Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse M-11-06 om boligstøtte - tilbagebetaling - condictio indebiti - fejludbetaling

Resume:

En kvinde, der havde fået udbetalt både boligsikring og boligydelse for samme periode, skulle tilbagebetale den for meget udbetalte boligstøtte.

Betingelserne for at kunne kræve tilbagebetaling efter obligationsrettens ulovbestemte regler om tilbagesøgning (condictio indebiti) var opfyldte, da kvinden kunne antages at have været i ond tro, samt at ydelsen ikke var bestemt til almindelige leveomkostninger.

Kvinden burde have indset, at der forelå fejludbetaling.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden burde have indset fejludbetalingen på det tidspunkt, hvor hun modtog meddelelse om, at hun fik boligydelse i samme periode, som hun havde modtaget boligsikring.

Love:

Lov om individuel boligstøtte - lovbekendtgørelse nr. 552 af 2. juni 2006 - § 3, § 4 og § 47

Sagsfremstilling:

En kvinde havde modtaget boligsikring i tiden 1. september 2002 - 30. juni 2003. I brev af 1. januar 2003 blev hun oplyst om beløbet på sin boligsikring fra 1. januar 2003.

I april 2003 blev kvinden tilkendt social pension med virkning fra 1. september 2002. I forbindelse med tilkendelsen af pension fik hun udbetalt boligydelse med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2002. Dette blev meddelt kvinden i brev af 1. juli 2003.

Kommunen glemte ved indberetningen af kvindens overgang til boligydelse at indberette den tidligere udbetalte boligsikring for perioden 1. september 2002 - 30. juni 2003.

I november 2004 traf kommunen afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte for perioden 1. september 2002 - 30. juni 2003.

Nævnet stadfæstede den 4. maj 2005 kommunens afgørelse.

Nævnet lagde vægt på, at der ikke samtidig kunne modtages boligsikring og boligydelse. Kvinden havde løbende i tiden 1. september 2002 - 30. juni 2003 modtaget boligsikring, hvorefter hun i forbindelse med tilkendelse af pension med tilbagevirkende kraft på kommunens initiativ fik tilsendt bevilget boligydelse for samme periode.

Nævnet fandt det godtgjort, at kvinden havde modtaget det for meget udbetalte beløb mod bedre vidende. Der blev herved lagt vægt på, at selvom hun ikke havde fået en sådan vejledning af kommunen, at det burde have stået hende klart, at hun ikke havde ret til en efterbetaling af boligydelse på 21.468 kr., men alene havde haft ret til en efterbetaling på 8.622 kr, så burde hun have reageret på, at hun samlet havde fået udbetalt månedlig boligstøtte (boligsikring + boligydelse) på langt over huslejen, som i perioden udgjorde 2.500 kr. pr. måned. Gennemsnitlig havde hun pr. måned fået udbetalt boligstøtte med 3.773,50 kr. pr. måned.

Den samlede udbetaling set i forhold til størrelsen af huslejen burde således, uanset at kvinden ikke havde særligt kendskab til boligstøttereglerne, have fået hende til at rette henvendelse til kommunen herom, da det burde have stået hende klart, at der var tale om en fejlagtig udbetaling.

Kvinden klagede over afgørelsen. I klagen blev det bl.a. anført, at hun var for syg til at kunne overskue sin økonomiske situation på daværende tidspunkt. Hun havde ikke haft advokat til hjælp i boligsagen, da det helt klart var en aftale med en ansat i kommunen, at den ansatte skulle tage sig af det for ikke at belaste kvindens økonomi yderligere.

Boligstøtten blev derfor modtaget i god tro og i fuld tillid til, at kommunen ordnede og udregnede alt på bedste vis.

Nævnet fastholdt sin afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af spørgsmålet om tilbagebetaling af boligydelse dels på ulovbestemt grundlag, dels på baggrund af reglerne om tilbagekaldelse af ugyldige forvaltningsafgørelser.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen var berettiget til at kræve tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte i perioden 1. september 2002 - 30. juni 2003.

Begrundelsen var, at betingelserne for at kræve tilbagebetaling efter obligationsrettens ulovbestemte regler om tilbagesøgning (condictio indebiti) var opfyldte, da kvinden kunne antages at have været i ond tro.

Efter reglerne om condictio indebiti skal følgende to betingelser være opfyldte, for at et fejlagtigt modtaget beløb kan kræves tilbage.

Betingelserne er, at modtageren af beløbet indså eller burde have indset, at der forelå en fejl. Hvis modtageren har været i god tro, vil tilbagesøgning normalt ikke kunne ske.

Endvidere må ydelsen ikke være bestemt til almindelige leveomkostninger såsom pension, understøttelse og underholdsbidrag.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden den 1. juli 2003 kom i ond tro, da hun modtog meddelelse om, at hun fik boligydelse med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2002, altså i samme periode som hun havde modtaget boligsikring.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at boligstøtten ikke var bestemt til almindelige leveomkostninger.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.