Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse M-7-06 om boligydelse - efterregulering - tilbagebetaling - husstandsindkomst - erstatning - renter

Resume:

En mand modtog et rentebeløb fra en ulykkeserstatning. Rentebeløbet skulle medregnes i hans husstandsindkomst. Begrundelsen var, at afkastet af erstatningen ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelser i boligstøtteloven vedrørende opgørelse af husstandsindkomsten.

Ankestyrelsen fandt, at rentebeløbet udbetalt med tilbagevirkende kraft fra skadedatoen skulle betragtes som et engangsbeløb. Begrundelsen var, at beløbet var ydet som kompensation for, at det ikke tidligere havde været muligt at foretage en opgørelse af erstatningens størrelse.

Det var derfor berettiget, at beløbet var medtaget i efterreguleringsgrundlaget.

Love:

Lov om individuel boligstøtte - lovbekendtgørelse nr. 552 af 2. juni 2006 - § 8, stk. 1 og § 47

Sagsfremstilling:

Ansøger blev i april 2003 underrettet af sin advokat om, at der var udbetalt erstatning i hans erstatningssag.

Der var udbetalt erstatning med kr. 334.280,00 med tillæg af renter fra skadedatoen. Rentebeløbet udgjorde kr. 68.213,00, og beløbet var skattepligtigt i indeværende år.

Ved brev af 31. december 2003 fremsendte en forvaltningsinstitution en årsoversigt for ansøger vedrørende saldi og renter tilskrevet i 2003. Renterne udgjorde i alt kr. 9.170, 26. Den 21. december fremsendte ansøgers bank en kontooversigt, hvoraf fremgik, at der i 2003 var tilskrevet 121,22 i renter af indestående.

I oktober 2004 meddelte kommunen, at der var foretaget efterregulering af ansøgers boligydelse for 2003 i henhold til boligstøttelovens § 47, stk. 1. Ansøger havde i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003 modtaget for meget i boligydelse, og at kommunen krævede beløbet tilbagebetalt. Af oplysningerne fremgik, at i følge skattevæsenets årsopgørelse havde ansøger en kapitalindkomst på kr. 77.504 for skatteåret 2003. Denne kapitalindkomst var ikke oplyst til boligstøttekontoret.

Ansøger klagede over tilbagebetalingskravet. Hans kapitalindkomst var hovedsageligt renteindtægter af erstatning for trafikulykke i 2001, hvorfor han ikke mente, at kapitalindkomsten skulle medregnes i indkomstberegningen vedrørende boligstøtten. Ansøger henviste til boligstøttelovens § 8, stk. 2. Efter hans opfattelse var det kun renterne af den almindelige grundkonto i banken, der skulle indgå i indkomstberegningen.

Af kommunens oversendelsesskrivelse til nævnet fremgik, at manden havde modtaget boligydelse fra 1. august 2001.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet var således enig med kommunen i, at manden skulle tilbagebetale den for meget modtagne boligydelse for 2003, idet den faktiske husstandsindkomst oversteg den beregnede husstandsindkomst med kr. 77.504,00 og dermed grænsen i boligstøttelovens § 47, stk. 1, for tilbagebetaling, og da det ikke var godtgjort, at der var givet boligstøttekontoret meddelelse om en sådan indkomststigning i 2003, jf. boligstøttelovens § 47, stk. 4.

Nævnet lagde til grund, at manden i forbindelse med ansøgning om boligydelse og boligstøttemeddelelser var gjort bekendt med sin oplysningspligt, herunder pligt til at oplyse om ændringer i husstandsindkomsten.

Nævnet lagde bl.a. vægt på, at den uoplyste indkomststigning på i alt kr. 77.504,00 var skattepligtig kapitalindkomst for 2003. Denne kapitalindkomst var ikke omfattet af boligstøttelovens § 8, stk. 1, nr. 2, men af § 8, stk. 1, nr. 1.

Afgørelsen blev indbragt for Ankestyrelsen.

I klagen til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at boligstøttelovens § 8, stk. 1, nr. 2 helt klart angav, at godtgørelse og afkast af godtgørelse samt erstatning og afkast af erstatning ikke indgik i husstandsindkomsten. De kr. 77.504 var jo netop afkast af erstatning og skulle derfor ikke ifølge § 8, stk. 1, nr. 2, indgå i husstandsindkomsten. Når beløbet ikke skulle indgå, var det samtidigt ikke et beløb, der skulle opgives efter § 47 som vedrørende husstandsindkomsten.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om renter af erstatning, herunder renter udbetalt med tilbagevirkende kraft, skulle indgå i et efterreguleringsgrundlag i henhold til boligstøttelovens § 47.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at rentebeløbet af ansøgers erstatning skulle medregnes i hans husstandsindkomst i forbindelse med efterregulering af boligstøtten for 2003. Ankestyrelsen fandt, at rentebeløbet udbetalt med tilbagevirkende kraft fra skadedatoen skulle betragtes som et engangsbeløb.

Det fremgår af boligstøttelovens § 8, stk. 1, 1. pkt., at husstandsindkomsten opgøres som summen af ansøgerens og dennes husstandsmedlemmers hver for sig opgjorte indkomster. Indkomsterne opgøres som personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før det deri nævnte bundfradrag.

Det fremgår af § 8, stk. 1, nr. 2, at godtgørelse og afkastet af godtgørelse til HIV-smittede blødere m.fl. og HIV-positive transfusionssmittede m.fl. samt erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved LSD-behandling, ikke indgår i disse personers husstandsindkomst.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen til grund, at kommunens tilbagebetalingskrav var begrundet i en uoplyst kapitalindkomst på kr. 77.504, hvoraf de kr. 68.231 var rentebeløb hidrørende fra en erstatning som følge af ulykke.

Ankestyrelsen lagde endvidere til grund, at § 8, stk. 1, nr. 2 var en undtagelses-bestemmelse fra § 8, stk. 1, nr. 1 om opgørelse af husstandsindkomst.

Ankestyrelsen fandt, at godtgørelse og afkastet af godtgørelse til HIV-smittede blødere og erstatning og afkastet af erstatning for skader ved LSD-behandling alene vedrørte personer, der var omfattet af bekendtgørelsen om godtgørelse til HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl. og den nu ophævede lov om erstatning for skader ved LSD-behandling.

Ankestyrelsen kunne tillige henvise til Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 om individuel boligstøtte, pkt. 25. Der henvistes her til bekendtgørelse nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl. samt til lov om erstatning for skader ved LSD-behandling.

Det fremgik ligeledes af vejledningen, at i det omfang andre godtgørelser el. lign. var undtaget fra indkomstskattepligt, ville heller ikke disse indgå i husstandsindkomsten efter § 8, stk. 1, nr. 1.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøgers afkast af erstatning ikke hidrørte fra ovennævnte retsgrundlag eller var omfattet af andre undtagelses-bestemmelser for opgørelse af husstandsindkomst. Beløbet skulle således medtages ved opgørelse af husstandsindkomsten efter § 8, stk. 1, nr. 1.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen endvidere vægt på, at et rentebeløb, ydet som kompensation for, at det ikke på et tidligere tidspunkt havde været muligt at foretage en opgørelse af erstatningens størrelse måtte betragtes som et engangsbeløb, der skulle have været omregnet efter principperne i boligstøttelovens § 46, stk. 5, såfremt indtægtsændringen havde været oplyst på udbetalingstidspunktet.

Da ansøger ikke havde oplyst om indkomstændringen i 2003, havde kommunen været berettiget til at efterregulere hans boligstøtte i 2003.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse med denne begrundelse.

Ankestyrelsen tog hermed ikke stilling til kravets størrelse.