Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse M-4-06 om beboerindskudslån - økonomiske forhold - boligbehovets art

Resume:

Der blev givet afslag på lån til beboerindskud til en lejlighed, fordi ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet ikke gjorde det sandsynligt, at han ville kunne betale den løbende husleje.

Der var heller ikke tale om et akut opstået boligbehov, som alene kunne afhjælpes ved bistand til varig indflytning i en lejlighed på 83 m2.

Love:

Lov om individuel boligstøtte - lovbekendtgørelse nr. 552 af 2. juni 2006 - § 55, stk. 2

Sagsfremstilling:

En enlig, 40-årig mand søgte i slutningen af september 2005 om indskudslån og boligsikring til en lejlighed på 83 m2 med en husleje på 5.293 kr. pr. måned, inkl. lejereduktion i 12 måneder.

Kommunen gav afslag på lån til beboerindskud, da ansøger, som var på kontanthjælp, ikke skønnedes økonomisk at kunne bo i lejligheden.

Det sociale nævn tiltrådte afgørelsen med den begrundelse, at ansøger efter en samlet vurdering af hans økonomiske og personlige forhold ikke skønnedes at have behov for lån til betaling af indskud.

I klagen til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at kommunen ikke havde opfyldt sin pligt til at anvise ham en passende bolig. Det blev endvidere gjort gældende, at ansøger ville være uden bolig fra den 1. oktober 2005, idet den aktuelle bolig, et sommerhus, ikke lovligt kunne beboes efter dette tidspunkt. Ansøger henviste endvidere til, at han havde samværsret med 2 børn.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af praksis for bevilling af lån til boligindskud, herunder hvad der måtte anses for en passende bolig.

Afgørelse:

Ansøger havde ikke ret til beboerindskudslån.

Begrundelsen var, at ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet ikke gjorde det sandsynligt, at han ville kunne betale den løbende husleje.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at der efter det oplyste ikke var tale om et akut opstået boligbehov, som alene kunne afhjælpes ved bistand til varig indflytning i en lejlighed på 83 m2

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.