Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler

(Ændring af 1. registreringsdato for tilskudsberettigede lastbiler)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1302 af 20. december 2000 om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler foretages følgende ændring:

1. I § 1 ændres »den 1. januar 1999« til: »en af skatteministeren fastsat dato«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 15. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand