelsen for afgørelsen var, at boliger som var omfattet af lov om almene boliger tillige var omfattet af begrebet bolig i servicelovens § 116, stk. 1.

Ankestyrelsen lagde vægt på ordlyden i servicelovens § 116, stk. 1 og lovforarbejderne til bestemmelsen.

Ankestyrelsen vurderede, at kvinden havde en varigt nedsat funktionsevne, og at indretning i form af en automatisk døråbner var nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for hende, idet den øgede hendes muligheder for at klare sig alene.

Ankestyrelsen lagde til grund, at kvinden led af polymyalgi, og at hun var kørestolsbruger. Desuden havde hun knogleskørhed og meget sart hud som følge af prednisonbehandling.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden ikke selv kunne åbne døren til sin lejlighed, da døren var tung.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at kvinden kunne komme omkring i sin lejlighed og udenfor med rollator.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.