Den fulde tekst

Lov om ændring af vurderingsloven,
skattestyrelsesloven og andre skattelove

(Forenkling og modernisering af vurderingsorganisationen og vurderingsprocessen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 18. september 2001, som ændret senest ved § 2 i lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove. (Loft over ejendomsværdiskatten og ejendomsværdiskat ved flytning), foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Almindelig vurdering af landets faste ejendomme finder sted hvert andet år, jf. dog § 7. Ejerboliger vurderes i ulige år. Andre ejendomme vurderes i lige år. Skatteministeren fastsætter den nærmere afgrænsning mellem ejerboliger og andre ejendomme.«

2. Efter § 1 indsættes:

»§ 2. Ved de almindelige vurderinger er vurderingsterminen den 1. oktober i det år, hvori vurderingen foretages. Ejendommens tilstand og prisforholdene pr. vedkommende 1. oktober lægges til grund ved ansættelsen, jf. dog § 12, § 14, stk. 3, og § 39, stk. 3.«

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Året efter den almindelige vurdering foretages der omvurdering

1)   af ejendomme, fra hvilke der er afhændet eller til hvilke der er lagt et særskilt matrikuleret areal, når erhvervelsesdokumentet er blevet tinglyst som adkomst,

2)   af ejendomme, ved hvilke der uden forandring af matrikelbetegnelsen er sket arealændring som følge af arealoverførsel, for så vidt ændringen har påviselig virkning på ejendomsværdien eller grundværdien,

3)   af ejendomme, fra hvilke der er udskilt et areal, når dette er blevet ansat ved en vurdering i henhold til § 4, stk. 1, eller når arealet i overensstemmelse med reglerne i § 8, stk. 3, skal vurderes som en selvstændig ejendom,

4)   af ejendomme, fra hvilke der er eksproprieret areal, eller til hvilke der er lagt eksproprieret areal, for så vidt arealændringen har påviselig indvirkning på ejendomsværdien eller grundværdien, samt af ejendomme, der er omfattet af en foreløbig kendelse i henhold til lov om jordfordeling mellem landejendomme,

5)   af ejendomme, der har lidt væsentlig skade ved brand, storm eller lignende, eller hvis ejendomsværdi må antages at være gået væsentligt ned som følge af nedrivning af bygninger,

6)   af ejendomme, der som følge af offentlige foranstaltninger er undergået værdiforringelse, og hvor der ved forlig eller kendelse af vedkommende myndighed er tillagt ejeren erstatning herfor, samt ejendomme, der overføres fra byzone eller sommerhusområde til landzone,

7)   af nye ejendomme, herunder ejendomme, som er opstået ved opfyldning, ved en ejendoms opdeling i ejerlejligheder eller ved opførelse af en bygning på lejet grund,

8)   af ejendomme, på hvilke der er foretaget om- eller tilbygning,

9)   af nybyggede ejendomme,

10) af ejendomme, der har ændret anvendelse.

Stk. 2. Årsagen til omvurderingen skal være indtrådt i det første år efter ejendommens sidste vurdering ved en almindelig vurdering.

Stk. 3. Offentlige myndigheder skal efter bestemmelse af skatteministeren være pligtige til uden betaling at meddele vurderingsmyndigheden oplysninger til brug ved afgørelsen af, om omvurdering i henhold til stk. 1 skal finde sted.

Stk. 4. Ved vurderingen i henhold til stk. 1 er vurderingsterminen 1. oktober i det år, hvori omvurderingen foretages. Ejendommens tilstand pr. vedkommende 1. oktober og prisforholdene pr. vurderingsterminen ved senest forudgående almindelige vurdering lægges til grund, jf. dog § 12, § 14, stk. 3, og § 39, stk. 3.«

4. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 A. Året efter den almindelige vurdering foretages ved den centrale told- og skatteforvaltnings foranstaltning pr. 1. oktober en regulering af ansættelserne af ejendoms- og grundværdi samt fordelingerne heraf under hensyn til den ændring i prisforholdene, der er sket siden den seneste almindelige vurdering. Reguleringen sker på grundlag af statistiske oplysninger om salgsprisen for ejendomme af den pågældende art inden for det pågældende amt henholdsvis Bornholms Kommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Ejendomsværdier og fordelinger heraf reguleres med den konstaterede prisudvikling inden for ejendomme af den benyttelse, som ejendommen er henført til efter § 33, stk. 1, jf. dog 5. pkt. Grundværdier og fordelinger heraf reguleres med den konstaterede prisudvikling af ubebyggede grunde inden for den udnyttelse, der i henhold til planlovgivningen kan ske af tilsvarende grunde i ubebygget stand, jf. dog 5. pkt. De beregnede fremskrivningssatser, jf. 3. og 4. pkt., nedrundes til en med 5 procentpoint delelig reguleringssats. Reguleringssatserne skal godkendes af Ligningsrådet.«

5. I § 4, stk. 1, ændres »vurderingsrådet« til: »vurderingsmyndigheden«.

6. § 4, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Ansættelserne foretages efter prisforholdene pr. vurderingsterminen ved senest forudgående almindelige vurdering reguleret i henhold til § 3 A.«

7. I § 4, stk. 4, 1. pkt., ændres »vedkommende vurderingsformand« til: »vurderingsmyndigheden«.

8. I § 4, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»For hver vurdering efter 1. pkt. betales et grundbeløb på 358,12 kr. Grundbeløbet er i niveau 1. oktober 1997 og reguleres efter reglerne for generelle reguleringer af tjenestemandslønninger.«

9. I § 4 A, 3. pkt., ændres »samt prisforholdene pr. den seneste 1. januar forud for dette tids- punkt« til: »samt prisforholdene pr. vurderingsterminen ved seneste almindelige vurdering forud for dette tidspunkt reguleret i henhold til § 3 A«.

10. § 5, stk. 1, affattes således:

»Ved vurderingen ansættes ejendomsværdien og grundværdien samt et eventuelt fradrag i grundværdien for forbedringer.«

11. I § 6 ændres »Vurderingsrådet foretager vurderingen« til: »Vurderingen foretages«.

12. I § 6 indsættes som 2. pkt.:

»For ejerboliger, jf. § 1, 2. pkt., fastlægges vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.«

13. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Vurderingsmyndigheden kan undlade at ansætte ejendomsværdi eller grundværdi for ejendomme, der ikke er omfattet af stk. 1, hvor en sådan ansættelse er uden betydning for påligningen af ejendomsværdiskat eller grundskyld, jf. dog § 23, stk. 4, § 23 A, stk. 5, og § 23 C i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.«

14. I § 10, stk. 3, ændres »vurderingsrådets ansættelse« til: »ansættelsen«.

15. I § 14, stk. 6, ændres »skal vurderingsrådet tillige angive« til: »skal der tillige angives«.

16. Efter § 16 A indsættes:

»§ 16 B. Ved ansættelsen af grundværdien for arealer udlagt til beboelsesformål eller sommerhusformål, hvor beboelsesbygningens placering eller størrelse den 1. januar 2002 var og fortsat er til hinder for en udstykning til to beboelsesparceller, bortses der fra denne udstykningsmulighed.«

17. I § 17 ændres »vurderingsrådet« til: »der«, og »give« ændres til: »gives«.

18. Overskriften » E. Vurderingsmyndighederne « udgår, og §§ 22-29 A ophæves.

19. § 30 affattes således:

»§ 30. I forbindelse med vurderingen afgøres det, om en ejendom må anses for helt eller delvis undtaget fra vurdering i henhold til § 7, stk. 1, eller vurdering helt eller delvis skal undlades i henhold til § 7, stk. 2.«

20. § 31 ophæves.

21. I § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »vurderingsrådet« til: »vurderingsmyndigheden«.

22. I § 33, stk. 1, 2. pkt., ændres »Vurderingsrådet træffer ligeledes i forbindelse med vurderingen af ejendomme omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4, stk. 2, bestemmelse« til: »I forbindelse med vurderingen af ejendomme omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4 a, stk. 1-4, træffes ligeledes bestemmelse«.

23. I § 33, stk. 2, ændres »Vurderingsrådet« til: »Vurderingsmyndigheden«.

24. I § 33, stk. 3, 5 og 6, ændres »foretager vurderingsrådet« til: »foretages«.

25. I § 33, stk. 4, ændres »I forbindelse med vurderingen af ejendomme, der er omfattet af stk. 1, foretager vurderingsrådet« til: »I forbindelse med vurderingen af ejendomme, der er omfattet af stk. 1, 1. pkt., foretages«.

26. I § 33, stk. 8 og 9, ændres »hvor vurderingsrådet ikke skal foretage en fordeling efter stk. 4-7, foretager vurderingsrådet en fordeling« til: »hvor der ikke skal foretages en fordeling efter stk. 4-7, foretages en fordeling«.

27. I § 33, stk. 10, ændres »foretages af vurderingsrådet« til: »foretages«.

28. I § 33, stk. 12, 1. pkt., stk. 13, 1. pkt., stk. 14, 1. pkt., og stk. 15, 1. og 2. pkt., indsættes efter »foretages ved den almindelige vurdering«: »eller omvurderingen efter § 3«.

29. I § 33 A, stk. 1 og 2, ændres »ansætter vurderingsrådet« til : »ansættes«.

30. § 33 A, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 2. pkt. , udgår, og i stedet indsættes (begge steder):

»Ved vurderingen i henhold til 1. pkt. er vurderingsterminen 1. oktober i det år, hvori vurderingen foretages. Ejendommens tilstand pr. vedkommende 1. oktober og prisforholdene pr. vurderingsterminen ved senest forudgående almindelige vurdering lægges til grund.«

31. § 34 affattes således:

»§ 34. Vurderingsmyndigheden har pligt til på begæring af offentlige myndigheder at afgive erklæringer på områder, der vedrører vurdering af ejendomme. Er vurderingsmyndighedens pligt til at afgive erklæringer ikke udtrykkeligt hjemlet i særlig lov, afgøres spørgsmålet om omfanget af vurderingsmyndighedens pligt endeligt af skatteministeren, ligesom denne i samme tilfælde, hvor omstændighederne taler derfor, kan bestemme, at den pågældende myndighed skal betale vurderingsmyndigheden for afgivelse af erklæringen.«

32. §§ 35 og 36 ophæves.

33. Overskriften til afsnit G affattes således:

»G. Vurderingen«.

34. I § 39, stk. 1, ændres »foretages af vurderingsrådet« til: »foretages« og », fra de indkomne udfyldte skemaer og ud fra vurderingsrådets personlige kendskab til ejendommene« til: »og fra de indkomne udfyldte skemaer vedrørende ejendommene«.

35. I § 39, stk. 2, 1. pkt., ændres », ejerforholdene, ansættelserne, fordelingerne og afgørelser efter § 33« til: »og ejerforholdene«.

36. I § 39, stk. 3, ændres »1. januar, jf. § 3« til: »1. oktober, jf. § 2«, og »1. januar« ændres til: »1. oktober«.

37. I § 39, stk. 3, ændres »anvender vurderingsrådene« til: »anvendes«.

38. §§ 39 A-46 A ophæves.

39. § 48 ophæves.

§ 2

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 859 af 13. september 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 483 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »formanden«: »eller en næstformand«.

2. I § 10, stk. 2, 3. pkt., udgår », hvor denne er forhindret,«.

3. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder samt vurderingsmyndighederne«.

4. § 12 A affattes således:

»§ 12 A. Told- og skatteforvaltningen foretager skatteansættelser af indkomst for juridiske personer bortset fra dødsboer. § 3, stk. 4 og 5, og § 21, stk. 3, 1.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Afgørelser i 1. instans efter 1. pkt. påklages til Landsskatteretten.

Stk. 2. Skatteministeren kan indgå aftale med en kommunalbestyrelse om udførelse af ligning af juridiske personer, bortset fra dødsboer, med dertil hørende administrative opgaver. I aftalen kan indgå bestemmelser om ydelse af vederlag til kommunen.«

5. I § 13, stk. 1, udgår »ejendomsvurdering og«.

6. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen forsyner de lokale skattemyndigheder og vurderingsankenævnene med oplysninger til brug ved ligningen af fysiske personer og dødsboer eller vurderingen og giver de lokale skattemyndigheder anvisninger med hensyn til den formelle fremgangsmåde, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af selve ligningen af fysiske personer og dødsboer.«

7. I § 13, stk. 3, 2. pkt., udgår »og vurderingsmyndighederne«.

8. I § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »og af vurderings- og skyldrådenes« til: »og af vurderingsankenævnenes«.

9. I § 14, stk. 2, ændres »vurderingsmyndighedernes« til: »vurderingsankenævnenes« og », vurderingsrådenes og skyldrådenes« til: »og vurderingsankenævnenes«.

10. I § 14, stk. 5, 2. pkt., ændres »vurderingsråd eller et skyldråd« til: »vurderingsankenævn«.

11. I § 14, stk. 6, 1. pkt., udgår »eller vurderingsmyndighederne« og »eller vurderinger«.

12. § 14, stk. 6, 2. pkt., ophæves.

13. §§ 15 og 16 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 15. De forvaltningsorganer, der er oprettet efter § 38 A, stk. 1, varetager, i det omfang det bestemmes af den centrale told- og skatteforvaltning, de opgaver, der påhviler denne efter §§ 12, 13 og 14, samt selskabsligning efter § 12 A, stk. 1, og ejendomsvurdering efter § 16.

Vurderingsmyndighederne

§ 16. Told- og skatteforvaltningen vurderer landets faste ejendomme efter reglerne i vurderingsloven.

§ 16 A. Når en almindelig vurdering er afsluttet, udfærdiger told- og skatteforvaltningen en fortegnelse over de foretagne ansættelser.

Stk. 2. Ved almindelig vurdering giver told- og skatteforvaltningen offentligheden adgang til oplysninger om resultatet af vurderingerne inden for en periode af mindst 4 uger. Samtidig kan told- og skatteforvaltningen give offentligheden adgang til oplysninger om tidspunktet for salg af fast ejendom, der er foretaget siden den senest forudgående almindelige vurdering, den beregnede kontante købesum ved disse salg og eventuelle beregningsoplysninger for den konkrete ejendom, der har ligget til grund for told- og skatteforvaltningens skøn. Told- og skatteforvaltningen giver endvidere offentligheden adgang til de oplysninger om ejendomsværdier for 2001 og 2002, der lægges til grund ved beregningen af ejendomsværdiskatten, jf. ejendomsværdiskattelovens § 4 A, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2.

Vurderingsankenævnene

§ 16 B. Vurderingsankenævnene behandler efter reglerne i §§ 22 A-22 C klager over told- og skatteforvaltningens vurderinger af fast ejendom efter § 16.

§ 16 C. For hvert amt udnævner skatteministeren et vurderingsankenævn. Endvidere udnævner skatteministeren et fælles vurderingsankenævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Nævnenes medlemstal fastsættes af skatteministeren. Skatteministeren udnævner endvidere en suppleant for hvert medlem af et nævn.

Stk. 2. Forud for udnævnelsen indhentes indstilling fra vedkommende amtsråd eller, for så vidt angår vurderingsankenævnet for Københavns og Frederiksberg Kommuner, fra vedkommende kommunalbestyrelser. Der skal indstilles to personer sideordnet for hvert hverv i vurderingsankenævnet. Alene personer, der er valgbare til amtsrådet, kan indstilles. Indstillingen skal være ledsaget af en angivelse af de pågældendes kvalifikationer til at bestride hvervet. Opfylder den hidtidige formand for vurderingsankenævnet eller et hidtidigt medlem af nævnet betingelserne for at kunne fortsætte hvervet, skal den pågældende, hvis den pågældende ønsker det, være en af de to indstillede personer. Udnævnelserne gælder for en periode på 4 år, således at funktionsperioden starter den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode starter.

Stk. 3. Afgår et medlem af et vurderingsankenævn eller en suppleant i løbet af funktionsperioden, udnævnes en efterfølger for den tilbageværende del af perioden. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Medlemmer af et vurderingsankenævn eller suppleanter kan, dersom deres vandel eller den måde, hvorpå de udfører deres arbejde, giver anledning dertil, afskediges af skatteministeren.

§ 16 D. Vurderingsankenævnet vælger en formand og en eller to næstformænd blandt nævnets medlemmer.

Stk. 2. For at vurderingsankenævnet kan afsige kendelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer eller deres stedfortrædere deltage i afgørelsen. Formanden eller en næstformand skal deltage i alle afgørelser. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende.

Stk. 3. Hvis et medlem er uenig i en ansættelse, der er foretaget af vurderingsankenævnet, kan medlemmet kræve sine indvendinger imod afgørelsen tilført beslutningsprotokollen og en kopi af protokollatet indsendt til den centrale told- og skatteforvaltning.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler for vurderingsankenævnenes virksomhed.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter regler om vederlæggelse af vurderingsankenævnenes formænd og medlemmer.

§ 16 E. Told- og skatteforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for vurderingsankenævnene.«

14. I § 17, stk. 3, 1. pkt., udgår »og om ejendomsvurderinger efter § 19, stk. 1, 1. pkt., i skattestyrelsesloven«.

15. I § 18, stk. 2, ændres »vurderingsmyndighederne« til: »vurderingsankenævnene«.

16. I § 20, stk. 1, ændres »vurderingsråd, skyldråd« til: »vurderingsankenævn«.

17. Efter § 22 indsættes:

»Klage til vurderingsankenævnene

§ 22 A. Klage over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter § 16 kan indgives af ejeren af den faste ejendom. Er en vurdering foretaget efter begæring af en anden end ejeren, kan klage desuden indgives af den, der har anmodet om vurderingen. I de tilfælde, der er omhandlet i vurderingslovens § 8, stk. 3, 3. pkt., kan både køber og sælger klage over vurderingen. En ejer kan også klage over vurderingen af en andens ejendom, når ejeren har en retlig og økonomisk interesse deri. En kommune kan klage over vurderingen af en ejendom, som kommunen i medfør af lovgivningen vil kunne tilpligtes at overtage.

Stk. 2. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen videresender uden unødig forsinkelse klagen tillige med en udtalelse om sagen til vurderingsankenævnet. Hvis told- og skatteforvaltningen på grundlag af klagen finder anledning til at genoptage ansættelsen og i den forbindelse opnår enighed med klageren om at fastholde eller ændre ansættelsen, kan told- og skatteforvaltningen undlade at videresende klagen til vurderingsankenævnet.

Stk. 3. Ved de almindelige vurderinger og omvurderinger efter vurderingslovens § 3 skal klage være indgivet senest den 1. juli i året efter vurderingsåret. For ansættelser, der foretages efter vurderingslovens §§ 4, 4 A eller 33 A eller skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, 2. pkt., eller § 35 A, er klagefristen 1 måned fra modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Skatteministeren kan, hvor ganske særlige omstændigheder taler derfor, forlænge den i 1. pkt. fastsatte frist.

Stk. 4. Vurderingsankenævnet kan se bort fra en overskridelse af klagefristen efter stk. 3, når særlige omstændigheder taler derfor.

§ 22 B. Hvis vurderingsankenævnet ændrer en ansættelse, for hvilken der foreligger afgørelse eller fordeling i medfør af vurderingslovens § 33, skal vurderingsankenævnet samtidig træffe bestemmelse om, hvilken indflydelse ændringen får på afgørelsen eller fordelingen.

§ 22 C. Klageren eller andre klageberettigede har ret til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for vurderingsankenævnet, før klagen afgøres.«

18. § 23, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5)   Spørgsmål om vurdering af fast ejendom efter § 16 B, § 19, stk. 1, og § 22 B.«

19. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 A. I de i § 23, stk. 1, nr. 5, nævnte tilfælde kan klage indgives af de i § 22 A, stk. 1, nævnte personer og kommuner.

Stk. 2. Er der klaget over en vurdering af en fast ejendom, kan den centrale told- og skatteforvaltning indbringe andre vurderinger vedrørende ejendommen, der er en følge af klagen, for Landsskatteretten, der påkender disse vurderinger i forbindelse med klagen.«

20. I § 34, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ønsker en klageberettiget, jf. § 22 A, stk. 1, at få ændret en ansættelse af en fast ejendom, skal den klageberettigede senest 3 år efter udløbet af det pågældende vurderingsår fremlægge nye oplysninger, der kan begrunde ændringen.«

21. I kapitel 4 indsættes efter § 35:

»§ 35 A. Når et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten har påkendt en vurdering, kan told- og skatteforvaltningen genoptage nyere vurderinger af den pågældende ejendom, i det omfang vurderingsankenævnets eller Landsskatterettens afgørelse giver anledning til ændring heraf.«

22. § 36 affattes således:

»§ 36. De lokale skattemyndigheder, de statslige told- og skattemyndigheder, vurderingsmyndighederne samt vurderingsankenævnene kan ikke træffe afgørelse i sager, i det omfang Ligningsrådet eller Landsskatteretten har taget stilling til sagen ved kendelse.

Stk. 2. Ligningsrådet kan ikke træffe afgørelse i sager, i det omfang Landsskatteretten har taget stilling til sagen ved kendelse.«

23. I § 36 A indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Medlemmer af kommunalbestyrelser, skatteankenævn, Ligningsrådet eller Landsskatteretten kan ikke udnævnes som medlemmer af et vurderingsankenævn. Et medlem af et vurderingsankenævn, der indvælges i en kommunalbestyrelse eller bliver medlem af et skatteankenævn, Ligningsrådet eller Landsskatteretten, skal fratræde.«

24. Efter § 36 A indsættes:

»§ 36 B. Told- og skatteforvaltningen kan foretage fornøden besigtigelse af en ejendom i forbindelse med vurderingen af ejendommen efter § 16 og som led i udøvelsen af tilsynsfunktionen efter § 12 eller i forbindelse med Ligningsrådets revision af ejendomsvurderinger efter § 19, stk. 1.

Stk. 2. Vurderingsankenævnet kan foretage fornøden besigtigelse af en ejendom. Vurderingsankenævnet kan bemyndige told- og skatteforvaltningen, jf. § 16 E, til på sine vegne at foretage besigtigelse af ejendommen.«

25. I § 37 indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Forpligtelsen gælder tillige for sagkyndige medhjælpere samt i øvrigt enhver, der som følge af et i henhold til aftale med det offentlige påtaget arbejde kommer til kundskab om sådanne forhold. Er aftalen indgået med en virksomhed, gælder forpligtelsen alle, der under deres arbejde i virksomheden får kundskab om forhold som de ovennævnte.«

26. § 38 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 38. Skatteministeren kan på sit forretningsområde fastsætte regler om henstand i forbindelse med klage.

§ 38 A. Skatteministeren fastsætter landets inddeling i told- og skattekredse og placeringen af regionale told- og skatteforvaltninger. Skatteministeren kan i øvrigt oprette særlige centrale eller regionale forvaltningsorganer under den centrale told- og skatteforvaltning.

Stk. 2. Skatteministeren kan bemyndige statslige told- og skatteforvaltninger eller kommunale myndigheder til at træffe afgørelse på ministerens forretningsområde. Endvidere kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage, herunder om, at der ikke kan klages til anden administrativ myndighed.«

§ 3

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 4. oktober 2001, foretages følgende ændring:

1. § 58 A, stk. 2, 3. pkt., udgår, og i stedet indsættes:

»Ved opgørelsen benyttes ejendomsværdien pr. seneste 1. oktober forud for det indkomstår, hvori udgiften eller forbedringen afholdes. I tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, benyttes handelsværdien pr. seneste 1. oktober forud for det indkomstår, hvori udgiften eller forbedringen afholdes.«

§ 4

I lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 29. november 2000, som ændret ved § 5 i lov nr. 1286 af 20. december 2000 og § 1 i lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove. (Loft over ejendomsværdiskatten og ejendomsværdiskat ved flytning), foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 1, nr. 1, ændres »1. januar i indkomståret« til: »1. oktober i indkomståret«.

2. I § 4 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For ejendomme som nævnt i stk. 1, hvor der er foretaget om- eller tilbygning, nybygning m.v., og hvor disse ikke er omfattet af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober i året før indkomståret, men af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober i indkomståret, anvendes ansættelsen i året før indkomståret i stedet for ansættelsen pr. 1. oktober i indkomståret. Hvis en ejendom, hvorpå der foretages nybyggeri, ikke vurderes som færdigbygget ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober i året før indkomståret, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1, betales ikke ejendomsværdiskat i indkomståret. 1. og 2. pkt. gælder uanset stk. 1, nr. 1.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 3-9.

3. § 4 a, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For ejendomme som nævnt i stk. 1, hvor der er foretaget om- eller tilbygning, nybygning m.v., og hvor vurderingsmyndighederne har foretaget ansættelser efter vurderingslovens § 33, stk. 12-15, anvendes disse ansættelser fra og med året efter det år, hvor ansættelserne er foretaget, i stedet for ansættelserne som nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3.«

4. I § 4 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »Stk. 3« til: »Stk. 4« og »Stk. 8« til: »Stk. 9«.

5. I § 4 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

6. I § 4 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 5« og »Stk. 5« til: »Stk. 6«.

7. I § 4 a, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 4-6« til: »stk. 5-7«.

8. § 4 a, stk. 8, der bliver stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Anvender den skattepligtige et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), er det den ejendomsværdi, der er ansat pr. 1. oktober i det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for, der bruges som ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret, jf. stk. 1-4, og den ejendomsværdi, der er ansat pr. 1. oktober i kalenderåret forud for dette kalenderår, der bruges som ejendomsværdien pr. 1. oktober i året før indkomståret. Det er endvidere handelsværdien pr. 1. januar i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, der bruges som handelsværdien pr. 1. januar i indkomståret, jf. stk. 5-8.«

9. I § 5 ændres »§ 4 a, stk. 1-7« til: »§ 4 a, stk. 1-8«.

10. I § 6, stk. 1, og §§ 7 og 8 ændres »§ 4 a, stk. 1-6« til: »§ 4 a, stk. 1-7«.

11. I § 9, stk. 6, ændres »§ 4 a, stk. 8« til: »§ 4 a, stk. 9«.

§ 5

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 20. september 2000, som ændret ved lov nr. 1270 af 20. december 2000 og § 6 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, ændres i 1. pkt. »vurderingsråd« til: »vurderingsmyndighed«, og i 2. pkt., ændres »vurderingsrådet« til: »vurderingsmyndigheden«.

2. I § 22, stk. 2, ændres »vurderingsrådene« til: »vurderingsmyndighederne«, »skyldråd« til: »vurderingsankenævn« og »afsnit G i lov om vurdering af landets faste ejendomme« til: »§§ 22 A-22 C i skattestyrelsesloven«.

3. I § 23 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Vurderingsmyndighederne skal på kommunalbestyrelsens anmodning foretage de ansættelser eller årsreguleringer af ejendomsværdien og grundværdien, der er fornødne for beregning af den her omhandlede dækningsafgift. Skatteministeren fastsætter det vederlag, som kommunerne skal betale til vurderingsmyndighederne for foretagelse af de nævnte vurderinger og fordelinger.«

4. I § 23 A, stk. 5, ændres i 1. pkt. »Vurderingsrådene« til: »Vurderingsmyndighederne«, og i 2. pkt. ændres »vurderingsrådene« til:»vurderingsmyndighederne«.

5. § 23 A, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Vurderingsmyndighederne skal på kommunalbestyrelsens anmodning foretage de ansættelser eller årsreguleringer af ejendomsværdien og grundværdien samt de fordelinger heraf, der er fornødne for beregning af den her omhandlede dækningsafgift. Skatteministeren fastsætter det vederlag, som kommunerne skal betale til vurderingsmyndighederne for foretagelse af de nævnte vurderinger og fordelinger.«

6. Efter § 23 B indsættes:

»§ 23 C. Beslutter en kommune at opkræve dækningsafgift i henhold til § 23 eller § 23 A, skal vurderingsmyndighederne på kommunalbestyrelsens anmodning foretage de ansættelser og tilbagereguleringer af ejendomsværdien og grundværdien samt de fordelinger heraf, der er fornødne for beregning af dækningsafgift for det første år, hvori dækningsafgiften opkræves. Skatteministeren fastsætter det vederlag, som kommunerne skal betale til vurderingsmyndighederne for foretagelse af de nævnte vurderinger og fordelinger.«

7. § 26, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ansættelserne ved de i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme foretagne almindelige vurderinger og omvurderinger, jf. lovens § 3, lægges til grund ved skatteberegningen fra og med det første skatteår, der tager sin begyndelse i det andet kalenderår, der følger efter det, i hvilket vurderingen er foretaget.«

8. I § 29 A, stk. 3, ændres »vurderingsrådet« til: »vurderingsmyndigheden«.

§ 6

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 8. oktober 2001, som ændret ved lov nr. 135 af 20. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 5, 1. pkt., ændres »ejendomsværdien pr. 1. januar i rådighedsåret« til: »ejendomsværdien pr. 1. oktober året før rådighedsåret eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. 1. oktober året før rådighedsåret,«.

2. I § 16, stk. 9, 4. pkt., ændres »ejendomsværdien pr. 1. januar i indkomståret« til: »ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret,«.

§ 7

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1278 af 20. december 2000 og senest ved § 2 i lov nr. 1033 af 17. december 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 D, stk. 3 og 4, indsættes efter »ejendomsværdien ved den seneste vurdering forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse«: », eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. seneste 1. oktober forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse«.

2. I § 5 D, stk. 9, indsættes efter »ejendomsværdien ved den seneste vurdering forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse«: », eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. seneste 1. oktober forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse«.

3. § 14, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Fast ejendom medregnes til den pr. 1. oktober i indkomståret fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. 1. oktober i indkomståret, jf. dog 2. pkt. Ejendomme, som omfatter mindst 25 ha skov, medregnes til den i 1. pkt. opgjorte værdi eller handelsværdien med et nedslag på 40 pct. af den del af ejendomsværdien eller handelsværdien, der kan henføres til skov.«

§ 8

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »den ved indkomstårets begyndelse fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, og tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v.«: »eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. seneste 1. oktober forud for indkomstårets begyndelse med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v.«.

§ 9

I lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner foretages følgende ændring:

1. § 51 ophæves, og i stedet indsættes:

Ȥ 51

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 859 af 13. september 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 483 af 7. juni 2001 og § 2 i lov om ændring af vurderingsloven, skattestyrelsesloven og andre skattelove. (Forenkling og modernisering af vurderingsorganisationen og vurderingsprocessen m.v.), foretages følgende ændringer:

1. § 16 C, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Endvidere udnævner skatteministeren et vurderingsankenævn for Bornholms Kommune og et fælles vurderingsankenævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner.«

2. § 16 C, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Forud for udnævnelsen indhentes indstilling fra vedkommende amtsråd eller, for så vidt angår vurderingsankenævnet for Bornholms Kommune og vurderingsankenævnet for Københavns og Frederiksberg Kommuner, fra vedkommende kommunalbestyrelser.«

§ 10

I lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 29. oktober 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »inddragelsen«: »reguleret i henhold til vurderingslovens § 3 A«.

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-4, 6, 9, 12, 13, 16, 28, 30 og 36, § 5, nr. 3, 5 og 6, og § 10 har virkning fra og med vurderingsåret 2003.

Stk. 3. § 1, nr. 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17-27, 29, 31-35, 37-39, § 2, § 5, nr. 1, 2, 4 og 8, og § 9 har virkning fra og med 1. maj 2002, jf. dog stk. 9-13.

Stk. 4. § 3, § 4, nr. 1 og 3, og §§ 6-8 har virkning fra og med indkomståret 2003. § 4, nr. 2 og 4-11, har virkning fra og med indkomståret 2004. Er der på en ejendom, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven foretaget en ny-, om- eller tilbygning m.v., der ikke er omfattet af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, men af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2003, bruges ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002 ved opgørelsen af grundlaget efter ejendomsværdiskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1, for indkomståret 2003. Hvis en ejendom, hvorpå der foretages nybyggeri, ikke vurderes som færdigbygget ved ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1, betales ikke ejendomsværdiskat i indkomståret 2003.

Stk. 5. I vurderingsåret 2003 foretages ved den centrale told- og skatteforvaltnings foranstaltning pr. 1. januar en maskinel fremskrivning af ansættelserne af grundværdi under hensyn til den ændring af prisforholdene, der er sket siden den almindelige vurdering pr. 1. januar 2002. Reguleringen sker på grundlag af statistiske oplysninger om salgsprisen for ejendomme af den pågældende art inden for det pågældende amt henholdsvis Bornholms Kommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Grundværdier og fordelinger heraf reguleres med den konstaterede prisudvikling af ubebyggede grunde inden for den udnyttelse, der i henhold til planlovgivningen kan ske af tilsvarende grunde i ubebygget stand, jf. dog 4. pkt. De beregnede fremskrivningssatser nedrundes til en med 5 procentpoint delelig reguleringssats. Reguleringssatserne skal godkendes af Ligningsrådet. Den maskinelt fremskrevne ansættelse af grundværdien lægges til grund ved beregningen af grundskyld for skatteåret 2004, jf. § 26, stk. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Stk. 6. På kommunalbestyrelsens begæring foretages i vurderingsåret 2003 ved den centrale told- og skatteforvaltnings foranstaltning pr. 1. januar en maskinel fremskrivning af ansættelserne af ejendomsværdi samt fordelingerne heraf under hensyn til den ændring i prisforholdene, der er sket siden den almindelige vurdering pr. 1. januar 2002. Reguleringen sker på grundlag af statistiske oplysninger om salgsprisen for ejendomme af den pågældende art inden for det pågældende amt henholdsvis Bornholms Kommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Ejendomsværdier og fordelinger heraf reguleres med den konstaterede prisudvikling inden for ejendomme af den benyttelse, som ejendommen er henført til efter vurderingslovens § 33, stk. 1, jf. dog 4. pkt. De beregnede fremskrivningssatser, jf. 3. pkt., nedrundes til en med 5 procentpoint delelig reguleringssats. Reguleringssatserne skal godkendes af Ligningsrådet. Den maskinelt fremskrevne ansættelse af ejendomsværdien lægges til grund ved beregningen af dækningsafgift for kalenderåret 2004.

Stk. 7. På kommunalbestyrelsens begæring foretager vurderingsmyndighederne i vurderingsåret 2003 pr. 1. januar omvurdering af nybyggede ejendomme, ejendomme med byggeri under opførelse og ejendomme, på hvilke der er foretaget om- eller tilbygning. Ejendommens tilstand pr. 1. januar 2003 og prisforholdene pr. 1. januar 2002 lægges til grund ved ansættelsen. Vurderingslovens § 3, stk. 2 og 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, finder tilsvarende anvendelse. Skattestyrelseslovens regler om vurderingsmyndighedernes vurdering af landets faste ejendomme og om klage over vurderingen som affattet ved denne lovs § 2 finder tilsvarende anvendelse, dog skal klage være indgivet senest den 1. juli i vurderingsåret. Skatteministeren fastsætter det vederlag, som kommunerne skal betale til vurderingsmyndighederne for foretagelse af den i 1. pkt. nævnte omvurdering. Ansættelsen ved den i 1. pkt. nævnte omvurdering lægges til grund ved beregning af dækningsafgift for kalenderåret 2004.

Stk. 8. § 5, nr. 7, har virkning for skatteberegningen for skatteåret 2005 og senere skatteår.

Stk. 9. Ansættelser, afgørelser og fordelinger, der er foretaget af et vurderingsråd efter de før den 1. maj 2002 gældende regler, anses ved anvendelsen af de fra og med den 1. maj 2002 gældende regler for foretaget af told- og skatteforvaltningen, jf. skattestyrelseslovens § 16 som affattet ved denne lovs § 2, nr. 13.

Stk. 10. Klager over vurderingsrådets ansættelser, afgørelser og fordelinger, der er indgivet efter de før den 1. maj 2002 gældende regler, men ikke afgjort af skyldrådet inden den 1. maj 2002, afgøres af vurderingsankenævnet, jf. skattestyrelseslovens § 16 B som affattet ved denne lovs § 2, nr. 13, efter de fra og med den 1. maj 2002 gældende regler.

Stk. 11. Ved den almindelige vurdering for vurderingsåret 2002 skal klage være indgivet senest den 1. juli i vurderingsåret.

Stk. 12. De kommunale sekretariater for vurderingsrådene, jf. de før den 1. maj 2002 gældende regler i vurderingslovens § 39 A, opretholdes indtil udgangen af 2002 og bistår told- og skatteforvaltningen med behandlingen af klager over vurderingsrådenes ansættelser m.v. for vurderingsåret 2002 og med overtagelsen af vurderingsopgaven med henblik på vurderingen for vurderingsåret 2003.

Stk. 13. Told- og skatteforvaltningen kan efter aftale med kommunerne pr. 1. januar 2003 overtage de for vurderingen af fast ejendom nødvendige dele af det kommunale edb-system.

Givet på Amalienborg, den 15. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand