Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse D-21-04 om opfølgning - delvis sygemelding - manglende medvirken - virksomhedspraktik - dagpenge

Resume:

Der var ikke hjemmel i dagpengeloven eller beskæftigelsesloven til at forlange at en delvis sygemeldt skulle lade sig fuldtidssygemelde for at deltage i kommunens opfølgning.

Dagpengene kunne således ikke stoppes med henvisning til manglende medvirken fra den sikredes side.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel - lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 - § 8, stk. 1, nr. 3 og § 24, stk. 1

Lov om sygedagpenge - lov nr. 563 af 9. juni 2006 - § 8 og § 21, stk. 1, nr. 3

Sagsfremstilling:

En kvinde havde efter en måneds fuld sygemelding delvis genoptaget det ene af sine to arbejdsforhold. Der var tale om få timers rengøringsarbejde med skånehensyn. Under kommunens opfølgning blev der aftalt en virksomhedspraktik, og kommunen meddelte herefter, at det var besluttet at hun skulle sygemeldes fra arbejdet.

Hun afviste at deltage i virksomhedspraktikken, hvis det forudsatte at hun skulle melde sig syg fra arbejdet, sådan som kommunen forlangte. Kommunen stoppede herefter dagpengene med henvisning til, at hun uden rimelig grund undlod at medvirke ved kommunens opfølgning.

Under anken gjorde kvindens advokat gældende, at klager havde en ansættelsesretlig forpligtelse, der hindrede en sygemelding.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om det kan sidestilles med manglende medvirken, hvis en person ikke ønsker at deltage i en virksomhedspraktik, der ikke tager hensyn til at det ene af to arbejdsforhold er delvis genoptaget.

Afgørelse:

Der var ikke grundlag for at stoppe dagpengene med henvisning til at sikrede nægtede at deltage i hensigtsmæssig optræning.

Der blev lagt vægt på at klager var indstillet på at deltage i virksomhedspraktik, men at hun ikke ville lade sig sygemelde, sådan som kommunen havde forlangt.

Der var ikke i dagpengeloven eller i beskæftigelsesloven hjemmel til at stille krav om fuldtidssygemelding for at kunne deltage i opfølgning/virksomhedspraktik.