Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse D-21-06 om tilbagebetaling - administrativ fejl - erkendelse - dagpenge

Resume:

Kommunen kunne kræve tilbagebetaling af sygedagpenge, uanset at lønmodtager havde opfyldt sin oplysningspligt om udrejse til Australien, og at kommunen ved en fejl ikke havde standset udbetalingen.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at lønmodtager havde erkendt, at han uretmæssigt havde fået udbetalt beløbet. Det havde ikke betydning, at der gik 7 måneder, inden kommunen fremsendte kravet. *)

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel - lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 - § 37, stk. 2

Lov om sygedagpenge - lov nr. 563 af 9. juni 2006 - § 71, stk. 2

Note:

*) SM O-104-94 ophæves

Sagsfremstilling:

Det fremgik af sagen, at lønmodtager blev sygemeldt den 19. juli 2004.

Den 23. november 2004 havde lønmodtager henvendt sig i kommunen og oplyst, at han rejste til Australien i perioden 13. januar 2005 - 13. marts 2005. Kommunen havde orienteret ham om, at sygedagpengeudbetalingen ville blive stoppet i perioden, hvor han var udrejst. Lønmodtager havde erklæret sig indforstået hermed. Det blev aftalt, at lønmodtager skulle henvende sig i kommunen, når han kom tilbage til Danmark med henblik på genoptagelse af sygedagpengeudbetalingen.

Den 8. februar 2005 havde lønmodtager henvendt sig i kommunen og oplyst, at han var kommet hjem og ønskede sygedagpengeudbetalingen genoptaget. Samtidig havde han taget udbetalingsspecifikationerne med og oplyste, at han havde konstateret, at han havde fået udbetalt sygedagpenge for en periode, hvor han ikke havde været berettiget, da han havde været udrejst, og at der måtte være tale om en fejl. Kommunen havde bekræftet, at der var tale om en fejl, da de fejlagtigt ikke havde fået stoppet dagpengeudbetalingen. Lønmodtager havde oplyst, at han var indforstået med, at sygedagpengene for perioden 13. januar - 6. februar 2005 skulle tilbagebetales, og det blev aftalt, at kommunen foretog en beregning af det for meget udbetalte beløb, og at beløbet ville blive afkrævet ham. Kommunen havde beregnet det for meget udbetalt beløb til 7.715 kr. Kommunen fik dog ikke orienteret lønmodtager om beløbets størrelse før i brev af 27. september 2005.

Kommunen traf afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalte sygedagpenge vedrørende perioden 14. januar 2005 - 6. februar 2005 med 7.715 kr.

Lønmodtager klagede over kommunens afgørelse.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at det ikke fandtes godtgjort, at lønmodtager havde tilsidesat sin oplysningspligt eller i øvrigt mod bedre vidende havde modtaget sygedagpenge.

Nævnet lagde vægt på, at det var på grund af en administrativ fejl, at kommunen ikke havde standset sygedagpengeudbetalingen, efter at lønmodtager havde oplyst om sit ophold i Australien.

Nævnet fandt på den baggrund, at kommunen måtte bære risikoen for fejludbetalingen.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen var det anført, at det var kommunens opfattelse, at Ankestyrelsen måtte behandle sagen med henblik på vurdering og belysning af, hvorvidt praksis på området havde ændret sig, da det sociale nævns afgørelse ikke stemte overens med SM O-104-94, sag nr. 2.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for tilbagebetaling af sygedagpenge, når der er tale om administrative fejl fra kommunens side.

Afgørelse:

Lønmodtager havde pligt til at tilbagebetale sygedagpenge for perioden fra den 14. januar til 6. februar 2005 med i alt 7.715 kr.

Begrundelsen for afgørelsen var, at lønmodtager mod bedre vidende uberettiget havde modtaget sygedagpenge i perioden 14. januar 2005 - 6. februar 2005, jf. dagpengelovens § 37, stk. 2.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at lønmodtager den 23. november 2004 rettede henvendelse til kommunen og oplyste, at han rejste til Australien, og at kommunen samtidig oplyste, at sygedagpengene ville blive stoppet under hans ophold i Australien, hvilket han havde erklæret sig indforstået med.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at lønmodtager henvendte sig til kommunen den 8. februar 2005, efter at han var kommet tilbage her til landet med henblik på genoptagelse af dagpengeudbetalingen efter aftale med kommunen.

Ankestyrelsen lagde også vægt på, at lønmodtager på mødet den 8. februar 2005 havde oplyst til kommunen, at han havde erkendt, at han havde fået udbetalt sygedagpenge for en periode, hvor han ikke havde været berettiget, da han havde været udrejst, og at dette måtte være en fejl.

Ankestyrelsen lagde tillige vægt på, at det blev aftalt, at kommunen foretog en beregning af det for meget udbetalte beløb for perioden 14. januar 2005 - 6. februar 2005, og at der ville blive fremsendt en regning, hvilket lønmodtager havde erklæret sig indforstået med.

Ankestyrelsen fandt således, at lønmodtager havde modtaget sygedagpengene i den omhandlede periode med urette og mod bedre vidende.

Ankestyrelsen fandt ikke, at det havde afgørende betydning for afgørelsen, at der gik 7 måneder, inden kommunen fik fremsendt en regning på det for meget udbetalte beløb.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.