Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-8-08 om tabt arbejdsfortjeneste - handicappet barn - hospitalskontrol

Resume:

Der kunne ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste til en ansøger, som 2-3 gange årligt skulle til hospitalskontrol med sit handicappet barn.

Begrundelsen var, at ansøger ikke skønnedes at have haft et betydeligt fravær fra sit arbejde.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der var tale om 2-3 kontrolbesøg på hospital, hvilket skønnedes at være i moderat omfang.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007 - § 42

Sagsfremstilling:

Ansøgers søn led af en kronisk nervesygdom Charcot-Marie-Tooth's sygdom. Sønnen var blevet opereret i begge fødder og i ryggen, og i den forbindelse blev der bevilget tabt arbejdsfortjeneste i 2 måneder, således at moderen kunne passe sønnen.

Efterfølgende blev der søgt om tabt arbejdsfortjeneste til kontrolbesøg på hospitalet 2-3 gange om året.

Kommunen gav afslag på tabt arbejdsfortjeneste til de oplyste 2 højst 3 planlagte kontrolbesøg pr. år. Dette blev ikke betragtet som merudgift efter § 42, da det var almindeligt, at familier med børn kunne komme i samme situation.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse, og sagen blev hjemvist til nærmere beregning af hjælpen til tabt arbejdsfortjeneste.

Nævnet lagde til grund, at barnet var omfattet af personkredsen i § 42, stk. 1.

Nævnet fandt, at moderen i forbindelse med ledsagelse af sønnen til kontrol 2-3 gange om året på hospitalet havde et større fravær fra sin arbejdsplads end andre forældre til ikke-handicappede børn. Som en følge heraf havde moderen et indtægtstab, som hun ikke ville have haft, hvis hendes søn ikke havde haft en kronisk lidelse.

Ved afgørelsen lagde nævnet vægt på, at sønnen havde en medfødt sygdom i nervesystemet til ben og arme, som blandt andet bevirkede, at sønnen havde rygskævhed og hulfodsdannelse. Nævnet havde endvidere lagt vægt på moderens oplysninger om, at hendes søn som følge af sin sygdom skulle til kontrol på sygehus enten i Viborg eller Århus 2-3 gange om året.

Nævnet var opmærksom på Ankestyrelsens principafgørelse C-38-06. Nævnet fandt, at afgørelsen ikke kunne anvendes i den aktuelle sag, idet der i C-38-06 var tale om ekstraordinære skolemøder og ikke hospitalskontroller. Hospitalskontroller 2-3 gange om året fandtes ikke almindeligvis at forekomme i familier med børn uden funktionsevnenedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Kommunen ankede over nævnets afgørelse. Af anken fremgik det af nyere praksis, at der i forbindelse med kontrolbesøg på sygehus og/eller indlæggelse måtte foretages en konkret vurdering af barnets lidelse sammenholdt med antallet af kontrolbesøg eller behandlingens omfang.

Nævnet fandt ved genvurderingen ikke, at der var fremkommet sådanne nye oplysninger, at der var grundlag for at træffe en anden afgørelse.

Nævnet bemærkede dog, at kommunen ikke havde anfægtet, at den unge var omfattet af personkredsen i § 42. Nævnet havde derfor lagt dette til grund, herunder at lidelsen medførte, at det var nødvendigt, at ansøger fulgte sin 15-årige søn til kontrollerne.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der for kontrolbesøg på hospital 2-3 gange om året, begrundet i et barns handicap, kunne ydes tabt arbejdsfortjeneste.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at ansøger var berettiget til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 2-3 kontrolbesøg på hospital om året.

Begrundelsen var, at ansøger ikke skønnedes at have haft et betydeligt fravær fra sit arbejde.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der var tale om 2-3 kontrolbesøg på hospital, hvilket skønnedes at være i moderat omfang.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 3. november 2016, da den er erstattet af principafgørelse 69-16.