Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v.

(Ophævelse af afgiften på smøreolier, hydraulikolier og lign. og godtgørelse af genvundne benzindampe m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 325 af 28. maj 1999, § 16 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og senest ved § 1 i lov nr. 1297 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 16, ophæves.

Nr. 17 bliver herefter nr. 16.

2. I § 3, stk. 2, 2. pkt., udgår »og 17«.

3. I § 8, stk. 1, nr. 4, ændres », og« til: »,«.

4. I § 8, stk. 1, nr. 5, ændres »lignende.« til: »lignende, og«.

5. I § 8, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) 0,14 pct. af den mængde afgiftspligtig benzin, der udleveres fra den registrerede oplagshaver, hvis den afgiftspligtige benzin ved udleveringen gennemløber et dampretursystem, som opfylder kravene i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.«

6. I § 9, stk. 4, nr. 1, indsættes efter »lystfartøjer,«: »og«.

7. I § 9, stk. 4, nr. 2, ændres », og« til: ».«.

8. § 9, stk. 4, nr. 3, ophæves.

9. I § 11, stk. 2, 3. pkt., udgår »og 17«.

10. I § 14, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »de fremstillede varer«: »samt over genvundne benzindampe, jf. § 8, stk. 1, nr. 6«.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Denne lovs § 1, nr. 1, 2 og 6-9, har virkning fra den 1. december 2001.

    Stk. 3. Loven finder anvendelse for afgiftspligtige varer, der fra den 1. december 2001 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medbringes fra udlandet.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand