Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-1-04 om fleksjob - beregningsgrundlag - direktør - selvstændig virksomhed

Resume:

Ved ansættelse i fleksjob i selvstændig virksomhed skulle løntilskuddet beregnes ud fra den mindste overenskomstmæssige løn for nyansatte uden faglige kvalifikationer inden for det pågældende ansættelsesområde.

Nyansatte uden faglige kvalifikationer er personer der alene har afsluttet deres uddannelse, men ikke har faglige kvalifikationer derudover.

Løntilskud til en selvstændig direktør for et trykkeri skulle derfor beregnes på grundlag af mindste overenskomstmæssige løn for nyansatte grafiske trykkere

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lov nr. 419 af 10. juni 2003 - § 75

Sagsfremstilling:

Ansøger havde siden 1970 drevet selvstændig trykkeri, hvor han havde fungeret som direktør med op til 20 ansatte.

På grund af følger efter fejloperation af galdeblæren var han tilkendt mellemste førtidspension. Denne var omkonteret til invaliditetsydelse på grund af for stor indtægt. Han havde imidlertid haft svært ved at passe sin virksomhed som følge af sygdommen.

Kommunen bevilgede i februar 2003 et fleksjob efter aktivlovens § 71 for selvstændige erhvervsdrivende med virkning fra 1. november 2002. Beregningsgrundlaget blev fastsat efter lokal aftale til 30.000 kr. månedlig.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøger ikke var berettiget til få anvendt beregningsgrundlaget bestående af lønnen for direktører i tilsvarende virksomheder.

Nævnet lagde til grund, at der i loven, forarbejderne, bekendtgørelse eller beskæftigelsesministeriets skrivelse af 9. juli 2002, om blandt andet tilskud til selvstændige erhvervsdrivende, ikke sås at være holdepunkter for, at der ved fastsættelsen af beregningsgrundlaget skulle tages udgangspunkt i aflønning efter selvstændige erhvervsdrivendes jobfunktion, der i ansøgers tilfælde var direktør.

Bestemmelsens ordlyd nyansatte uden faglige kvalifikationer var efter nævnets opfattelse ensbetydende med, at det ikke havde været hensigten at tage individuelle hensyn ved fastsættelsen af beregningsgrundlaget.

Der var yderligere lagt til grund, at der ikke fandtes en overenskomstmæssig mindsteløn for grafiske trykkere, men at det var lønstatistikken, der skulle anvendes. HK havde oplyst, at lønnen i nedre kvartil udgjorde ca. 25.000 kr. månedlig for en grafisk trykker.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på hvilket beregningsgrundlag der skulle anlægges i ansættelse i eget firma, hvor jobfunktionen har været direktør.

Afgørelse:

Løntilskuddet på 2/3 skulle beregnes på grundlag af mindste overenskomstmæssige løn for nyansatte grafiske trykkere.

Begrundelsen var, at det af den dagældende aktivlovs § 74 j, stk. 2. (nu lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 75) fremgik, at tilskuddet ydes på grundlag af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer. På ikke overenskomstmæssige områder anvendtes den overenskomstmæssige løn på sammenlignelige områder.

Der blev lagt til grund, at ansættelsesområdet var det grafiske.

Derudover blev der lagt vægt på, at det af bestemmelsens ordlyd fremgik, at det var den mindste overenskomstmæssige løn for nyansatte uden faglige kvalifikationer, der skulle danne grundlag for beregningen.

Ved afgørelsen blev det lagt til grund, at nyansatte grafikere uden faglige kvalifikationer, er personer der alene har afsluttet deres uddannelse, men ikke har faglige kvalifikationer derudover.

Der var endvidere lagt vægt på, at det af bekendtgørelsen om fleksjob § 5, stk. 2 fremgik, at tilskuddet overvejende skulle anvendes til at kompensere for den ekstra udgift, den selvstændige havde ved at få udført de opgaver, den selvstændige ikke selv ville kunne udføre.