Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-1-03 om fleksjob - hvilende førtidspension

Resume:

En kvinde, der modtog førtidspension, havde ret til fleksjob. Førtidspensionen blev gjort hvilende.

Efter forarbejderne til lovændringen og vejledningen er der ikke noget til hinder for, at personer, der allerede er tilkendt førtidspension, tilbydes fleksjob. Det fremgår, at tilbud om fleksjob er uafhængigt at det hidtidige forsørgelsesgrundlag.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lov nr. 419 af 10. juni 2003 - § 70

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 70

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik - pkt. 20

Note:

*) Afgørelsen er truffet efter § 71 i lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 125 af 25. februar 2003, der var gældende forud for 1. juli 2003.

* * * * *

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørte en 39-årig kvinde med svær leddegigt, som fra pensionstilkendelsen den 1. april 1995 havde været ansat i skånejob hos sin tidligere arbejdsgiver. Hun søgte i marts 2002 om ansættelse i fleksjob hos arbejdsgiveren og om, at pensionen blev gjort hvilende. Det blev oplyst om fleksibel arbejdstid og skåneforanstaltninger samt særlig indretning af arbejdsplads. Arbejdsgiveren var villig til at ansætte hende i fleksjob.

Kommunen gav afslag på fleksjob, idet formålet med oprettelse af fleksjob blandt andet var at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet og undgå pensionering. Da ansøgeren havde førtidspension og havde tilknytning til arbejdsmarkedet fandt kommunen ikke grundlag for at oprette fleksjob.

Nævnet traf afgørelse om, at kommunen var forpligtet til at tilbyde ansøgeren et fleksjob.

Nævnet tog udgangspunkt i, at kommunen efter pensionsloven kan støtte en førtidspensionists ønske om at komme i beskæftigelse ved at bestemme, at retten til førtidspension gøres hvilende. Det er en forudsætning, at pensionisten tilbydes et fleksjob og selv ønsker dette.

Nævnet tog endvidere i betragtning, at formålet med fleksjob og skånejob er at skabe et rummeligt arbejdsmarked, så personer, der ikke har en fuld arbejdsevne, har mulighed for at gøre en indsats på fleksible vilkår, og at det også er et mål med disse jobs at begrænse adgangen til førtidspension.

Det var nævnets opfattelse, at ansøgeren efter beskrivelsen af arbejdsbetingelserne og som pensionsberettiget som forudsat af kommunen, ikke kunne anses for beskæftiget på normale vilkår.

Der var endvidere lagt vægt på ansøgerens unge alder sammenholdt med, at hendes arbejdsgiver havde erklæret sig indforstået med etablering af fleksjob.

I klagen har kommunen anført, at det var kommunens opfattelse, at nævnet havde truffet en afgørelse, der var i strid med lovens § 71 og vejledningen om aktivloven, hvorefter en person, der allerede modtager førtidspension, ikke har krav på et tilbud om fleksjob.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en person, der allerede modtager social pension, har ret til fleksjob.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at betingelserne for at visitere ansøgeren til fleksjob var opfyldt fra ansøgningsdatoen.

Begrundelsen for afgørelsen var, at kommunen kan tilbyde fleksjob til personer, der allerede modtager social pension, såfremt det efter en konkret vurdering skønnes, at den pågældende i relation til alder, tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet og jobmulighed kan klare et fleksjob og selv ønsker det og under forudsætning af, at pensionen gøres hvilende.

Efter aktivlovens § 71 skal fleksjob tilbydes personer, som ikke modtager førtidspension og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Efter forarbejderne til lovændringen om fleksjob og Socialministeriets vejledning om lov om aktiv socialpolitik, punkt 20, er der ikke noget til hinder for, at personer, der allerede er tilkendt førtidspension, tilbydes fleksjob. Det fremgår blandt andet, at tilbud om fleksjob er uafhængigt at det hidtidige forsørgelsesgrundlag.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at klageren ved ansøgning om fleksjob var 39 år og havde fungeret i et skånejob siden pensionstilkendelsen i april 1995, at hendes arbejdsgiver ønskede at konvertere dette job til fleksjob, og at hun samtidig med ansøgning om fleksjob har søgt om at få gjort sin førtidspension hvilende.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at hun ikke skønnes at kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, idet tilkendelse af førtidspension på rent helbredsmæssigt grundlag forudsætter, at erhvervsevnen varigt var nedsat på grund af fysisk eller psykisk invaliditet, og at mulighederne for revalidering var udtømt.

Det blev derfor pålagt kommunen nu at etablere fleksjob.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.