Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse D-26-06 om kommunens postafsendelse - uregelmæssig postgang - oplysningsskema - dagpenge - standsning

Resume:

Kommunen havde pligt til ved borgerens henvendelse at undersøge, om der havde været uregelmæssigheder omkring postgangen ved afsendelsen af kommunens breve.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren havde oplyst, at han ikke havde modtaget kommunens breve, og at kommunen ikke havde kontaktet postvæsnet med henblik på afklaring af uregelmæssigheder i postleveringen omkring tidspunkterne for afsendelsen af kommunens breve.

Love:

Lov om sygedagpenge - lov nr. 563 af 9. juni 2006 - § 21, stk. 1, nr. 3

Sagsfremstilling:

En lønmodtager var sygemeldt den 20. marts 2006 på grund af rygsmerter.

Kommunen sendte den 21. april 2006 et brev og et oplysningsskema til borgeren. Det fremgik af brevet, at oplysningsskemaet skulle udfyldes og returneres til kommunen senest den 29. april 2006. Endvidere fremgik det af brevet, at såfremt kommunen ikke havde modtaget det udfyldte oplysningsskema til tiden, ville dagpengeudbetalingen ophøre med virkning fra den 30. april 2006.

Den 3. maj 2006 sendte kommunen et parthøringsbrev til borgeren, hvoraf det fremgik, at kommunen ikke havde modtaget det udfyldte oplysningsskema, og at dagpengeudbetalingen derfor var bragt til ophør den 30. april 2006, såfremt borgeren ikke inden den 11. maj 2006 var kommet med en rimelig grund til, at oplysningsskemaet ikke var returneret.

Det var oplyst, at kommunens breve af 21. april 2006 og 3. maj 2006 ikke var kommet retur til kommunen.

Kommunen traf den 19. maj 2006 afgørelse om stop af udbetaling af dagpenge med virkning fra den 30. april 2006, idet borgeren ikke havde medvirket til kommunens opfølgning af sagen.

Den 23. maj 2006 kontaktede borgeren kommunen på baggrund af afgørelsen af 19. maj 2006 og oplyste, at han ikke tidligere havde modtaget kommunens breve af 21. april 2006 og 3. maj 2006, og at han derfor ikke havde haft mulighed for at svare på kommunens skrivelser. Borgeren oplyste samtidigt, at han den 4. maj 2006 havde været oppe på kommunen og havde afleveret en blanket med anmodning om dagpengerefusion. Kommunen meddelte ikke borgeren om, at kommunen havde afsendt breve den 21. april 2006 og den 3. maj 2006 til borgeren.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at der ikke af det af borgeren anførte, var godtgjort konkrete uregelmæssigheder i udbringningen af borgerens post eller anden post i borgerens lokalområde - hverken i perioden omkring den 21. april 2006 eller omkring den 3. maj 2006.

Borgeren klagede ved sit forbund over nævnets afgørelse.

Det var anført i klagen, at borgeren hverken havde modtaget kommunens breve af 21. april 2006 eller 3. maj 2006. Borgeren havde samtidigt henvist til, at hans bank og forsikringsselskab havde udtalt, at de tidligere havde oplevet uregelmæssigheder i postleveringen i borgerens område.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af en kommunes ansvar for at et brev er modtaget.

Afgørelse:

Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen.

Ankestyrelsen fandt, at kommunen havde pligt til ved en borgers henvendelse at indhente oplysninger fra postvæsnet om, hvorvidt der havde været uregelmæssigheder i postgangen omkring den 21. april 2006 og den 3. maj 2006.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren havde oplyst, at han ikke havde modtaget kommunens breve af 21. april 2006 og 3. maj 2006, og at borgeren havde været oppe hos kommunen den 4. maj 2006 for at aflevere en blanket om dagpengerefusion.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at kommunen ikke havde haft kontaktet postvæsnet med hensyn til uregelmæssigheder i postleveringen omkring den 21. april 2006 og den 3. maj 2006.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 26. juni 2019, da den er erstattet af principafgørelse 67-11.