Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og lov
om investeringsfonds

(Udvidelse af etableringskontoordningen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 24. februar 1999, som ændret ved § 6 i lov nr. 958 af 20. december 1999, § 14 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 6 i lov nr. 1286 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Efter etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed har fundet sted, kan fradrag for indskud kun opnås for det indkomstår, hvor etablering finder sted, jf. § 5, og de nærmest efterfølgende 4 indkomstår. Fradrag kan ikke opnås for efterfølgende indkomstår, hvori indskudte beløb endnu ikke er hævet fuldt ud.«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Berettiget til at foretage indskud på etableringskonto er fuldt skattepligtige personer, som i indkomståret har oppebåret lønindtægt, eller som indtil 5 år efter etableringen af den selvstændige erhvervsvirksomhed, jf. § 5, oppebærer lønindtægter eller overskud fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, og som ved udgangen af indkomståret ikke er fyldt 67 år.«

3. § 3, stk. 1, affattes således:

»Indskud, der vedrører indkomstår før etablering af den selvstændige erhvervsvirksomhed, skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 40 pct. af indskyderens nettolønindtægt i indkomståret, dog kan der altid indskydes 100.000 kr. af nettolønindtægten. Indskud, der vedrører det indkomstår, hvor etablering finder sted, eller et af de nærmest efterfølgende 4 indkomstår, skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 40 pct. af indskyderens nettolønindtægt eller af overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, dog kan der altid indskydes 100.000 kr. af nettolønindtægten eller overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirksomhed.«

4. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Til lønindtægten henregnes kontant løn med tillæg af den skattemæssige værdi af frit ophold og andre goder, som lønmodtageren har oppebåret i kraft af arbejdsforholdet, samt beløb, der af arbejdsgiveren er udbetalt som godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtageren som følge af arbejdet, herunder udgifter til rejse, ophold og fortæring under rejser, bortset fra beløb, der omfattes af bestemmelsen i ligningslovens § 9, stk. 5, 2. pkt. Til nettolønindtægten henregnes endvidere vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3. Ved beregningen af nettolønindtægten foretages fradrag efter ligningslovens §§ 9-9 D.

    Stk. 3. Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b, med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

5. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Efter og ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed kan indskud på en konto dog helt eller delvis undlades, når den skattepligtige inden udløbet af indskudsåret opfylder betingelserne i § 5 for at hæve indskud af samme størrelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter den skattepligtige skal afgive oplysninger om og dokumentation for, at betingelserne i § 5 er opfyldt. Beløb omfattet af 1. pkt. behandles efter reglerne om indskud.«

6. I § 5, stk. 1, ændres »Ved« til: »Ved og efter«.

7. § 5, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Indskud kan hæves ved og efter etablering af en virksomhed, som skal drives eller bliver drevet af kontohaveren eller af dennes ægtefælle eller af begge ægtefæller i forening.«

8. § 8, stk. 1, affattes således:

»Etablering skal være sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren fylder 65 år.«

9. I § 9, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1 og 2, ændres »5 pct.« til: »3 pct.«

10. I § 9, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.«

11. I § 9, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.«

12. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Beskatningen efter stk. 1 og 2 sker med satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6 og satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter. De beløb, der er indsat på etableringskontoen, sikrer skattekravet efter de nævnte stykker og kan ikke hæves, før skatten er betalt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at hæve beløb efter denne bestemmelse.«

13. § 10, stk. 1 og 2, affattes således:

»Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke har kunnet hæves efter § 7 inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted, eller inden udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren fylder 67 år, medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet. Indskud medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det tredje indkomstår efter etableringsåret.

    Stk. 2. De indskudsbeløb, der er nævnt i stk. 1, kan hæves inden udløbet af fristen i stk. 1. I så fald medregnes beløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det andet indkomstår efter etableringsåret.«

14. I § 10, stk. 3, ændres »§ 9, stk. 2, 3. og 4. pkt., og § 9, stk. 3, 2. og 3. pkt.« til: »§ 9, stk. 2, 4. og 5. pkt., og § 9, stk. 3, 3. og 4. pkt.«, og i stk. 6 ændres »§ 9, stk. 2, 3. og 4. pkt.« til: »§ 9, stk. 2, 4. og 5. pkt.«.

15. § 10, stk. 5, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Har et skatteankenævn, Landsskatteretten eller en domstol i forbindelse med behandlingen af en klage over en skatteansættelse anerkendt en foretagen etablering, der tidligere har været tilsidesat, regnes fristen på 9 år i stk. 1 fra udløbet af det indkomstår, hvori endelig afgørelse af etableringsspørgsmålet er truffet. Finder aldersbegrænsningen i stk. 1 anvendelse, stilles kontohaveren, som om etableringen ikke var blevet tilsidesat.«

16. I § 11, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.«

17. I § 11, stk. 2, 1. pkt., ændres »2. pkt.« til: »2. og 3. pkt.«.

18. I § 11, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.«

19. I § 11, stk. 2, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »1.-3. pkt.«.

20. I § 11, stk. 3, udgår »inden udløbet af det andet indkomstår efter etableringsåret«.

21. § 11 A, stk. 1, affattes således:

»Er der hævet indskud af den etableringskonto, der er nævnt i § 4, uden at indskudsbeløbet forlods kan afskrives på de aktiver, hvorpå der ifølge skemaet til pengeinstituttet skulle foretages en sådan afskrivning, medregnes indskudsbeløbet i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori indskuddene er hævet. Indskudsbeløbet medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddene er hævet. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Beskatningen sker med satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6 og satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter. Bestemmelserne i § 9, stk. 2, 4. og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996, som senest ændret ved § 18 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 A, stk. 3, § 9, stk. 1 og 2, § 10, stk. 1, og § 10 A, stk. 1, ændres »5 pct.« til: »3 pct.«.

2. I § 7 A, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.«

3. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.«

4. I § 9, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.«

5. I § 10, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.«, og i 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »1. pkt.« til: »1. og 2. pkt.«

6. I § 10 A, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand